Fagbeskrivelse for Naturfag

Drøftelse af en planche der viser fordøjelsessystemets opbygning og biokemi.

Naturen som læremester

Fagbeskrivelse for linjefaget Naturfag

Formål

                                                                                            

Formålet med linjefaget Naturfag er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – og derved opnå en så stor indsigt som muligt i menneskets natur, livets natur og i den verden som omgiver os.

 

Visionen er at arbejde hen imod denne indsigt i et undervisningsmiljø, som er inspireret af det grundtvig-koldske syn på skole og menneske, hvilket i vores sammenhæng for eksempel vil sige et undervisningsmiljø hvor vi dyrker værdier som inspiration, indsigt, glæde, tryghed og fællesskab, samt baserer arbejdet på klassiske naturvidenskabelige idealer som nysgerrighed, evnen til at kunne udforske og eksperimentere, åbensindet og kritisk at kunne diskutere videnskabelige hypoteser, resultater og tekster, og det at kunne formidle naturfaglig viden på en velunderbygget, logisk og saglig måde.

 

Hensigten er alt i alt at du får lagt grunden til at blive en så god lærer som muligt, der kan undervise i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage til den folkelige livsoplysning, med særligt henblik på naturvejledning, sundhedsoplysning og bæredygtig udvikling.

Mål for Naturfag

Målet med det første års undervisning i Naturfag er først og fremmest at opmuntre og inspirere de studerende til at forberede sig på at kunne begynde at undervise i naturfagene natur/teknologi, geografi og biologi ude i skolerne i praktikåret.

Målet for hele linjefaget er at hver enkelt studerende i løbet af uddannelsen opnår et tilfredsstillende niveau for en ny lærer af viden, færdigheder og fagdidaktik/formidlingskompetence indenfor udvalgte geografiske, biologiske, natur/teknologiske, fællesfaglige og videnskabsteoretiske vidensområder.

Den viden, som man skal tilegne sig i linjefaget Naturfag, er organiseret i form af temaer af typisk 3 ugers varighed. De temaer, som vi har valgt at lægge vægten på i Naturfag på Lærerskolen er:

-      4 fællesfaglige fokusområder, som for eksempel ” Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”, ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer” og ” Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer”.

-      3 geografiske temaer: Jordkloden og dens klima, Naturgrundlag & levevilkår, og Globalisering & bæredygtig udvikling

-      3 biologiske temaer: Økologi, Evolution og Krop & Sundhed

-      2 Natur/Teknologiske temaer: Natur/Teknologifaget 1. – 3. klasse og Natur/Teknologifaget i 4.-6. klasse

De færdigheder , som vi har valgt at lægge vægten på i Naturfag på Lærerskolen er laboratoriearbejde, feltarbejde, faglig læsning, naturvejledning og det at kunne føre elever op til den naturfaglige prøve.

Tilfredsstillende laboratoriefærdigheder vil sige at kunne håndværket med at lave naturfaglige forsøg, fra at læse, forstå og udarbejde forsøgsbeskrivelse over indkøb og håndtering af de praktiske materialer til diskussion af metoder, hypoteser og fejlkilder. Samt eventuelt at kunne indrette og vedligeholde et skoleakvarium (med guppyer og med danske vandhulsdyr) og bruge det til at illustrere naturfaglige begreber som økosystem, stofkredsløb, vandrensning, gødning, ernæring, adfærd, genetik og evolution.

Tilfredsstillende feltarbejdsfærdigheder vil sige at kunne udvælge og bruge feltudstyr som håndbøger, bestemmelsesduge, vegetationsanalyser, kikkerter, ketsjere, lupper, plastakvarier og -bakker og lave undersøgelser ude i felten (for eksempel dammen, skoven eller stranden) på en organiseret, interessevækkende og lærerig måde. Samt eventuelt at kunne lave små feltforsøg med bæredygtig dyrkning af grøntsager, blomster eller landbrugsafgrøder og bruge det til at illustrere naturfaglige begreber som bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, landbrug, artsrigdom, arters nicher og tilpasning til miljøet, jordbund, humuslag, næringsstoffer og klimatilpasning.

Tilfredsstillende naturvejledning vil sige at have et arts- og naturkendskab til at kunne tage en målgruppe med ud i naturen (primært den nære) på alle årstider og formidle udvalgte, aktuelle arter og naturforhold på en interessant og inspirerende måde, og bruge det til at illustrere faglige begreber som organismers opbygning & funktion, tilpasninger til miljøet, udviklingshistorie/evolution, forholdet imellem naturen og mennesket, livscyklus og adfærd.

Tilfredsstillende færdighed ift. den fælles naturfaglige prøve vil sige at have læst, forberedt og diskuteret forskellige forløb til fællesfaglige fokusområder (som for eksempel landbrug, drivhuseffekt og drikkevand) samt at have et indgående kendskab til prøvens form og kriterier.

Med hensyn til fagdidaktik/formidlingskompetence, så lægger vi i undervisningen i Naturfag især vægt på at man bliver bedre til:

-      At kunne forberede, udføre og evaluere undervisning i et fagligt emne på en sådan måde, at det faglige og fagdidaktiske niveau er i orden

-      At kunne reflektere over og diskutere, hvad god undervisning i Naturfag er, såvel i teori som i praksis, baseret på didaktiske teorier og tanker

-      At kunne sætte ord på sin egen naturfaglige lærerprofil eller professionsidentitet, såvel mundtligt som skriftligt

Den tidligere fagbeskrivelse for Naturfag - til folk med historisk interesse i faget

Fagbeskrivelsen for Naturfag

Fagets timetal er: 320

Liniefaget naturfag dækker liniefagsuddannelse i skolefagene biologi, geografi og natur/teknik. Undervisningen i naturfag på Den frie Lærerskole vil på en og samme tid tage udgangspunkt i en moderne naturvidenskabelig og en historisk-poetisk forståelse af forholdet mellem mennesket og den øvrige natur.

Formål
Formålet med undervisningen i naturfag er, at de studerende bliver gode lærere i fagene biologi, geografi og natur/teknik i de frie skoler, samt at de bliver i stand til og får lyst til at formidle fagområdernes indhold i folkeoplysningen og i andre folkelige fora.
Undervisningen i naturfag skal derfor ud over at give de studerende undervis-ningskompetence inden for de tre skolefag gøre de studerende kompetente til og give dem lyst til at deltage i diskussionen om og udviklingen af de naturviden-skabelige vidensområders særlige placering i den grundtvig-koldske skole-tradition. Ligeledes skal undervisningen give de studerende en sådan indsigt i og personlig holdning til menneskets omgang med den øvrige natur, at de kan og vil deltage i de samfundspolitiske diskussioner om globalisering, økologi og bæredygtighed og kritisk kunne forholde sig til naturvidenskabens funktion i et moderne samfund.

Målet i liniefaget er, at de studerende efter endt forløb besidder tværfaglig- og enkeltfaglig viden både bredt og dybt i de tre fagområder. De studerende skal kunne anvende deres viden fagdidaktisk.
De studerende skal kunne analysere og vurdere undervisningsmaterialer til fagene samt kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på de forskellige niveauer.
Målet er tillige, at de studerende opnår en bred indsigt i og forståelse for naturvidenskab som videnskabsområde herunder naturvidenskabens placering i den videnskabsteoretiske diskurs i samfundet.

Indhold
Undervisningen i naturfag vil derfor have følgende indholdsmæssige kærneområder som vi arbejder med i løbet af studiet:

Biologi
De levende organismer og deres biotoper
Sundhed og fysiologi i biologisk perspektiv
Genetik, evolutions- og adfærdsbiologi
Anvendelse af biologi i produktion og bioteknologi
Feltbiologi og eksperimentel biologi

Geografi
Naturgeografi
Kulturgeografi
Regionalgeografi
Befolkningsgeografi
Samspillet mellem mennesker og natur
Globalisering og rige- og fattige lande

Natur/Teknik
Materialer, stoffer, fænomener og apparater fra hverdagen
Dyr, planter og mikroorganismer
Kroppen og dens funktioner
Centrale sammenhænge i naturen
Regionale og globale mønstre
Den atomare og molekylære verden
Solsystemet og verdensrummet
Ressourceudnyttelse og bæredygtighed
Samfundets og den enkeltes brug af teknik
Naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Vi lægger i liniefaget Naturfag stor vægt på, at undervisningen foregår udendørs, hvor dette er relevant i forhold til emnerne, og vi anvender udeskole/udeundervisning som didaktisk metode.

I den frie skoletradition er værdigrundlag, fortælling, oplysning og oplivning centrale begreber. Vi forholder os i liniefaget Naturfag aktivt til disse begreber samtidig med, at vi har begreber som ”Centrale kundskabs- og Færdigheds-områder”, “Slutmål”, “Delmål”, “Fælles Mål” og “Testning” med, når vi tilrettelægger vores undervisning. Undervisningen tilrettelægges altid i dialog mellem underviser og studerende, og vi bestræber os hele tiden på, også at beskæftige os med, hvad der aktuelt er på den miljømæssige dagsorden, hvad der aktuelt sker på verdensplan, og hvad der sker i naturen netop nu.
Også i liniefaget Naturfag er tilegnelsen af kundskaber og færdigheder et personligt ansvar men en fælles sag.