Kommende forløb -planlægning af nye undervisningsforløb online...

Undervisningen på Den frie Lærerskole tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og studerende - oftest på den måde at læreren kommer med et forslag til en undervisningsplan, som så diskuteres igennem med det hold eller den klasse som skal arbejde efter planen. Bag forslag til undervisningsplaner ligger der bl.a. evalueringer fra de folk som tidligere har arbejdet efter lignende planer. På denne side vil jeg vise et eksempel på en undervisningsplan, og hvordan den bygges op efterhånden ud fra mine ideer samt evalueringer og feedback fra forskellige studerende.

Naturfag liniefag 3. semester, efterår 07

Nyt forslag til undervisningsplan (efter drøftelse af forslaget nedenunder med holdet):

Undervisningsplan Naturfag linie efterår 07


Mål


Målet med dette tredie semester i naturfag liniefag er at alle på holdet bliver færdiguddannede faglærere i biologi.

 

Dette vil sige at man -  såvel selvstændigt som i samarbejde -  kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i biologi i de frie skoler.

 

I denne tilrettelæggelse af undervisning skal man kunne tage hensyn til såvel fælles mål som den frie skoles værdigrundlag, ligesom man skal kunne tage udgangspunkt i elevernes interesser og forforståelser.

 

Det ligger også i de frie skolers værdigrundlag at

-         sansning

-         samtale                                                                                      og

-         sammenhæng/mening

er af grundlæggende betydning for at skabe de bedst mulige læringsmiljøer sammen med eleverne.


Oversigt over forløbet

Uge

Indhold

Bemærkninger

33

Ideer og planer

 

34

Fælles mål biologi 9. klasse: Vi gennemgår målene, afklarer vores forforståelser af dem og diskuterer dem didaktisk (især ideer til praktiske øvelser)

Vi mødes mandage 8.15.

Der er mulighed for gruppearbejde eller studiekreds fredag morgen.

35

Faglokalet: Planlægning og indretning af Miljøafdelingen og af Sundhedsafdelingen – ud fra fælles mål, Lærerskolens værdier og hvad vi brænder for.

Læs undervisningsvejledningen

på nettet

36

37

38

Undervisningsplan 9. klasse: Fælles valg af emner, tekster og praktiske øvelser i de to afdelinger

 

39

 

40

 

41

Midtvejsevaluering

 

43

Undervisningsforberedelse: Vi gennemgår i en blanding af samtaler og praktiske øvelser udvalgte dele af vores undervisningsplan

+

lægger alle vores materialer systematisk ind på fagets hjemmeside og en bærbar computer, således at de lige er klar til brug for os og andre faglærere i biologi.

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

Prøve i biologi: Har vi nu rustet os til at forestå den?

Læs på nettet

51

Evaluering

 

                                                                                                                                                                                                    Ingvar

 


Ideer:

Vi laver i fælleskab en undervisningsplan i biologi for 9. klasse - en undervisningsplan der både tager hensyn til fælles mål, Lærerskolens værdigrundlag og hvad vi som hold brænder for.

Os så naturligvis en undervisningsplan, der er så inspirerende, gennemtænkt og brugbar at vi kan lægge den ud her på hjemmesiden til glæde for lærere i de frie skoler og hvem der ellers måtte komme forbi her for at finde inspiration og materialer.

I forbindelse med planlægningen læser vi faghæfte 15 - biologi og diskuterer indretningen af et biologilokale: Hvad skal der være af udstyr i sådan et, hvad ønsker vi at købe ind til vores og hvordan udnytter vi i øvrigt bedst muligt de givne rammer?

Vi kan også læse uddrag af  lærebogssystmet "BIOS", for eksempel de kapitler der dækker nogle af de emner vi vælger i vores undervisningsplan.

Vi laver (mindst) et skoleakvarium som vi løbende laver små og store praktiske forsøg ud fra - med det mål at lære at lave og bruge akvarier som konkret og levende udgangspunkt for en række af de emner/mål som man skal nå i biologifaget.

Vi har også mulighed for at lave feltundersøgelser af indvandringen af dyr og planter i nogle vandhuller som Lars Myrthu vil lave på sin jord ned til Hvidkilde sø efter sommerferien.

Det kunne også være spændende at have plads til jævnlige nyheder fra den internationale naturvidenskabelige verden - konkret kunnne jeg og andre interesserede formidle nyheder fra "Scientific american" (http://www.sciam.com) og det kunne være et fælles mål at høre den ugentlige udsendelse på radioens P1 om naturvidenskab ("Videnskabens verden" http://www.dr.dk/P1/videnskabensverden).

Endelig er det min ide at vi skal bruge noget IT i undervisningen, nærmere bestemt hjemmeside og ”Faglærerens bærbare undervisningsmaterialer”.

 

Det sidste betyder at vi i fællesskab laver billedarkiv, videoarkiv og mapper med undervisningsplaner, forsøgsbeskrivelser,litteraturlister, netadresser, log, noter, ideer – altså grundlaget for at man som faglærer kan undervise direkte ud fra sin bærbare computer.

 

Materialet laves over den undervisningsplan og de emner vi vælger at arbejde med i dette forløb og kan så let udvides efterhånden som I arbejder med nye emner.

 

Hjemmesiden bruges som intern og ekstern kommunikations- og inspirationskanal som mange af jer kender det fra friluftsliv.Rammer:
Vi skal nå noget af det som I ikke nåede på de 2 første semestre - formodentlig især menneskets biologi, evolution og noget med at lave  undersøgelser og forsøg i et biologilokale.

Udfordringen ligger i at finde en balance mellem fælles mål på den ene side og Lærerskolens værdigrundlag på den anden side (se
http://www.dfl-ollerup.dk ; værdigrundlaget ligger under "Læreruddannelse".

Med den begrænsede tid vi har foreslår jeg at vi koncentrerer os om biologifaget.

Vi har timer svarende til ½ semester tilbage; jeg foreslår at vi organiserer det sådan at vi alle sammen mødes fast i timerne mandag morgen. Timerne fredag morgen kan så bruges i det omfang folk har lyst og tid til det; jeg har nogle ideer til hvad man kunne lave der.

Evalueringer:
Mere direkte relation til "Fælles mål"
http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Biologi/slutmaal.html
Mere tid til læreroplæg - især om særligt svære områder, som man ikke uden videre kan sætte sig ind i som studerende.
I en eller anden form gøre mere ud af lærebogssystemer.
Mere træning i at lave forsøg, modeller mv.

Oversigt over forløbet:

Uge

Indhold

Bemærkninger

33

Undervisningsplan mv.

 

34

Fælles mål biologi 9. klasse

Se net-adresse nedenfor

35

Undervisningsvejledning i biologi

Se net-adresse nedenfor

36

Undervisningsplan biologi 9. klasse

 

37

 

38

Indretning af faglokale udfra faghæfte og uv-plan

 

 

39

 

40

Planlægning af undervisning i udvalgte emner fra undervisningsplanen

 

41

Midtvejsevaluering

 

43

Gennemgang af udvalgte emner fra undervisningsplanen – fordelt på elevoplæg og læreroplæg

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

Prøve i biologi

 Se net-adresse nedenfor

51

Evaluering

 
Bemærkninger:


Læs Formål og Trinmål – synoptisk på

http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Biologi/formaal.html

 

Læs undervisningsvejledningen på http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Biologi/vejledning.html

 

Læs om prøven i biologi på

http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/documents/biologi280906.pdf