Opdaterede undervisningsplan for Naturfag 5. årgang

Undervisningsplan Naturfag 5. årgang 2017

-        Revideret 16. november

 

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – og derved opnå en så dyb indsigt som muligt i naturen, livet og den verden som omgiver os.

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknologi i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig viden og bæredygtig udvikling.

 

Målsætningen for Naturfag:

Målet for linjefaget er at hver enkelt studerende i løbet af uddannelsen opnår en grad af mestring af 3 ting: Viden, færdigheder og formidling.

- Viden indenfor udvalgte naturfaglige områder, fordelt på fire forskellige former for viden:

Aktuel viden: Dette vil sige at følge med i hvad der kommer af nyheder indenfor det naturfaglige område (geografiske og biologiske) + hvad der er aktuelt ude i den lokale natur netop nu.

Artsviden: Et bredt kendskab til de almindeligste arter af planter, dyr og svampe i Danmark.

Kendskab vil sige at kunne kende arten i felten + at kunne fortælle noget af dens naturhistorie. Jeg har forsøgsvist lavet en liste med 100 arter som et bud på Naturfags artsmæssige grundpensum; listen ligger længere ned i denne undervisningsplan, neden under ”Metoder”.

Naturfaglige grundbegreber: At kunne forstå og forklare en række centrale naturfaglige grundbegreber: Fotosyntese, stofkredsløb (kvælstof, kulstof og vand), cellen, blomsten, jordbunden, vejrudsigten, befolkningspyramide, klassifikation, landskabsdannelse, homøostase, økosystem, globalisering, næringsstoffer, gener, råstoffer, adfærd, succession, gæring og bæredygtig udvikling.

En dybere indsigt i naturfaglige hovedområder: Evolution, klima, menneskets biologi, naturgrundlaget, økologi, befolkning og bæredygtig udvikling.

En dybere indsigt i et område vil sige at have en form for indre mentalt videnslandskab over området, således at man har overblik til at kunne undervise sammenhængende og længerevarende i området + til at kunne vinkle eller forklare området på forskellige måder.

- Færdigheder indenfor vores del af det naturfaglige område, hvilket vil sige feltarbejde (herunder skolehave og udeskole), laboratoriearbejde (med særligt henblik på ”køkkenbordsforsøg”), faglig læsning og ekskursioner.

- Formidling af naturfaglig viden og færdigheder på en professionel måde, hvilket især vil sige at kunne gøre det inspirerende, klart, varieret, struktureret, tilpasset til den givne målgruppe og med brug af en så korrekt og opdateret viden som muligt.

 

Indhold

 

Uge

Indhold (i overskrifter)

Forberedelse og info

33

Tjek-ind, planer og forberedelse af semestret

Velkommen tilbage!

 

Forbered dig på at fortælle et par minutter om, hvad der er sket i dit liv siden sidst/hvad du er optaget af for tiden (Tjek-ind runde).

 

Læs undervisningsplanen for 5. årgang igennem og prioriter hvilke 2 geografiske emner du helst vil arbejde i dybden med.

 

Læs teksten ”Teori om teamarbejde”, øverst på siden: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844 og find på baggrund af den ud af, hvilken funktionsprofil du har og forbered dig på at fremlægge din profil for holdet, illustreret med eksempler fra dit liv og virke.

 

Når vi har gennemgået teorien bag teamarbejde, så danner vi 4 professionelle team ud af holdets 13 medlemmer. Med professionelle team menes, at vi sammensætter teamene ud fra faglige interesser og funktionsprofiler, og at teamene på professionel vis løser de opgaver som de har fået.

 

Teamenes opgavebeskrivelse:

-        Forberede, gennemføre og evaluere 1-2 x 115 minutters undervisning af holdet i 1-2 af efterårets 6 geografiske emner.

-        Stå for 3-4 timer af det naturfaglige indhold på vores ekskursion til Odsherred; planen er at jeg står for de overordnede rammer med kørsel, indkvartering, forplejning osv., mens de 4 team hver står for ¼ af ekskursionens naturfaglige indhold.

-        Repetere og opdatere naturfaglig viden, fordelt på 3 af målsætningen vidensområder: Aktuel naturfaglig viden, artskendskab og naturfaglige grundbegreber. Dette gøres løbende hen over semestret når der er teamarbejdstid, og med særligt henblik på at levere de bedst mulige quizspørgsmål til semesterafslutningen i uge 51: 15 minutters spørgsmål i kategorien ”Aktuel naturfaglig viden”, 15 minutters spørgsmål i kategorien ”Artskendskab” (primært de 100 arter på artslisten) og 15 minutters spørgsmål i kategorien ”Naturfaglige grundbegreber”.

 

Den sidste del at tiden bruges på at teamene konstituerer sig (forventningsafstemning og kortfattet samarbejdsaftale – f.eks. som beskrevet længere nede på min vejledningsside om temarbejde) og begynder på at løse de 3 opgaver, ud fra deres egen ledelse og prioritering – og med mig som vejleder.

 

 

34

Forberedelse af ekskursion til Odsherred

Kig rundt på siden www.geoparkodsherred.dk og overvej, hvilke lokaliteter/områder du vil tale for at vi prioriterer at besøge på turen (jeg tænker at vi kan nå 3-4 ”store” lokaliteter og et par små lokaliteter).

 

Jeg fremlægger den overordnede plan for ekskursionen til Odsherred og vi bestemmer os for, hvilke 4 lokaliteter/naturfaglige fokusområder vi vil bruge (det meste af) ekskursionen på, og hvilket team der står for hvilken lokalitet/område.

 

Jeg gennemgår også den reviderede undervisningsplan.

 

Når vi har fået styr på planerne, så gennemgår vi hvad vi har af ekskursionsudstyr og diskuterer, om vi skal indkøbe/søge om noget nyt.

 

Derefter er der teamarbejdstid:

 

Team 1 = Malaika, Aske, Magnus

Team 2 = Steffen, David, Rasmus

Team 3 = Kristian, Emil, Laurits

Team 4 = Elisabeth, Jonathan, Frederik, Peter.

 

Teamenes opgavebeskrivelse:

-        Forberede, gennemføre og evaluere 1-2 x 115 minutters undervisning af holdet i 1-2 af efterårets 6 geografiske emner.

-        Stå for 3 timer af det naturfaglige indhold på vores ekskursion til Odsherred; planen er at jeg står for de overordnede rammer med kørsel, indkvartering, forplejning osv. + aftenprogrammet, mens de 4 team hver står for ¼ af ekskursionens naturfaglige indhold: 3 perioder af 3 timer og 2 perioder af 2 timer.

-        Repetere og opdatere naturfaglig viden, fordelt på 3 af målsætningen vidensområder: Aktuel naturfaglig viden, artskendskab og naturfaglige grundbegreber. Dette gøres løbende hen over semestret når der er teamarbejdstid, og med et særligt fokus på at levere de bedst mulige quizspørgsmål til semesterafslutningen i uge 51: 15 minutters spørgsmål i kategorien ”Aktuel naturfaglig viden”, 15 minutters spørgsmål i kategorien ”Artskendskab” (primært de 100 arter på artslisten) og 15 minutters spørgsmål i kategorien ”Naturfaglige grundbegreber”.

 

Til sidst i timen er der en fælles opsamling, hvor hvert team fremlægger 10 minutters appetitvækker om, hvad de foreløbig har fundet ud af/planlagt om deres del af ekskursionen.

35

Blandede timer

60 minutters holdundervisning som jeg står for: Jeg forestiller mig en blanding af naturfaglige nyheder, naturen netop nu og supplerende faglige eller fagdidaktiske oplæg, som jeg gerne vil have på dagsordenen eller som nogen af jer har ønsket.

 

45 minutters selvledet teamarbejde med vejledning:

-        Forberede ekskursionen

-        Forberede undervisning i geografiske emner

-        Repetere naturfaglig viden ud fra målsætningen og med særligt henblik på quizspørgsmål

 

115 minutters åbne timer:

 

Gæstelærer Jakob Freud Magnus underviser i natursyn, målgrupper, integration, læreplanstemaer i daginstutioner, tværfaglighed, fortælling og naturen som klasserum, i en blanding af teori og praksis, og ud fra en bog som han er medforfatter på.

 

Påklædning til at kunne være ude i den nære natur i noget af undervisningstiden.

36

Blandede timer

Forberedelse:

-        Betaling af 250,- for ekskursionen

-        Aftale om, hvad du arbejder med hvis du ikke tager med på ekskursionen

 

Dagens dagsorden er en variation af ekskursionsplaner, 2 spilanmeldelser, naturfaglige nyheder, faglig læsning, samtaler og minimum 45 minutters teamarbejde med vejledning:

-        Forberede ekskursionen

-        Forberede undervisning i geografiske emner

-        Repetere naturfaglig viden ud fra målsætningen og med særligt henblik på quizspørgsmål

 

37

Bæredygtighedsdag

Ekskursionen aflyst pga. vejret – bæredygtighedsdag i stedet for.

38

Blandede timer

Dagsorden for fredagens timer i naturfag:

-        Opsamling: Planerne frem til efterårsferien + planerne for et par ekskursioner.

-        Naturen netop nu – september; påklædning til at gå rundt derude en god times tid.

-        Geografi aktuelt: Ekstremt vejr, klimaforandringer og politik.

-        45 minutters selvledet teamarbejde med vejledning.

Læs lidt op på tropiske orkaner, for eksempel her: https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2017/september/10-fakta-om-tropiske-orkaner-og-hurricanes-som-irma/

Jeg har vedhæftet den opdaterede undervisningsplan.

Husk afbud hvis du bliver forhindret.

 

39

Geografisk emne: Demografi og erhverv – med særligt fokus på befolkning, og på forholdet imellem Afrika og EU

 

Geografisk emne: Globalisering – med særligt fokus på Kina og på bæredygtig udvikling

Steffen, David og Rasmus underviser 08.15/ efter morgensang til 10.10 i det geografiske emne ”Demografi og Erhverv”.

 

Malaika, Aske og Magnus underviser fra 10.35 – 12.30 i det geografiske emne ”Globalisering”.

 

Hvis der skal læses noget til timerne, så skriver de to team det ud til os (husk at tilføje mig som modtager) på Viggo. Ellers så sørg blot for at have computer og en spidset blyant med til undervisningen.

 

Afbud på Viggo/til mig inden vi går i gang 08.15

 

Ekskursionen næste fredag: Med hensyn til mad, så bestiller jeg vegansk til Malaika, vegetarisk til mig og resten får kød på karmaen. Sig det til mig på fredag, hvis du gerne vil lægge bil til turen til Vejle (Vi får nok brug for bussen + 1 bil; vi er maks. 14 i alt).

40

Ekskursion til Økolariet i Vejle

I dag tager vi på ekskursion til Økolariet i Vejle.

 

Vi mødes 08.15/efter morgensang i Mindedal til Tjek – ind, hvor vi fordeler opgaverne så vi kan køre 08.30.

 

Medbring gerne en bil, så vi kan fordele os på bussen + 1 ekstra personbil.

 

Kl. 10 åbner Økolariet og vi får ½ times oplæg/rundvisning.

 

Derefter er der en times tid til at udforske udstillingerne på egen hånd.

 

Vi kører hjemad kl. 11.30, så vi kan være på skolen kl. 13.

 

Madpakker kan nydes i Økolariets madpakkerum – eller i Bussen på vej hjem. Drikkevarer sørger man selv for.

 

Afbud på Viggo/på 42 40 02 26 inden vi går i gang 08.15

 

41

Geografiske emne: ”Vejr og klima”

Emil, Laurits og Kristian underviser i det geografiske emne ”Vejr og Klima” fra 08.15 – 10.10.

 

Jeg underviser i geografisk fokus: Afrika.

Forberedelse:

-        Brug 10 minutter på at kigge på, hvilke lande der ligger på det afrikanske kontinent

-        Brug 10 minutter på at lave en liste over de 7 vigtigste naturressourcer på det afrikanske kontinent (ikke nødvendigvis prioriterede)

-        Brug 10 minutter på 1 af følgende spørgsmål:

-        Hvilket land på kontinenter er det mest velfungerende? Hvorfor?

-        Hvilke lande udenfor kontinentet investerer mest i udviklingen af erhverv, infrastruktur, sundhed ol.?

-        Hvor i Afrika har migrationen mod Europa rødder, hvilke lander går den igennem og hvor forlader den kontinentet?

 

Medbring computer eller Ipad til timerne.

 

 

43

Tværfagligt samarbejde med religion og dansk

Efter efterårsferien mødes vi fredag morgen i foredragssalen for at tage fat på et tværfagligt forløb, i samarbejde med Dansk og Religion.

Formålet med det er 3 ting:

-        Forberede jer lidt på specialesemestret

-        Få noget ny energi ind på naturfagsholdet, igennem at arbejde sammen med nogle nye mennesker og igennem at arbejde på en ny måde i timerne

-        Udvikle nye måder at arbejde på tværs af fagene på Lærerskolen

Temaet for det tværfaglige forløb er ”At være menneske”, og den naturfaglige vinkel ind i det er, at vi også er BIOLOGISKE væsener, og at man kan vinde meget i forhold til sundhed, trivsel og bæredygtighed ved at forstå og tage hensyn til den måde vores krop og sind er udviklet til at fungere på, hen over årtusinderne i vores naturlige habitat på den afrikanske savanne.

Forberedelse:

-        Læs i det kompendium, som jeg lægger i din posthylde torsdag formiddag: Hvis du må prioritere læsningen, så læs den naturfaglige tekst (om mindfulness) grundigt og skim resten på en sådan måde, at du har en ide om, hvad tværfaglighed går ud på og hvad romanen ”Doppler” handler om.

-        Formulerer dit bud på en tværfaglig problemstilling, som du kunne tænke dig at arbejde med i forløbet – som for eksempel: Hvordan kan man bruge moderne litteratur, gammel religion og biologisk indsigt i bestræbelsen på at leve et sundt liv anno 2017?

-        Find ud af hvad en ”pecha kucha” er for noget.

 

44

Tværfagligt samarbejde med religion og dansk

45

Tværfagligt samarbejde med religion og dansk

46

Fællesfaglig naturfagsøvelse

 

Evaluering af det tværfaglige forløb

 

Geografisk emne: Levevilkår – med særligt fokus på affald og på energi

Fællesfaglig naturfagsøvelse.

 

Evaluering af det tværfaglige forløb i tre punkter: Ud fra formålet + hvad var godt? + hvad kunne være anderledes?

 

Formålet med det var disse 3 punkter:

-        Forberede jer lidt på specialesemestret

-        Få noget ny energi ind på naturfagsholdet, igennem at arbejde sammen med nogle nye mennesker og igennem at arbejde på en ny måde i timerne

-        Udvikle nye måder at arbejde på tværs af fagene på Lærerskolen

Derefter går vi tilbage til efterårets geografiske fokus:

 

Frederik, Jonathan og Peter underviser holdet i det geografiske emne ”Levevilkår” fra 10.35 – 12.30

 

47

Fællesfaglige forløb i Naturfag

 

Første forberedelse af juleafslutningen

Jeg har udvalgt 4 ideer til fællesfaglige forløb, som jeg synes er særligt interessant og relevante for os, og som jeg gerne vil udforske og udvikle nærmere sammen med jer. Samtidig med at vi gør det, så repeterer vi også en række naturfaglige grundbegreber og færdigheder. De 4 fællesfaglige forløb er:

-        Jorden og livets udvikling

-        Bevar roen – brug sukker (kan ligge under ”Teknologiens betydning for menneskets sundhed og levevilkår”)

-        Stofkredsløb i forskellige økosystemer (kan ligge under ”Den enkelte og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren”)

-        Økologi og bæredygtighed i skolehaven (kan ligge under ”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”)

 

48

Fællesfaglige forløb og den fælles prøve

 

 

 

Aquaponic

Gæstelærer: Magnus kontakter og aftaler.

 

Tariffen for en gæstelærerløn på DFL er 473,16 kr; jeg har afsat 2 timers gæstelærerløn i budgettet.

 

Frederik, Jonathan og Peter: Jeg har afsat 115 minutter til undervisnings af holdet + op til kr. 1000,- til materialer.

49

Geografisk emne: Jordkloden

 

 

Besøg af Clio Online (?)

Emil, Laurits og Kristian underviser i det geografiske emne ”Jordkloden” fra 08.30 – 10.10.

 

 

Clio online kommer og formidler hvordan man bedst muligt kan bruge deres platforme i naturfagsundervisningen, fra årsplaner over fællesfaglige forløb til de forberedelsen til de to prøveformer.

50

Repetition & forberedelse af afslutningen på linjefaget Naturfag

 

Afsluttende individuelle evalueringssamtaler

Vi fordeler holdet på 6 repetionsteam a 2-3 personer, som grundigt forbereder hver sit af de 6 nedenstående teamopgaver, plus repeterer grundbegreber og artskendskab til den store guldmedalje.

Team Aktuelt: 30 minutters quizspørgsmål i kategorien ”aktuel naturfaglig viden – naturfaglige nyheder”

Team Artskendskab: 30 minutters quizspørgsmål i kategorien ”Artskendskab”, med hovedvægten på de arter vi har set ude i felten i løbet af semestret + på arter fra Naturfags artsliste på de 100 arter.

Team Grundbegreber: 30 minutters quizspørgsmål i kategorien ”Naturfaglige grundbegreber”, med udgangspunkt i listen i målsætningen.

Team Demonstrationsforsøg: 30 minutter med forskellige eksempler på sjove, underholdende og lærerige naturfaglige (IKKE fysik/kemi) forsøg, som kan laves på vores rullebord foran holdet/en klasse.

Team You-tube: 30 minutter med det bedste naturfaglige undervisningsmateriale, I har kunnet finde på You-tube.

 

Team Laboratorie-haj: 30 minutter med en form for konkurrence i laboratoriefærdigheder med mikroskop, stereolup og rapportskrivning.

51

Juleafslutning

De 6 team afvikler deres quizzer, forsøg mv. og vi fejrer at være færdiguddannede som naturfagslærere

­­­­­­­

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag særlig vægt på:

-        undervisning ude i naturen året rundt

-        forsøg og eksperimenter i laboratoriet (”køkkenbordsforsøg”) og i skolehaverne

-        at de studerende træner underviserrollen ved at undervise holdet og få feedback

-        at undervisningen bliver til i dialog og i fællesskab imellem læreren og de studerende

-        naturhistorien, hvor centrale begreber formidles i en fortællende form, med udgangspunkt i en konkret art (se artslisten nedenfor)

Artslisten

En liste over 100 udvalgte arter, som man læser op på alt efter ambitionsniveau og forhåndskundskaber, og som vi prøver at komme rundt om i løbet af forårssemestret.

Formålet med artslisten er at give et bredt, grundlæggende artskendskab, som dels er en central del af det at være naturfagslærer, og dels er et godt udgangspunkt for fortællende formidling og repetition af en lang række centrale naturfaglige begreber, som for eksempel klassifikation, evolution, opbygning, fysiologi, tilpasning, biotoper, økosystemer, indholdsstoffer og sundhed.

Grundlæggende kan man sige at opgaven er at kunne kende arten ud i naturen + at kunne fortælle (noget af) dens natur- og kulturhistorie på en interessant og inspirerende måde.

Træer og buske

Stilk - Eg, Bøg, Almindelig Hestekastanje, Rød-El, Grå-Pil, Almindelig Hyld, Hassel, Vorte-Birk, Park-Lind, Taks, Ahorn, Ask, Skov-Fyr, Rød-Gran, Nordmannsgran, Europæisk Lærk, Almindelig Røn

Urter, vilde

Stor Nælde, Skvalderkål, Ramsløg, Mælkebøtte, Tusindfryd, Løgkarse, Vandkarse, Almindelig Fuglegræs, Hvidmelet Gåsefod, Spyd-mælde, Korsknap, Sødskærm, Toårig Natlys, Vand-mynte

Urter, dyrkede

Grøntkål, Porre, Rødbede, Hestebønne, Buskbønne, Havre, Rug, Byg, Hvede, Solsikke, Morgenfrue, Appelsintagetes

Svampe

Fløjlsfod, Østershat, Judasøre

Fugle

Gråspurv, Musvit, Solsort, Gærdesmutte, Rødhals, Ringdue, Bogfinke, Grønirisk, Stær, Husskade, Allike, Krage, Sanglærke, Sangsvane, Spurvehøg, Stor Flagspætte, Hættemåge

Insekter

Almindelig Ørentvist, Stor Kålsommerfugl, Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Stueflue, Jordhumle, Læderløber, Almindelig Rygsvømmer, Bugsvømmer, Almindelig Skøjteløber, Skorpionstæge, Stor Vandkalv, guldsmedelarver, vårfluelarver, vandnymfelarver

Stenarter

Sandsten, Flint, Granit, Gnejs, Porfyr

Dyr fra andre taksonomiske grupper (eksemplariske arter)

Stor Regnorm (Ledorme), Skovflåt (Spindlere), Lille Husedderkop (Spindlere), Kælderbænkebider (Krebsdyr), Lundsnegl (Bløddyr), Stor Mosesnegl (Bløddyr), Almindelig Vandmand (Polypdyr), Trepigget Hundestejle (Fisk), Aborre (Fisk), Lille Vandsalamander (Padder), Grøn Frø (Padder), Snog (Krybdyr), Pindsvin (Pattedyr - insektæder), Brun Rotte (Pattedyr – gnaver), Egern (Pattedyr – gnavere), Hare (Pattedyr – harer), Ræv (Pattedyr – rovdyr)

 

 

Litteratur

Om undervisningen i linjefaget Naturfag:

www.naturfagsundervisning.dk

Om artskendskab og naturformidling:

”Træer og Buske i landskabet”, Vedel og Møller, Politikens Håndbøger 2013.

”Fuglene i Danmark”, Meltofte og Fjeldså,

”Spis Vilde Planter”, Agerbo og Nissen, Gyldendal 2013.

”På jagt efter små dyr i vandet”, Peter Nielsen, Gyldendal 2008.

”Natur 17 Lommekalenderen”, Forlaget Rhodos, 2013.

www.fugleognatur.dk

Om hvad der er aktuelt indenfor natur og naturvidenskab

www.videnskab.dk             (bliv abonnent på nyhedsbrevet)

www.havenyt.dk                (ugentligt nyhedsbrev)

Om biologi, naturvidenskab og tværfaglige emner som naturgrundlag og jordkloden

”Biology”, Pearson International Edition, Campbell & Reece m.fl

“Grundbog i biologi 2 – Menneskets biologi”

”Vi og vore omgivelser – bind 2: Menneskets fysiologi”

 

Om at finde viden om et geografisk fokus

 

www.globalis.dk

www.123fakta.com

www.nationalgeografic.com

www.census.gov  

Om undervisning i skolefagene:

www.biologifaget.dk

www.geografifaget.dk

www.naturteknikfaget.dk 
http://portal.alinea.dk/
http://portaler.gyldendal.dk/

http://testoteket.danishsciencefactory.dk/

 

 

 

                                                                                         Ingvar Haubjerg Nielsen

Undervisningsplan Naturfag 5. årgang efterår 2016

-        Opdateret 5. december

 

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – med henblik på at opnå en større forståelse af, hvordan naturen i og omkring os er bygget op, fungerer, kan udforskes og formidles.

 

Formålet er videre, på dette grundlag, at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-        inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold og målrettet til de frie skoler

-        inspireret af den internationale forskning indenfor det naturfaglige og det læreruddannelsesmæssige område.

 

Hensigten er således alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknik i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig indsigt og bæredygtig udvikling.

 

Målsætning

                                                                                                                                             

Målet for linjefaget er at den enkelte studerende

 

-        tilegner sig en dybere faglig indsigt, viden og færdigheder indenfor udvalgte, eksemplariske naturfaglige emner (linjefagets kerneområder) på et faglærerniveau

-        opnår et bred overblik over hvad der er aktuelt inden for den globale naturvidenskabelige forskning og i den lokale natur året rundt

-        kommer op på at kunne lave en professionel faglig formidling og didaktiske refleksion

 

 

Målet med dette forløb er der ud over at sætte fokus på geografien og på det at lave en naturfaglig ekskursion med overnatning - alt sammen med en høj grad af aktiv inddragelse og selvstændig planlægning fra de studerendes side.

 

Indhold

 

Uge

Indhold

Forberedelse og opgaver

32

Undervisningsplanlægning

 

Tjek-ind: Siden sidst og sommerens naturfaglige oplevelser.

 

Oplæg om undervisningsplaner:

-        Mit forslag til undervisningsplaner

-        Jeres forslag til planerne for undervisningen i uge 37 – 47

-        Diskussion af forslagene og mit mandat til at lave et udkast til hele semestrets undervisningsplan til næste uge.

 

Oplæg om ekskursionen til det vestlige Jylland: Ideer og erfaringer.

 

Ekskursionsforberedelse i 3 naturformidlerteam og 1 ekspeditionsteam:

-        Fokus på ideer, forundersøgelser, tjek & bestilling af udstyr og den overordnede planlægning

-        Opgaven er at forberede 15 minutters appetitvækker/ekskursionsforberedende oplæg til uge 34 + naturformidling eller ekspeditionsledelse på selve turen.

 

Tjek-ud: Status på teamenes ekskursionsforberedelse.

Forbered dig på at fortælle 5 minutter om dit liv siden sidst + den bedste naturoplevelse du har haft i sommerferien.

 

De 4 team er:

Team Skjern å (3 timer)

Team Dejbjerg plantage og hede (3 timer)

Team Nymindegab klitter/Vesterhavet (3 timer)

Ekspeditionsteamet: Transport, lejr og forplejning.

 

Min plan er at vi slår lejr på min mors store naturgrund på Lønborgvej 5 i Skjern; her kan vi få adgang til vand, toilet og køkken – og der er mulighed for at 4-8 kan overnatte indendørs.

33

Vedtagelse af undervisningsplanen

-        Gennemgang, diskussion og beslutning af undervisningsplan

-        Fordeling af folk på de 4 lærerteam og på de 4 videnskabshistoriske fortælletimer

 

Naturfaglige nyheder: Jeg gennemgår nogle udvalgte nyheder fra den internationale forskning, som vi diskuterer og sætte i relation til videnskabsteori, faglige teorier og fagdidaktik.

Du er også velkommen til at fremlægge nogle naturfaglige nyheder, som du synes er særligt spændende.

 

Naturen netop nu – August.

 

Efter formiddagspausen går vi en tur ud for at se på, høre om og arbejde med hvad der rører sig derude netop nu.

Læs undervisningsplanen igennem og beslut dig for, hvilke geografiske lærerteam du helst vil være med i (Team Vejr, Team Jord, Team Landskab eller Team Befolkning) + for hvilke uger du helst vil fortælle videnskabshistorie (1. og 2. prioritet).

 

Påklædning til en tur ud i landskabet efter formiddagspausen.

.

34

Naturfaglig ekskursion med overnatning

 

Ekskursionsforberedelse i de 4 team:

-        Fokus på detaljerede planer, formidlingen af det faglige stof, tjek og pakning af udstyr.

 

10. 35: Hvert af de 4 team underviser holdet et kvarter i deres område, som en forberedelse/appetitvækker til turen.

 

”Feltstationen”: Til sidst vil jeg gerne komme med et oplæg om og diskutere med jer (fordi I er de mest erfarne J) en ide om at lave en form for feltstation/forsøgsstation på Lærerskolen + høste det korn som vi såede i foråret.

De 4 team er:

Team Skjern å = Kirstine, Gwenn, Mads P.

Team Dejbjerg plantage og hede = Kristian, Jens, Nicolai, Benjamin.

Team Nymindegab klitter/Blåbjerg = Anders , Christoffer, Mathias.

Turlederteamet: Transport (herunder et stop i Økolariet), lejr og forplejning = Jette, Mads Cecilie.

 

35

Naturfaglig ekskursion

 

Vi er på ekskursion i Vestjylland (vi bor på Lønborgvej nr. 5 i Skjern) fra onsdag den 31. august kl. 13.35 til fredag den 2. september kl.12.35 (alt inklusive!)

 

36

Naturfaglig ekskursion

 

Vi afspadserer ekskursionen i denne uge, så der er ikke timer fredag formiddag.

 

16. september

Opdatering af undervisningsplanen

-        Overblik over de kommende uger

-        Fordeling af holdet på underviserteamene og på videnskabsfortællingerne

 

Den videnskabshistoriske stund

-        3 x 15 minutters fortællinger fra videnskabens historie

 

Introduktion til geografi

-        Det formelle: Formål, fagbeskrivelse og en ny kort-portal.

-        Faglige oplevelser i felten: Nicolai fortæller om gletsjere og vulkaner på Island

-        Geografien bag nyhederne: Dybere indsigt i verden og i geografien (lande + metoder) ved at gå bag om nyhedsstrømmen

Hvis du var med på Ekskursionen til Jylland, så medbring 50,- kr. i kolde kontanter til læreren.

 

Dagens videnskabsfortællere: Kirstine, Jens og Kristian.

 

Klik ind på http://www.emu.dk/modul/geografi-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning

 

Læs de 2 tekststykker om fagformålet og introduktionen på den første side som du kommer ind på.

 

Læs derefter i vejledning for faget geografi: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-geografi

 

Læs om ”Faget Geografis identitet og rolle”, ”Varieret og anvendelsesorienteret undervisning” og ”Undersøgelser i naturfag” + 1-3 andre tekster i vejledningen, som du synes ser særligt interessant eller relevant ud.

23. september

Vejr og klima

-        Nicolai om gletsjere og vulkaner på Island

-        Ingvar om kapitel 6 i ”Geos”

-        Mads P. laver øvelser og forsøg fra 10.35 – 12.30.

Hvis du var med på Ekskursionen til Jylland, og ikke betalte sidste gang, så medbring 50,- kr. i kolde, afmålte kontanter til læreren.

 

Der er afbud fra Kirstine.

 

Jeg har nu opdateret undervisningsplanen ud fra det I skrev jer på i sidste uge; Søren og Anders havde ikke nået at få skrevet sig på, så jeg har sat Jer på til videnskabshistorie i uge 40, og ud over det er der stadig plads i uge 45 og 46.

 

Hvis du vil forberede dig lidt på kapitlet om ”Vejr og Klima”, som jeg fortæller om på fredag, så gå ind her http://geos.gyldendal.dk/ og opret et gratis prøveabonnement på ”Geos”.

 

30. september

Vejr og klima

-        Uv.-materialer på ”Geografifaget.dk”

-        Team ”Vejr og Klima” underviser 2 x 45 minutter ud fra undervisningsmaterialerne på Geografifaget.dk. Bagefter er der feedback og didaktisk refleksion

 

Faglig læsning

-        Oplæg om faglig læsning

-        2 x 30 minutters faglig læsning

-        Eftertanke og evaluering over faglig læsning som en undervisningsaktivitet.

Team ”Vejr og Klima” = Kristian ,Cecilie og Gwenn.

 

7. oktober

Geografisk fokus: Botswana

 

Videnskabshistorie

 

Naturen netop nu - oktober

 

 

Jette holder oplæg om Botswana og sætter gerne holdet i arbejde med landet.

 

Dagens videnskabshistorie: Jens, Anders og Søren.

 

Hver af de tre herrer har 15 minutters tid til at give os et udpluk fra/neddyk i naturvidenskabens historie, ud fra bøgerne ”En kort historie…” og ”Mennesket i Naturen…”

 

Det sidste af timerne bruger vi på en ”Naturen netop nu – tur”, hvor vi vil møde nogle af månedens aktuelle arter (se, mærke og lugte) og koble dem til nogle af fagets grundbegreber: Påklædning til at kunne gå og stå derude.

 

41

Prøver i naturfag

-        Martin kommer og fortæller om erfaringer med den fællesfaglige naturfagsprøve, og med prøver i Biologi og i Geografi.

-        Anders og Søren fortæller videnskabshistorie

-        Vi afprøver forskellige ideer til de fællesfaglige praktiske prøver

Påklædning til at kunne gå udenfor og finde ting i den sidste times tid; jeg arbejder på at vi prøver at lave ”skitser” til 3 fællesfaglige praktiske prøve-forsøgsopstillinger -  for eksempel over temaerne ”Stofkredsløb”, ”Fødevareproduktion” og ”Vand”.

Efterårsferie

   

27. oktober

Jordbunden

-        Uv. – materialer på ”Geografifaget.dk”

-        Feltarbejde og laboratorieundersøgelser

Team ”Jordbund” underviser 2 x 45 minutter (hvis I vil bruge hele modulet frem til formiddagspausen, så er I velkomne til det) ud fra undervisningsmaterialerne på Geografifaget.dk. Bagefter er der feedback og didaktisk refleksion.

 

Team ”Jordbund” = Jens, Christoffer, Benjamin og Nicolai.

 

Efter formiddagspausen vil jeg så står for noget feltarbejde og nogle laboratorieøvelser indenfor temaet jordbund: Efter planen bliver det noget med test af jordens næringsstoffer, undersøgelser af dens struktur med et jordsigtesæt og praktisk arbejde med førne og humuslaget i Lærerskolens Grønne Hjerte.

 

Påklædning til at kunne arbejde udendørs med jord, vand og førne i en times tid efter formiddagspausen.

4. november

Det danske landskab

-        Uv. – materialer om det danske landskab på ”Geografifaget.dk”

-        Feltarbejde og laboratorieundersøgelser

 

I morgentimerne laver vi det feltarbejde og de laboratorieundersøgelser, som jeg har planlagt og købt ind til, men jo ikke fik lejlighed til at lave sidste fredag.

 

Påklædning til at kunne arbejde udenfor med førne i ½ times tid (feltarbejde), resten er laboratoriearbejde.

 

Efter formiddagspausen er det Team ”Landskab” der underviser 2 x 45 minutter ud fra undervisningsmaterialerne på Geografifaget.dk. Bagefter er der feedback og didaktisk refleksion.

 

Team ”Landskab” = Mads P., Mathias og Kirstine.

 

Påklædning til at kunne være ude.

11. november

Geografisk fokus: Brasilien

 

Overblik over de sidste uger

-        Hvilket indhold ønsker vi at fylde i de sidste, åbne timer?

-        Hvilket juleunderholdningsteam ønsker du at være med på, og hvilke materialer ønsker teamet at vi indkøber, så de er klar til uge 49?

Vi tager på ekskursion til Naturama i Svendborg; jeg har bestilt tid derinde med en naturformidler fra 10 – 13.

 

Vi kan hente madpakkerne fra kl. 9; skolens bus er udlejet, så vi må køre med Fynbus, i privatbiler eller eventuelt på cykel.

 

Planer er at vi har timer i Mindedal fra efter morgensang til kl. 09.15, og så mødes vi i Naturama kl. 10.00.

Tænk over, hvilket af de 4 naturfaglige juleunderholdningsteam du kunne tænke dig at være med i og hvilke ideer du har til indholdet:

Team Naturquiz (forskellige former for test af paratviden indenfor naturfaget), Team ”Demonstrationsforsøg på rullebordet” (forskellige bud på sjove, underholdende og lærerige naturfaglige forsøg, som kan laves på vores rullebord foran klassen), Team Naturhistorie (en times bud på særligt gode, underholdende og lærerige naturhistorier, såvel fra videnskabshistorien som om udvalgte arter, illustreret med videoklip/klip fra naturfilm) og Team Naturfaglige julegodter (for eksempel hjemmelavede urtebolsjer, som et eksempel på et godt natur/teknik forsøg).

 

Hvert af de 3 første team skal tilrettelægge en times naturfaglig underholdning til holdet + tid til en introducerende, fagdidaktisk begrundelse af den faglige underholdning og en afsluttende evaluering

 

18. november

Geografisk tema: Befolkning

-        Uv.- materialer på ”Geografifaget.dk”

-        Eventuelt Kapitel 4 i ”Geos”

 

 

 

 

 

Fællesfagligt emne: Kvælstofs kredsløb.

Team ”Befolkning” underviser 2 x 45 minutter ud fra undervisningsmaterialerne på Geografifaget.dk. Bagefter er der feedback og didaktisk diskussion.

 

Team ”Befolkning” = Mads H. og Jette.

 

Efter formiddagspausen går jeg videre med kvælstofs kredsløb, i teori og i praksis: Vi gennemgår kredsløbet trin for trin i form af en tavletegning, og bagefter laver vi nogle forskellige forsøg med indendørs kompostbeholdere.

 

Medbring gerne grønt husholdningsaffald; ikke kød og ikke unedbrydelige ting, men forholdsvis lækre ting som gulerodstoppe og kartoffelskræller som vi kan hakke og klippe i småstykker og komme i komposten.

 

Påklædning til at kunne samle førne + nogle af de sidste grønne urter udendørs i et kvarters tid engang efter formiddagspausen.

25. november

Repetion: Laboratorieforsøg og laboratoriejournalen

Repetion: Naturen netop nu – de danske træer om vinteren.

I morgentimerne arbejder vi med nogle af mine yndlingslaboratorieforsøg, og med at skrive laboratoriejournal.

 

Påklædning til at kunne være udenfor og se på en lang række træarter (= varmt tøj!) og lidt vinterfugle efter formiddagspausen.

 

Hvis du vil forberede dig på turen, så læs op på/repeter nogle af de almindeligste træarter som Bøg, Eg, Ask, Hestekastanje, Lind, Lærk, Skovfyr, Ædelgran, Rødel, Hassel, Hyld og Rødgran.

 

Vi tager en tur i vinterskoven og ser på træerne; jeg har ikke nået at tjekke om vi kan få bussen, så med mindre jeg skriver andet ud så medbring gerne bil (jeg har plads til 3 personer i min).

2. december

Den videnskabshistoriske stund

 

2 x 15 minutters naturfaglige fortællinger.

Naturfaglige nyheder

Jeg præsenterer nogle udvalgte naturfaglige nyheder fra nyhedsstrømmen og perspektiverer dem til videnskabsteori og hovedområder indenfor fagområdet.

 

Evaluering af linjefagsuddannelsen

Undervisningsplanen for alle 4 semestre gennemgås i mindre grupper og diskuteres samlet på holdet derefter.

Dagens videnskabsfortællere: Marike og Mads P.

 

Forbered dig på evalueringen ved at læse den samlede undervisningsplan for linjefagsuddannelsen Naturfag igennem (fra formål til litteraturliste) og noter dig, hvad du mener har været særligt godt (og hvorfor) og der hvor du mener at noget kunne gøres på en anderledes eller bedre måde (og hvorfor).

 

Den samlede undervisningsplan ligger i naturfagsholdets arkiv.

 

49

Afsluttende individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue

 

Dagsorden – fokus på professionsidentiteten:

 

-        Hvilke tre karakteregenskaber vil du sige er af en så grundlæggende del af din natur, at de vil forme og kendetegne din naturfaglige undervisning og din professionelle fremtræden?

-        Hvilke tre lærerprofessionelle værdier betyder så meget for dig, at du vedvarende vil stræbe efter at bruge dem som sigtepunkter eller lederstjerner i dit daglige virke som lærer?

-        Hvilke 3 vidensområder eller færdighedsområder vil du mene er dit speciale indenfor naturfaget?

 

Hvis nogen ønsker at jeg køber materialer fra ”Frederiksen” (leverandør af naturfaglige undervisningsmaterialer) til på fredag, så skal jeg have besked tirsdag formiddag senest 0930 (jeg har noteret brintoverilte).

Mens jeg taler med hin enkelte, så arbejder resten af holdet fordelt på 4 forskellige teamopgaver:

Team Naturquiz (forskellige former for test af paratviden indenfor naturfaget; dvs. testene skal appellere til forskellige læringsstile, være med og uden konkurrencemoment, være individuelle og være i hold/grupper), Team ”Demonstrationsforsøg på rullebordet” (forskellige bud på sjove, underholdende og lærerige naturfaglige forsøg, som kan laves på vores rullebord foran klassen), Team Naturhistorie (en times bud på særligt gode, underholdende og lærerige naturhistorier, såvel fra videnskabshistorien som om udvalgte arter, illustreret med videoklip/klip fra naturfilm) og Team Naturfaglige julegodter (for eksempel hjemmelavede urtebolsjer, som et eksempel på et godt natur/teknik forsøg).

 

Hvert af de 3 første team skal tilrettelægge en times (60 minutter) naturfaglig underholdning/udfordring til holdet + tid til en introducerende, fagdidaktisk begrundelse af den faglige underholdning og en afsluttende evaluering

 

50

Naturfaglig juleunderholdning og -udfordring.

 

Vi nyder 3 forskellige bud på naturfaglig juleunderholdning, de hjemmelavede naturfaglige julegodter og fejrer at I nu er blevet uddannede naturfagslærere!

 

 

 

.

Juleferie

   

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag vægt på:

-        læring og undervisning ude i naturen året rundt

-        naturhistorie i form af artskendskab og videnskabshistoriske fortællinger

-        en varieret undervisning hvor de studerende er aktivt deltagende og undervisende

-        den naturvidenskabelige metode (forskning) i form af iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

 

Litteratur

 

“GEOS”, Grundbog A, Niels Kjeldsen og Ove Pedersen, Gyldendal 2011

“Mennesket i naturen – Naturen i mennesket”, Søren Rasmussen, Gyldendal 2016

“En kort historie om næsten alt”, Bill Bryson, Gyldendal 2005.

“Vegetationsøkologi”, Petersen og Vestergaard, Gyldendal 2006.

“Danmarks store naturleksikon”, Tommy Dybbro, Gyldendal 2005

 

www.geografifaget.dk

 

www.videnskab.dk; nyhedsbrevet.

 

                                                                     Ingvar Haubjerg Nielsen

 

 

Undervisningsplan Naturfag 5. årgang efterår 2015

-          Opdateret 8. december

Formål

 

Formålet med linjefaget er at sætte naturen i centrum for undervisningen - både den natur som omgiver os og den natur som vi selv består af – med henblik på at opnå en større forståelse af, hvordan naturen i og omkring os er bygget op, fungerer, kan udforskes og formidles.

 

Formålet er også at lave en undervisning og et læringsmiljø, som er

-          inspireret af traditionen efter Grundtvig og Kold og målrettet til de frie skoler

-          inspireret af den internationale forskning indenfor det naturfaglige og det læreruddannelsesmæssige område.

 

Hensigten er alt i alt at uddanne så gode lærere som muligt, der kan varetage undervisningen i naturfagene biologi, geografi og natur/teknik i de frie skoler, og som kan bidrage med oplivende livsoplysning omkring naturoplevelser, naturfaglig indsigt og bæredygtig udvikling.

 

Målsætning

                                                                                                                                                                                                  

Målet for linjefaget er at den enkelte studerende

 

-       tilegner sig en dybere faglig indsigt, viden og færdigheder indenfor udvalgte, eksemplariske naturfaglige emner (linjefagets kerneområder) på et faglærerniveau

-       opnår et bred overblik over hvad der er aktuelt inden for den globale naturvidenskabelige forskning og i den lokale natur året rundt

-       kommer op på at kunne lave en professionel faglig formidling og didaktiske refleksion

 

 

Målet med dette forløb er der ud over at sætte fokus på geografien og på det at lave en naturfaglig ekskursion med overnatning - alt sammen med en høj grad af aktiv inddragelse og selvstændig planlægning fra de studerendes side.

 

Indhold

 

Uge

Indhold

Forberedelse og opgaver

33

Undervisningsplanen

 

Tjek-ind: Sommerens bedste naturoplevelse.

 

Undervisningsplanen: Gennemgang, drøftelse og sætte navne på skoleårets oplæg og opgaver.

 

Oplæg om min didaktiske model med efterfølgende tænketur ud i landskabet.

Forbered dig på at fortælle et par minutter om den bedste naturoplevelse du har haft i sommerferien.

 

Påklædning til at kunne gå en tænketur på vej og sti.

 

Læs undervisningsplanen for 5. årgangs efterårssemester og tænk over, hvilken af de 6 underviserteam du kunne tænke dig at være med i.

34

Naturen netop nu – August.

 

Om formiddagen går vi en tur ud for at se på, høre om og arbejde med hvad der rører sig i haverne og i naturen netop nu.

 

Drøftelse af ændringsforslagene til undervisningsplanen.

 

Geografien bag nyhederne

 

Naturfaglige nyheder: Jeg gennemgår nogle udvalgte nyheder fra den internationale forskning, som vi kan diskuterer og sætte i relation til videnskabsteori, faglige teorier og fagdidaktik.

Du er også velkommen til at fremlægge nogle naturfaglige nyheder, som du synes er særligt spændende.

Påklædning til en tur ud i landskabet om formiddagen.

 

Team Levevilkår vælger nyheder fra medierne, som de går bag om og underviser os andre i geografien bag nyheden: Gennemgår kort over området, geologi, råstoffer, klimazoner, vegetation, befolkning og demografi, erhverv, udvikling, bæredygtighed eller hvad man nu måtte finde særligt interessant og relevant.

 

Tidsramme: 45 minutter.

35

Naturfaglige ekskursioner

 

Planlægning og forberedelse:

 

Jeg gennemgår de overordnede planer og rammer for ekskursionerne og vi gennemgår, hvem der er med på Jyllands ekskursionen og hvem der tager på de to lokale ekskursioner.

 

Derefter fordeler vi dem der skal til Jylland på de 4 naturformidlingsteam og de 2 organisatoriske team, mens dem der skal på de lokale ekskursioner begynder at organisere forberedelsen af disse ture – jeg foreslår en til strandengene ved Monnet på Tåsinge og en til overdrevet Svinehaverne oppe i Egebjerg bakker.

 

Teamene får nu tid at arbejde med deres opgaver (planlægning af naturformidling eller turorganisering) frem til kl. 14, hvorefter hvert team har 10 minutter til at fremlægge deres planer for resten af os, så vi alle kan lære noget om de 6 naturområder og de 2 organisationsområder + alle tænke med på, om der er noget teamene har glemt i deres planlægning.

 

Prisen per deltager er maks. 500,- alt inklusive; vi har fået penge fra ekskursionsudvalget under forudsætning af at vi selv betaler noget af transporten. Så vidt jeg kan se er det vi skal betale for transport + mad.

Ud over bussen skal vi formodentlig bruge 4 privatbiler – hvem kan lægge bil til?

 

Hvis du tager med til Jylland, så tænk over hvilke af disse 6 team du vil byde ind på at være med i (og læs gerne noget om området på nettet):

 

De 4 naturformidlingsteam;

Team Skjern å

Team Lønborg hede

Team Dejbjerg plantage

Team Nymindegab klitter (evt. også Blåbjerg)

 

De 2 organisatoriske team:

Team Turmad

Team Ekspeditionslejr & transport

 

Min plan er at vi slår lejr på min mors store naturgrund på Lønborgvej 5 i Skjern; her kan vi få adgang til vand, toilet og køkken – og der er mulighed for at 4-6 kan overnatte indendøre.

 

Hvis du tager med på de lokale ekskursioner, så tænk over om du vil være med i Team Monnet eller i Team Svinehaverne, og læs gerne noget om områderne på nettet.

 

36

Naturfaglige ekskursioner

 

10 fra holdet  er på ekskursion i Jylland, for at se på Skjern å’s enge og delta, Dejbjerg Plantage, Lønborg hede og Nyminde klitter og strand.

 

Resten laver dagsturs-ekskursioner i det sydfynske område.

Vi er på ekskursion i Jylland fra tirsdag den 1. september kl. 16 til torsdag den 3. september kl. 18.

37

Naturfaglige ekskursioner

 

Jyllandsfarerne afspadserer ekskursionen.

 

Resten laver dagsturs-ekskursioner i det sydfynske område.

Dem der skal på dagsekskursion mødes selv i Mindedal og organiserer ekskursionen.

 

Forbered også 10 minutters formidling af jeres (væsentligste) udbytte af de 2 dagsekskursioner til næste uge.

 

Hvis I får brug for hjælp, så ring 42400226, så tager jeg den hvis jeg kan.

 

Tilmeld dig til ”Mere liv i haven-festival” 31. oktober  her: http://www.oekologi.dk/ ; der er en særlig rubrik for studerende på Lærerskolen, og her er tilmeldingen gratis (til gengæld er der så ikke mad inkluderet i ”prisen”).

38

Naturen netop nu – September

 

Vi lægger ud med en opsamling og evaluering af ekskursionsugerne, hvor vi hører lidt om hvad de forskellige hold oplevede på turene, hvad vi skal holde fast i til næste år og om der er noget som kunne gøres bedre og smartere.

 

Regnskabet for jyllandsturen.

 

Resten af formiddagen går vi en tur ud for at se på, høre om og arbejde med hvad der rører sig i haverne og i naturen netop nu.

 

Havefestival 31. oktober: Tilmelding og aftale om, hvilke (børnevenlige) værksteder hvem vil lave på den faglige festival.

 

Naturfaglige nyheder: Jeg gennemgår nogle udvalgte nyheder fra den internationale forskning, som vi kan diskuterer og sætte i relation til videnskabsteori, faglige teorier og fagdidaktik.

 

Undervisningsforberedelse med lærervejledning:

Den sidste times tid er sat af til at Team Jordkolde kan forberede næste uges undervisning af resten af holdet, Team Demografi & Erhverv kan forberede deres ”Geografien bag nyhederne” også til næste uge, mens de resterende team kan forberede deres undervisning i de kommende uge, alt sammen med mulighed for lærervejledning.

 

Dem der deltager i ”Mere liv i haven-festival” 31. oktober tilmelder sig her i løbet af ugen: http://www.oekologi.dk/ ; der er en særlig rubrik for studerende på Lærerskolen, og her er tilmeldingen gratis!

 

Påklædning til en tur ud i landskabet om formiddagen.

 

 

 

39

Fokus på Geografi:

 

Om formiddagen:

 

Geografisk fordybelse – Jordkloden

 

Om eftermiddagen:

 

Geografien bag nyhederne

 

Naturfaglige nyheder

-       denne gang eventuelt med fokus på geografiske nyheder for børn

 

 

Jeg har ændret i dagsordenen, så Team Jordklode (Jonas, Carina, Julius, Tim og 2 x Thomas) underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til feedback og didaktisk refleksion; det betyder at teamet har mulighed for at udvide deres undervisningstid og tage det sidste over middag, hvis de ønsker det/ der bliver behov for det.

 

Læs om emnet ”Jordkloden” på www.geografifaget.dk ; hvis Team Jordklode giver holdet lektier for så læser vi det, og hvis de ikke gør, så vælg ”Jordklodens opbygning” under emnet ”Jordkloden”, læs de 10 tekster der ligger her (fra Introduktion til Dybgrave) og tænk lidt over hvordan du ville undervise en 8. klasse i dette.

 

Team Demografi og erhverv (Simone, Andreas Tvedebrink og Jon) vælger nyheder fra medierne, som de går bag om og underviser os andre i geografien bag : Gennemgår kort over området, geologi, råstoffer, klimazoner, vegetation, befolkning og demografi, erhverv, udvikling, bæredygtighed eller hvad man nu måtte finde særligt interessant og relevant. Tidsramme: 45 minutter.

 

40

Geografisk fordybelse: Vejr og Klima

 

Geografisk fordybelse: Naturgrundlaget

Læs om emnerne ”Vejr og Klima” og ”Naturgrundlaget” på www.geografifaget.dk

 

Team Vejr og Klima underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til feedback og didaktisk refleksion.

 

Team Naturgrundlaget underviser holdet fra 13.35 til 15.30, inklusive tid til feedback og didaktisk refleksion.

 

41

Samtaler & faglig fordybelse

Individuelle samtaler, 1. runde (15 minutter) i Blå Stue, med 3 fokuspunkter.

 

Faglig fordybelse imens jeg har samtaler; jeg har noteret følgende om dagens aktiviteter:

 

-       Få styr på de danske træer

-       System i stensamlingen i Odin

-       Den kommende fællesfaglige prøve

-       Jordbundsprøver

-       Fotografering af aktuelle svampe mv.

 

Faglige samtaler i Blå Stue, formiddag

-       Tim er klar kl. 11.00

-       Juan banker på kl. 11.15

-       Janne banker på kl. 11.30

-       Lasse banker på 11.45

-       Magnus Moesby banker på kl. 12.00

 

 

Faglige samtaler i Blå Stue, eftermiddag

-       Asbjørn er klar kl. 13.35

-       Jon banker på kl. 13. 50

-       Bjarke banker på kl. 14.05

-       Carina banker på kl. 14. 25

-       Andreas Fogt banker på kl. 14. 40

-       Jens Jacob banker på kl. 14.55

-       Linus banker på kl. 15.15

-       Christian Ulbæk

 

Forbered dig på de 3 fokuspunkter i samtalen:

1)       Hvordan går det med din trivsel, din forberedelse og dit fremmøde?

2)       Hvordan ser status ud for din faglig viden og kunne indenfor naturfaget; hvor ligger dine største interesser, hvilke fag ønsker du først og fremmest at undervise i, og føler du at der er noget du endnu mangler for at være færdiguddannet naturfagslærer?

3)       Hvordan går det på det didaktiske plan; oplever du at du bliver stadigt dygtige til at planlægge & prioritere (herunder målsætning) og til eftertanke & evaluering? Er der noget indenfor det lærerfaglige håndværk, som du ønsker at arbejde på at finpudse her til sidst?

 

Tænk over, om natur/teknikgruppen vil lave en ansøgning til paritetisk udvalg om nyt udstyr til tekniske natur/teknik – øvelser.

 

Man er velkommen til at bytte samtaletider, hvis det passer bedre for arbejdet i fordybelsesgrupperne.

 

 

Efterårsferie

   

43

Samtaler & faglig fordybelse

Individuelle samtaler, 2. runde (15 minutter) i Blå Stue, med 3 fokuspunkter.

 

Faglig fordybelse imens jeg har samtaler; der er en række nye områder man kan fordybe sig i

 

-       Natur & Teknik med særligt fokus på teknikdelen af faget (Jonas & co. er tovholder)

-       Forberedelse og afprøvning af Juans værksted til Havefestival (Juan er tovholder)

-       Køkkenhaveforsøg: Kålroesnack og rødkålssurhedsmåler; lav forsøgene, lav et par plancher og udstil det i Mindedal (Jeg har ideer og 1 forsøgsvejledning, resten må i selv klare)

 

Og måske er der også nogen der ønsker at arbejde videre fra sidste gang med

 

-       Styr på de danske træer

-       System i stensamlingen i Odin

-       Jordbundsprøver

-       Fotografering af aktuelle svampe mv.

 

Faglige samtaler i Blå Stue, formiddag

-       Bellis er klar kl. 11.00

-       Jonas banker på kl. 11.20

-       Kristian Bach banker på kl. 11.35

-       Julius banker på kl. 11.55

-       Sille banker på kl. 12.15

 

Faglige samtaler i Blå Stue, eftermiddag

-       Christian Raymond er klar kl. 13.50

-       Magnus Hartkær banker på kl. 14.05

-       Thomas Juul banker på kl. 14.25

-       Simone banker på kl. 14. 40

-       Thomas Ravnsbæk banker på kl. 14. 55

-       Toke banker på kl. 15.15

Forbered dig på hvilken faglig fordybelse du ønsker at deltage i denne gang.

Forbered dig på de 3 fokuspunkter i samtalen:

1)       Hvordan går det med din trivsel, din forberedelse og dit fremmøde?

2)       Hvordan ser status ud for din faglig viden og kunne indenfor naturfaget; hvor ligger dine største interesser, hvilke fag ønsker du først og fremmest at undervise i, og føler du at der er noget du endnu mangler for at være færdiguddannet naturfagslærer?

3)       Hvordan går det på det didaktiske plan; oplever du at du bliver stadigt dygtige til at planlægge & prioritere (herunder målsætning) og til eftertanke & evaluering? Er der noget indenfor det lærerfaglige håndværk, som du ønsker at arbejde på at finpudse her til sidst?

 

Man er velkommen til at bytte samtaletider, hvis det passer bedre for arbejdet i fordybelsesgrupperne.

 

44

Natur/teknik med særligt fokus på teknik-delen af faget.

 

Efter tjek-ind er formiddagen afsat til fordybelse i ovenstående del af Natur/teknik for dem der har ønsket at arbejde med dette område.

 

Natur/teknik med særligt fokus på ”køkkenbordsforsøg” med køkkenhaveplanter.

 

Dem der måtte ønske at arbejde med et andet aspekt af natur/teknik end ovenstående vil jeg gerne lave et ideværksted med om køkkenbordsforsøg med køkkenhaveplanter.

 

Den nye fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

 

Efter middag orienterer prøveforms -fordybelsesgruppen om hvad de har fundet ud af om den nye prøveform og sætter eventuelt holdet i gang med at arbejde med prøveformen i mindre grupper.

 

Inspirationsrunde.

 

Fordybelsesgrupperne orienterer resten af holdet om hvad de har arbejdet med og giver ”smagsprøver” eller appetitvækkere på noget af det de har lært/fået ud af det.

 

 

 

Orienter dig lidt om den nye fælles prøve, for eksempel her på denne side:

 

http://ntsnet.dk/f%C3%A6lles-pr%C3%B8ve-i-biologi-fysikkemi-og-geografi

 

Hvis du ønsker at deltage i ideværkstedet om køkkenbordsforsøg, så medbring gerne forsøgsvejledninger som bruger planter og hvor materialerne (stort set) er det man har i et almindeligt køkken.

45

Geografisk fordybelse: Demografi og erhverv.

 

Geografisk fordybelse: Levevilkår

Læs om emnerne ”Demografi og Erhverv” og ”Levevilkår” på www.geografifaget.dk

 

Team Demografi og Erhverv underviser holdet fra 10.35 til 12.30, inklusive tid til feedback og didaktisk refleksion.

 

Team Levevilkår underviser holdet fra 12.35 til 15.30, inklusive tid til feedback og didaktisk refleksion.

46

Geografien bag nyhederne

 

Geografisk fordybelse: Globalisering

 

Læs om emnet ”Globalisering” på www.geografifaget.dk

 

Team Naturgrundlag har geografien bag nyhederne fra 10.45 – 11.30.

 

Team Naturgrundlaget er: Jens Jacob, Bjarke, Mag, Bellis, Andreas Fogt og Linus

Teamet vælger 1-3 nyheder fra medierne, som de går bag om og underviser os andre i geografien bag : Gennemgår kort over området, geologi, råstoffer, klimazoner, vegetation, befolkning og demografi, erhverv, udvikling, bæredygtighed eller hvad man nu måtte finde særligt interessant og relevant.

 

Tidsramme: 45 minutter.

 

Ideer: Sierra Leone, som netop er blevet erklæret frit for Ebola. Taiwan, hvis præsident den 6. november for første gang mødtes med præsidenten for det andet Kina. Syrien, hvordan ser det ud der lige nu?

 

 

 

Team Globalisering underviser holdet fra 11.40  til 15.30, inklusive tid til feedback og didaktisk refleksion; Team Globalisering er: Janne, Raymond, Toke, Sille og eventuelt Asbjørn.

47

Geografien bag nyhederne

 

Naturfaglige nyheder: Jeg gennemgår nogle udvalgte nyheder fra den internationale forskning, som vi kan diskuterer og sætte i relation til videnskabsteori, faglige teorier og fagdidaktik.

 

Naturen netop nu – November

 

Om eftermiddagen kører vi op i Egebjerg bakker for at se på istidslandskabet, på træerne i skoven og på hvad der ellers rører sig derude her sidst i november

 

Team Vejr og Klima vælger nyheder fra medierne, som de går bag om og underviser os andre i geografien bag nyheden: Gennemgår kort over området, geologi, råstoffer, klimazoner, vegetation, befolkning og demografi, erhverv, udvikling, bæredygtighed eller hvad man nu måtte finde særligt interessant og relevant.

 

Tidsramme: 45 minutter.

 

Team Vejr & Klima er Katrine, Lasse, Juan, og Magnus.

Påklædning til en tur ud i landskabet om eftermiddagen.

 

Bil eller cykel til at køre op til Naturstyrelsens P-plads nord-øst for Egebjerg Mølle; jeg har plads til 8 i bussen.

 

Vi runder turen af  på ”Kaffepletten” syd for ”Egebjerghytten”, så medbring kaffe, the og en småkage til at nyde sammen med udsigten over Øhavet der.

48

Museumsbesøg: Ekskursion til Naturama

 

Vi mødes ved billetsalget i Naturama i Svendborg; Undervisningen begynder her kl. 11.

 

Vi får undervisning fra 11-13; efter frokostpausen kl.13 (jeg tager madpakker med) vandrer man rundt i mindre interessegrupper (det kunne være grupper med særlig interesse for generelle emner som tilpasninger eller form&funktion, eller for specielle emner som fugle, hvaler eller rovdyr) og ser på resten af udstillingerne igennem faglærerens briller: hvordan ville I kunne bruge udstillingerne som et element i undervisningen?

 

Kl. 14.30 samles vi igen og hører hvad de forskellige grupper har fået ud af det – konkret i form at et sted i museet, som de særligt gerne vil vise og formidle til os andre på 10 minutter.

 

Kig på Naturamas hjemmeside (http://www.naturama.dk/ ) og læs især hvad der står under ”Viden” og ”Skoler”.

 

Tænk over hvilket emne du særligt kunne tænke dig at udforske i udstilingerne.

49

Geografien bag nyhederne

 

Naturfaglige nyheder: Jeg gennemgår nogle udvalgte nyheder fra den internationale forskning, som vi kan diskuterer og sætte i relation til videnskabsteori, faglige teorier og fagdidaktik.

Du er også velkommen til at fremlægge nogle naturfaglige nyheder, som du synes er særligt spændende.

 

Naturfaglig juleunderholdning

 

Oplæg til næste uges teamarbejde.

 

Naturen netop nu – December

 

Om eftermiddagen kører vi en tur ud i landskabet – vi kører op til et af mine yndlingssteder i Hvidkildeskovene.

Team Jordkloden vælger nyheder fra medierne, som de går bag om og underviser os andre i geografien bag nyheden: Gennemgår kort over området, geologi, råstoffer, klimazoner, vegetation, befolkning og demografi, erhverv, udvikling, bæredygtighed eller hvad man nu måtte finde særligt interessant og relevant.

 

Tidsramme: 45 minutter.

 

Team Jordkloden er: Jonas, Julius, Tim, Carina og 2 x Thomas

Påklædning til en tur ud i landskabet om eftermiddagen ; medbring kaffe, the og småkager, så slutter vi af med eftermiddagskaffen et sted ude i landskabet…

 

Jeg har plads til 8 i bussen; medbring bil, så vi alle kan få en plads.

 

50

Naturfaglig juleunderholdning

 

Holdet arbejder i de 4 team, som forbereder den naturfaglige juleunderholdning.

Afsluttende individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue; fokus på faglærerudtalelsen og tak for nu!

 

-       Tim er klar kl. 10.45

-       Juan banker på kl. 11.00

-       Janne banker på kl. 11.15

-       Katrine banker på 11.30

-       Asbjørn banker på 11.45

-       Bjarke banker på kl. 12.00

-       Carina banker på kl. 12.15

 

-       Jens Jacob banker på kl. 13.15

-       Linus banker på kl. 13.30

-       Christian Ulbæk banker på 13.45

-       Bellis banker på 14.00

-       Kristian Bach banker på kl. 14.15

-       Andreas Fogt banker på kl. 14.30

-       Thomas Juul banker på kl. 14.45

-       Simone banker på kl. 15.00

-       Thomas Ravnsbæk banker på kl. 15.15

-       Toke banker på kl. 15.30

 

 

Forbered dig på den sidste evalueringssamtale ved at skrive nogle linjer om din professionsidentiet (jfr. sidste uges oplæg):

-       Hvilke værdier er en grundlæggende del af din professionelle faglige identitet?

-       Hvilke visioner har du som faglærer?

-       Hvilke karakteregenskaber eller kendetegn er en så grundlæggende del af din natur, at de vil forme og kendetegne din faglige undervisning og professionelle fremtræden?

Medbring ideer og materialer til teamarbejdet:

Team Naturfilm, Team Naturquiz, Team Videnskabshistorie og Team Naturfaglige julegodter (for eksempel hjemmelavede urtebolsjer, som et eksempel på et godt natur/teknik forsøg).

Hvert af de 3 første team skal tilrettelægge en times naturfaglig underholdning til holdet + tid til en introducerende, fagdidaktisk begrundelse af den faglige underholdning og en afsluttende evaluering.

51

Naturfaglig juleunderholdning

 

Fejring af nu at være uddannede naturfagslærere!

 

Teamene er klar med dagens 3 ”runder” af naturfaglig juleunderholdnng + med de naturfaglige julegodter, som vi nyder samtidig med underholdningen.

.

Juleferie

   

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i naturfag vægt på:

-       læring og undervisning ude i naturen året rundt

-       naturhistorie i form af artskendskab og videnskabshistoriske fortællinger

-       en varieret undervisning hvor de studerende ofte er aktivt deltagende og undervisende

-       den naturvidenskabelige metode (forskning) i form af iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

 

Litteratur

 

”Biology”, Pearson International Edition, Campbell & Reece m.fl.

 

www.geografifaget.dk

 

www.videnskab.dk; nyhedsbrevet.

 

Undervisergrupper

 Levevilkår: Ulbæk, Bach og Asbjørn

Demografi & erhverv: Simone, Andreas Tvedebrink og Jon

Vejr & Klima: Katrine, Lasse, Juan, Magnus

Jordkloden: Jonas, Julius, Tim, Carina, 2 x Thomas

Naturgrundlaget: Jens Jacob, Bjarke, Mag, Bellis, Andreas Fogt, Linus

Globalisering: Janne, Raymond, Toke, Sille

 

                                                                                         Ingvar Haubjerg Nielsen