Naturfag efterår 07 - planlægningsside for undervisningsforløbet for 1. a i alment naturfag

Plan for sundhedsforløbet

 

Tema: Sundhed og livskvalitet


Problemformulering:


Hvordan bevarer og udvikler man sin sundhed gennem et langt og aktivt lærerliv?


Plan:

Dato

Indhold

Forberedelse

27/11

Midtvejsevaluering + idefase næste forløb

Læs uv-plan + gerne log’en

29/11

Sundhedstest + personlige handlingsplaner

Lav sundhedstesten på www.altomkost.dk

4/12

Kost og sundhed

4 debatoplæg

6/12

Kost og sundhed

4 debatoplæg

11/12

Motion og sundhed

4 debatoplæg

13/12

Motion og sundhed

4 debatoplæg

18/12

Tanker og sundhed

4 debatoplæg

20/12

Opsamling og evaluering af hele semestret

Medbring din handlingsplan


Arbejdsform:

Indenfor hver lektion skal der være en nogenlunde ligelig blanding af oplæg, øvelser og debat. Dog skal debatten (ud fra faglige oplæg og egne livserfaringer) fylde mere i dette forløb end den gjorde i det første forløb.


Jeg forestiller mig et typisk lektion se således ud:


Arbejdsform

Tidsramme

Oplæg

30 minutter

Øvelser

45 minutter

Debat

30 minutter


Jeg regner med at stå for oplæggene og for noget af øvelserne og debatten, men jeg vil gerne have have Jeres livserfaringer, ideer og personligheder på banen i form af bidrag til debat og gerne også til øvelser.


Derfor skal I hver især forberede et debatoplæg til klassen indenfor et af de 3 emner (kost, motion eller tanker). Debatoplægget skal tage udgangspunkt i noget faktuelt (videnskabelig viden eller egne livserfaringer) og herudfra lægge op til en bred debat i klassen hvor folk kan komme på banen med deres forskellige erfaringer, viden og holdninger. Debatoplægget kan være mundtligt, skriftligt eller udfra et billede, videoklip, podcast ol. – og det skal være ganske kort (et par minutter).


Meningen med oplæg og debat er at hin enkelte kommer til at forholde sig personligt til sundhed, i dialog med de andre mennesker i klassen og med videnskabens seneste og mest sikre resultater.


I kan også vælge at bidrage med en øvelse til klassen – en inspiration til at sætte handling på viden og holdninger om sundhed, indenfor kost, motion eller tænkning.


Øvelserne skal så vidt muligt give os mulighed for at komme udenfor i lyset og luften – og for at bruge kroppen til andet end at sidde ned.


I det hele taget skal arbejdsformen være så inspirerende og varieret som muligt, og ligeledes så vidt muligt aktivere alle sanser og intelligenser.


Der skal være faglige og eksistentielle udfordringer til alle – ingen skal føle sig skamfyldte eller frelste, men netop oplivede og oplyste. Vi tager altså hensyn til at mennesker er forskellige, og at der derfor ikke findes een sand måde at opnå optimal sundhed på.


Ingvar

Færdig undervisningsplan

Undervisningsplan alment naturfag

- 1.a efterår 2007

Formål


Formålet er at lave folkelig livsoplysning om natur og om sundhed for unge – og herigennem bidrage til de studerendes professionsforberedelse og dannelse.

Mål

Målet er at stud’ene får forholdt sig til naturen på flere forskellige måder og sammen med andre, således at hver enkelt opnår et mere bevidst forhold til naturen derude og naturen i sig selv.

Arbejdsform

Arbejdsformen er problemorienteret projektarbejde med stjernevejledning.

Projektgrupperne afslutter med at lægge op til øvelser og debatter i klassen.

Vi bruger altid IT i oplæggene til undervisning (i form af filer på fagets hjemmeside med tekst og billede) og nogle gange i selve undervisningen (bærbar computer med fagets database + netadgang, koblet til projektor), når det er passende for projektgruppernes oplæg til øvelser og debat i klassen.

Oversigt over forløbet

 

Uge

Tema

Indhold

38

Ideer og planer

Præsentation af personer og planer

39

Natur & miljø

Inspiration og ideer til projekter

40

Projektgrupperne arbejder

41

43

Grupperne lægger op til øvelser, samtaler og diskussioner over deres problemstilling i klassen.

Hver gruppe har en lektion at råde over (knap 2 timer) og hver gruppe laver en fil med tekst og billede (evt. video) som vi alle ser på naturfags hjemmeside som forberedelse til lektionen

44

45

Sundhed & livskvalitet

Midtvejsevaluering (Hvad fik vi ud af det – og hvordan gøre det bedre?) + Inspiration og ideer til næste projektforløb

46

Projektgrupperne arbejder

48

49

Grupperne lægger op til øvelser, samtaler og diskussioner over deres problemstilling i klassen.

Hver gruppe har en lektion at råde over (knap 2 timer) og hver gruppe laver en fil med tekst og billede (evt. video) som vi alle ser på naturfags hjemmeside som forberedelse til lektionen

50

51

Evaluering

Hvad fik vi ud af det – og hvordan gøre det bedre?

 

Forslag til projekter i alment naturfag

 

Skitser til projekter i natur & miljø

 

Projekt natur-fortælling

 

Overskrift: Naturhistorier fra de små vande…

 

Problemfelt: Hvordan skriver man en god, gedigen naturhistorie om nogle af de sære væsener der lever i vandhullet?

 

Arbejdsplaner: En blanding af sanselige oplevelser og iagttagelser af dyrene i naturen og i vandhulsakvariet, litteraturstudier af dyrenes naturhistorie og præsentationer af tekster og billeder for hinanden til inspiration og feedback. Forslag til arter: Guldsmed, vandnymfe, vandedderkop, vandbænkebider, skorpionstæge, grøn frø, lille vandsalamander (vi har 2 larver af dem gående).


I kan studere arterne (typisk en hver) i naturen i vandhullet og I kan indrette nogle små biotopvandhulsakvarier i naturfagslokalet, hvis I kan komme til for forskerne…


Brug notesbøger til at fastholde iagttagelser, ideer og tegninger.


Lav en tidsplan:

Dato

Indhold

Tovholder

Litteraturforslag:

Vandhulsakvariet”, Jørgen Eggers

Danske dyr i vandhuller”, Jørgen Liljensøe

Danske dyr i akvariet”, Jørgen Liljensøe

Smådyr i sø og å”, Lars-Henrik Olsen m.fl.

Læs eventuelt artikel om fortælling i det seneste nummer af “Efterskolen”.

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.

 

 
Projekt natur-forskning

 

Overskrift: Vandhullet som forskningsfelt…

 

Problemformulering: Hvordan kan man lave systematiske iagttagelser og undersøgelser (forskning) af livet i et vandhul?

 

Arbejdsplaner: Undersøge dyrelivet i mosens vandhuller, planlægge og indrette vandhulsakvarier i naturfagslokalet, læse om og iagttage udvalgte dyrs adfærd systematisk (skemaer) og skrive iagttagelserne ned i vandhullets og vandhulssakvariets logbog/forskningsjournal.


Indret for eksempel et biotopakvarium til vandsalamanderlarverne, find ud af hvad de spiser og fodr dem mens I studerer deres adfærd.


Eller lav et biotopakvarium til en vandedderkop og studer hvordan den spinder sine net, finder sin føde og i det hele taget lever sit liv.


I kan også prøve at se hvor mange forskellige arter af dyr I kan finde i et enkelt vandhul (lav en artsliste). Find dem, studer dem nænsomt under stereoluppene og sæt dem ud igen bagefter. Publicer listen på fagets hjemmeside og i “Flora & fauna”.


Lav en tidsplan:

Dato

Indhold

Tovholder

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.

 


 

Projekt natur – fakta

 

Overskrift: Skoleakvariet som økologisk dannelsesinstrument…

 

Problemformulering:

Hvordan kan man bruge det at planlægge, lave og passe et akvarium som middel til at få opmærksomhed overfor, erfaringer med og diskussioner af aktuelle økologiske problemstillinger?

Hvordan kan man bruge et akvarium som smuk og spændende anledning til at formidle økologiske fakta (som for eksempel kvælstofs kredsløb, arvelighed, evolution og tilpasning mm.)

Hvordan gør man tørre kendsgerninger levende og spændende for unge?

 

Arbejdsplaner: Planlægge og indrette et skoleakvarium i Klodshans. Ved at studere livet i dette og læse i litteraturen få ideer til hvordan man giver folk konkrete oplevelser af og erfaringer med et modeløkosystem – og hvordan man kan perspektivere fra dette modeløkosystem til diskussioner om aktuelle økologiske problemstillinger om artsrigdom, bæredygtighed, forurening, klimaforandringer mv.


I må bruge det store akvarium der står på terrassen bag naturfagslokalet (Tøm det nænsomt; der bor 2 vandsalamanderlarver i det og de skal over i vandhulsakvariet).


Litteratur: Læs om indretning af akvarier på fagets hjemmeside.


Lav en tidsplan:

Dato

Indhold

Tovholder

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.

 

 Projekt natur – filosofi

 

Overskrift: Filosofiske undersøgelser af vores forhold til naturen…

 

Problemformulering: Hvordan skal man egentlig forstå begrebet ”natur” – og har vi overhovedet et fælles syn på hvad natur er for noget?

 

Arbejdsplaner: Undersøge betydningerne af ordet ”natur” ved opslag i fagbøger (filosofiske, sprogvidenskabelige og leksikale) og ved spørgeunderesøgelser. Arbejde med en metode til at lave filosofiske undersøgelser af forskellige påstande (”Det filosofiske sigtekorn”)


Lav en tidsplan:

Dato

Indhold

Tovholder

Litteraturforslag:

Menneske,samfund, natur – indføring i filosofi”, Hans Fink m.fl., Gyldendal 1993

Filosofi for sjov”, Stephen law, Carlsen 2003

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.


Her 7.juni begynder jeg at planlægge efterårets undervisning for 1. a alment naturfag.

Ideer:

Jeg forestiller mig at vi har 2 emner: Natur og Sundhed, og at vi begynder med naturemnet mens der stadig er gang i naturen derude.

Her først i august er der udkommet en bog, der på en klar, præcis og tankevækkende måde behandler dele af dise to emner: Den hedder "Hvad er det du spiser? - økologi, mad og sundhed" og er skrevet af Ane Bodil Søgaard og Troels V Østergaard (se billedet). Jeg overvejer at foreslå at vi køber den som fælles grundbog (jeg har giver 148,-) til vores forløb.

Vi bruger noget relevant IT i forløbet; f.eks. at alle får oprettet en naturfagsmappe i Word hvor de gemmer egne (og andres) tekst og billeder, så de kan hente det frem til deres oplæg via projektor og USB - og i øvrigt på denne måde allerede fra starten grundlægge deres eget IT-bibliotek som en del af den almene lærerforberedelse.

Vi bruger naturfags hjemmeside som en naturlig del af forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Bl.a. er det et mål at der til hver lektion ligget et oplæg på hjemmesiden (minimum med tekst og evt. med billeder, links og videoklip) - se f.eks. "Nyt om undervisning" her på siden hvor der ligger ugentlige oplæg til liniefagsundervisningen.

Endelig er det også min ide at alle hold der arbejder med naturfag på lærerskolen starter med at lave deres eget skoleakvarium, som vi så skal passe og følge gennem hele forløbet.

Det at planlægge, etablere og passe et akvarium giver nogle konkrete praktiske oplevelser og erfaringer med et økosystems opbygning og funktion - erfaringer, der kan perspektiveres til den altid aktuelle debat om det fælles globale økosystem som vi lever i som mennesker.

Ved dagligt at følge livet i akvariets økosystem kommer man naturligt til at tale om en lang række biologiske emner, lige fra genetik og evalution tilæ stofkredsløb og yngleadfærd.

Målet er at lave smukke og spændende akvarier i økologisk balance - og at diskutere, hvorfor det ikke er så let endda i længden...

Rammer:

Undervisningen skal være alment professionsforberedende og personligt udviklende - dvs at de lærerstuderende skal arbejde med naturfaglige emner og metoder på en måde, så de bliver bedre lærere i de frie skoler af det.

Konkret er det min plan at vi skal afprøve i hvert fald to nyere arbejdsformer: Projektarbejde og Udeskole. Se eventuelt mere om udeskole på http://www.udeskole.dk

Evalueringer: (ideer og erfaringer fra 2. årgang til 1. årgang)

Vandhulsakvarier er en god måde at starte forløbet på, bl.a. fordi det giver mulighed for at lære hinanden at kende uformelt og i forskellige situationer i den udepædagogiske/værkstedsorienterede arbejdsform.

Sundhed er et godt emne, fordi det vedkommer alle; alle har et forhold til det, erfaringer med det og kan finde en interessant vinkel på det.

Tværfagligt naturfag vil også være et godt emne: Lær at bruge naturfag i dine andre fag og vi gør det med udgangspunkt i de interesser og kompetencer som folk i klassen aktuelt har.

Elevoplæg er generelt en god ting, men sørg for at understrege, at målet ikke er at fortælle hvad man har læst (fremlægninger), men at lave aktiviteter og samtaler for og med klassen: Vi husker de aktiviteter som vi lavede, men glemmer de informationer som vi fik. Sørg også for at koordinere oplæggene med de andre fag, så de ikke falder for meget sammen for den enkelte og for klasserne.

Værkstedsarbejde er rigtig godt, men gør mere ud af at indrette naturværkstedet sammen først i forløbet: Det skal også indbyde til tegning f.eks. En stor fordel ved værkstedsarbejde er at det er mere åbent og fleksibelt ("i dag trænger jeg til at side stille og læse en bog") end f.eks. gruppearbejde, hvor risikoen er at energien er høj først og sidst (lige før oplægget), men flader ud i midten.

Mål:


Målet er at lave folkelig livsoplysning om natur og om sundhed for unge – dels via det levende ord i klassen og dels via fagets hjemmeside i cyperspace

Oversigt over forløbet:

 

Uge

Tema

Indhold

38

Ideer og planer

Præsentation af personer og planer

39

Natur & miljø

Inspiration og ideer til projekter

40

Projektgrupperne arbejder

41

43

Grupperne lægger op til øvelser, samtaler og diskussioner over deres problemstilling i klassen.

Hver gruppe har en lektion at råde over (knap 2 timer) og hver gruppe laver en fil med tekst og billede (evt. video) som vi alle ser på naturfags hjemmeside som forberedelse til lektionen

44

45

Sundhed & livskvalitet

Midtvejsevaluering (Hvad fik vi ud af det – og hvordan gøre det bedre?) + Inspiration og ideer til næste projektforløb

46

Projektgrupperne arbejder

48

49

Grupperne lægger op til øvelser, samtaler og diskussioner over deres problemstilling i klassen.

Hver gruppe har en lektion at råde over (knap 2 timer) og hver gruppe laver en fil med tekst og billede (evt. video) som vi alle ser på naturfags hjemmeside som forberedelse til lektionen

50

51

Evaluering

Hvad fik vi ud af det – og hvordan gøre det bedre?

 

  Skitser til projekter i natur & miljø

 

Projekt natur-historie:

 

Overskrift: Naturhistorier fra de små vande…

 

Problemfelt: Hvordan skriver man en god, gedigen naturhistorie om nogle af de sære væsener der lever i vandhullet?

 

Arbejdsplaner: En blanding af sanselige oplevelser og iagttagelser af dyrene i naturen og i vandhulsakvariet, litteraturstudier af dyrenes naturhistorie og præsentationer af tekster og billeder for hinanden til inspiration og feedback. Forslag til arter: Guldsmed, vandedderkop, vandbænkebider, skorpionstæge, grøn frø, lille vandsalamander.

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.

 

 

Projekt natur-forskning

 

Overskrift: Vandhulsakvariet som forskningsfelt…

 

Problemfelt: Hvordan kan man lave systematiske iagttagelser og undersøgelser (forskning) af livet i et vandhulsakvarium?

 

Arbejdsplaner: Planlægge og indrette et vandhulsakvarium i naturfagslokalet, lave en artsliste og gå på jagt efter dyrene i mosens vandhuller, læse om og iagttage udvalgte dyrs adfærd systematisk (skemaer) og skrive iagttagelserne ned i vandhulsakvariets logbog/forskningsjournal.

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.

 

 

Projekt natur – formidling:

 

Overskrift: Skoleakvariet som økologisk dannelsesinstrument…

 

Problemfelt: Hvordan kan man bruge det at planlægge, lave og passe et akvarium som middel til at få opmærksomhed på, erfaringer med og diskussioner  af aktuelle økologiske problemstillinger?

 

Arbejdsplaner: Planlægge og indrette et skoleakvarium i Klodshans. Ved at studere livet i dette og læse i litteraturen få ideer til hvordan man giver folk konkrete oplevelser og erfaringer med et model-økosystem – og hvordan man kan perspektivere fra dette model økosystem til diskussioner om aktuelle økologiske problemstillinger om artsrigdom, bæredygtighed, forurening mv.

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.

 

 

Projekt natur – filosofi:

 

Overskrift: Filosofiske undersøgelser af vores forhold til naturen…

 

Problemfelt: Hvad skal man egentlig forstå begrebet ”natur” – og har vi overhovedet et fælles syn på hvad natur er for noget?

 

Arbejdsplaner: Undersøge betydningerne af ordet ”natur” ved opslag i fagbøger (filosofiske, sprogvidenskabelige og leksikale) og ved spørgeunderesøgelser. Arbejde med en metode til at lave filosofiske undersøgelser af forskellige påstande (”Det filosofiske sigtekorn”)

 

Produkt: Et oplæg til samtale, øvelser og diskussion i klassen + en fil med tekst og billede til at lægge ind på naturfagshjemmesiden.

Her finder du gratis og lovlige billeder, du frit kan bruge på din hjemmeside eller weblog.

Billeder gør en forskel på internettet - også på din hjemmeside eller weblog.

Godt nok er det nemt at finde masser af billeder på nettet, men det er straks noget sværere at finde gratis billeder, som du kan bruge kvit og frit på din egen hjemmeside. Heldigvis er der nogle gode steder på nettet, som har specialiseret sig i at hjælpe dig med den opgave. TDC Online bringer her et par af de bedste.

Wikimedia Commons 

Et af de bedste steder at begynde jagten på billedet, der pepper din side op, er Wikimedia Commons. Ifølge siden ligger der knap 1,9 mio. forskellige billeder, lyde og film. Under hvert billede kan du se, hvilke betingelser du må bruge billedet under. Et C med en streg over betyder eksempelvis, at det er uden ophavsret. Mange af billederne kan bruges efter GNU FDL-betingelserne, som betyder, at du skal linke til GNU FDL, når du bruger billedet på din hjemmeside. Besøg Wikimedia Commons

Stock.xchng 

sxc.hu finder du 338.000 billeder af næsten alt, hvad du kan forestille dig. En stor del af billederne kan du uden videre bruge på din hjemmeside. Du kan læse betingelserne under de enkelte billeder. Besøg Stock.xchng 

iStockphoto.com 

Har du endnu ikke fundet det helt rigtige billede, kan du lægge vejen forbi iStockphoto.com. Sitet tilbyder med over 2 mio. billeder et større udvalg end de to andre sites - og kvaliteten er højre. Men i modsætning til de to andre koster billederne penge på iStockphoto. Priserne begynder dog fra en dollar - og når du først har betalt, kan du bruge billedet så mange gange, du har lyst. Besøg iStockphoto.com