Biologilokalet - nu med bærbart vandhul...

Som nogen måske har bemærket går vi på denne hjemmeside stærkt ind for brugen af akvarier i biologilokalet og i naturfagsundervisningen (bl.a. fordi det rummer en række konkrete åbninger til biologiske emner/mål) - men hvorfor ikke også have sit eget (bærbare) vandhul i forbindelse med faglokalet? På denne side vil jeg rapportere om anlæggelsen, driften og erfaringerne med sådant et vandhul.

Jeg begyndte med at købe et formstøbt PE-plastbassin til 409,- i begyndelsen af maj 07. Det har 3 dybder og ser nogenlunde naturligt ud.
Her er det placeret på terrassen bag biologilokalet, i biologilærerens baghave (Jfr. det hjemlige aspekt i det grundtvig_koldske😉).
Da det skal være let at sætte op og let at pille ned igen (bærbart) har jeg valgt ikke at grave det ned. Dermed kommer det også op i en bedre oplevelses- og arbejdshøjde, for voksne såvel som for børn... Endelig kan det jo være at vi vælger at tage det ind i biologilokalet når efteråret kommer og eksperimentere med at have et vandhul der.

Så fyldte vi vand i vandhullet (det rummer 170 liter), direkte fra vandhanen (det er oftest det bedste og letteste). Her den 20. maj 07 fik det næsten fra start en temperatur på 14 grader, der i løbet af denne solrige dag steg til 24 grader midt på eftermiddagen.
Ideen er at lave vandhullet så klarvandet, smukt og let at passe som muligt.
For at kunne følge og styre indvandringen og sammensætningen af dyr har jeg valgt at bruge akvarieplanter. Idelle til en biotop med så stærkt svingende temperatur skulle være Vandpest og Hornblad. Her er de plantet i alm akvariegrus i alm røde urtepotter; det ser smukt ud synes jeg og igen har jeg bedre styr på tingene i økosystemet, i hvert fald bedre end hvis jeg havde valgt at bruge jord eller bundlag fra et naturligt vandhul.
Ag æstetiske grunde har jeg lagt en enkelt stor trærod ned i bassinet. Den bliver sikkert også et godt skjulested for dyrene og et godt grosted til algerne.

Det endte med at vi placerede 5 urtepotter i vandhullet: 2 med hornblad, 2 med Vallisneria spiralis og 1 med Vandpest. Vallisneria er et eksperiment; jeg ved ikke endnu om den vil kunne tåle omplantningen fra et akvarie til det udendørs bassin med de store temparetursvingninger, men den er håndfør og kan tåle temperatursvingninger så min hypotese er at den klarer det.
Vi endte også med at komme et tyndt lag akvariegrus i bunden (på alle 3 niveauer); det ville være enklere (og muligvis også smukkere at undlade bundlag), men bundlag giver flere nicher og levemuligheder for flere dyr, og desuden er stenene med til at give en mere stabil temperatur ved at holde på varmen/kulden.

Af hensyn til sikkerheden (børn kan jo drukne i selv små vandmængder) har vi placeret et almindeligt stykke havehegn hen over vandhullet og sat det fast så små fingre ikke selv kan pille det af - uden at det bliver for besværligt for store fingre..
Hegnet sidder over vandhullet hele tiden, undtagen når vi er i haven og arbejder med det. Som man kan se giver det let adgang for solen og flyvende vandinsekter (mange vandinsekter flyver om natten til nye vandhuller). Vi vil løbende følge indvandringen af disse dyr: Hvilke vandinsekter vælger at slå sig ned i sådant et vandhul?

Til sidst drog vi ned til det lokale vandhul i Åmosen i Ollerup og hentede cirka 12 liter vand til at pode vandhullet med især små krebsdyr (dafnier og cyclops) til at grundlægge dette niveau i fødekæden, men også med bakterier til kvælstofs kredsløb mv.
Hvis jeg får tid vil jeg også undersøge vandkvaliteten (Ph, nitrit, nitrat, fosfat) løbende.
Jeg vender tilbage når der et nyt fra vandhullet om indvandring og evt. udsættelse af dyr - foreløbig lader jeg det passe sig selv et par uger, så planterne, algerne og bakterierne kan etablere sig og få stabiliseret økosystemet.

Status efter 1 uge

Nu har det bærbare vandhul stået og etableret sig i godt en uge og sommeren nærmere sig så jeg er godt igang med de konkrete overvejelser over hvilke dyr jeg skal komme i det.

Trods mine forventninger har der hidtil ikke indfundet sig nogen synlig form for liv i vandhullet.

Lige nu overvejer jeg at sætte en lille stime af Indianerplatyer (Xiphophorus variatur) ud i dammen. Det er en meget smuk ungefødende tandkarpe (en slags minuature-guldfisk), der tilmed er meget hårdfør og skulle kunne tåle temperaturer ned til ca. 8. grader. Her sidst i maj skulle temperaturen i vandhullet - trods det at det står oven over jorden - nok kunne holde sig deroppe omkring døgnet rundt.

Problemet er så om det bliver for varmt med den sorte balje på terrassen i juni-juli-august ? Der er trods alt skygge fra et træ noget af tiden. Jeg tager et par temperaturmålinger her i begyndelsen af juni inden jeg sætter nogen fisk ud.

Jeg har checket artens naturlige temperaturforhold på http://www.fishbase.org
og det ligger mellem 15 og 25 grader. Den temperaturvariation skulle det nok være muligt at holde sig indenfor på terassen, om ikke andet så ved brug af skygge og sten.

Arten lever af insekter, krebsdyr, alger mv. så den skulle nok kunne finde nogen føde i vandhullet. Målet er at skulle fodre så lidt som muligt og til at nå dette mål er ungefødende tandkarper med deres sans for såvel alger som dyr (forhåbentlig også nedfaldne insekter, som sammen med alger nok bliver den største og mest stabile fødekilde i bassinet) mit bedste bud.

Indianerplatyer kan jævnligt fås i de fleste akvarieforretninger og for tiden har de en sund flok gående i den lokale forretning, så jeg tror at jeg køber dem i denne uge. Først skal jeg dog have planlagt hvordan jeg får dem akklimatiseret til de nye temperaturforhold.

Status efter 2 uger

Efter 2 uger er vandet stadig klart og der er ikke nogen synlig algevækst nogen steder i bassinet - formodentlig er vandet for næringsfattigt uden fisk ol. i til at der kan gro alger samtidig med de planter jeg satte ud fra starten.

Planterne gror og er blevet tydeligt mere tætte og bladrige end de var i akvariet. Derimod er de ikke så frisk grønne og vandpesten har kalkudfældninger på bladene. Jeg kan ikke huske hvad dette er tegn på (prøver at låne den akvariebog hvor det står i igen), men har foreløbigt tilsat almindelig akvarieplantegødning, altså med jern mv. men uden kvælstof og fosfor.

Status efter 3 uger

Status for Det bærbare Vandhul her i den første uge af juni er stadig klart vand, ingen synlig indvandring af dyr og planterne har det ikke så godt:

Vallisneria er blevet brunlig og ser ud til at mistrives; den kunne åbenbart ikke klare skiftet fra akvarieforhold til det udendørs bassin, trods det lune vejr.

Mere mærkeligt er det at Vandpest heller ikke trives; også den er mere brunlig end grøn og i ringe vækst. Mangel på næring? Plejer ikke at være et problem på dette tidspunkt i etableringen af et akvarium. For meget sollys? Det er naturligvis en brat overgang fra akvariets relativt svage lys, men naturligt kan den jo tåle masser af sol, mig bekendt.

De kalkudfældninger på bladene som gør dem lidt hvidlige (se billedet)  kunne skyldes mangel på co2 i vandet; ved co2-mangel bruger vandpest så vidt jeg nu husker opløst bicarbonat som kulstofkilde i fotosyntesen i stedet for kuldioxid. Er der for lidt co2 fordi der ikke er nogen fisk i vandhullet???

Jeg smider et par stængler af vandpest i vandet for at se om det går dem bedre end de første.

Også Hornblad ser lidt mistrøstig ud; den gror klart bedre end vandpest, men ikke nær så godt som i akvariet, trods mere lys og rimelige temperaturforhold. Vi ser om den retter sig i den kommende varmebølge.

Plan: Sætte indianerplatyer (1 han + 2 hunner) ud i næste uge hvor det bliver varmt - og så håbe at de gøder vandet med kvælstof mv. så der kommer gang i plantevæksten.

Status efter 4 uger

Så er der ellers kommet liv i det bærbare vandhul!

Her i weekenden opdagede jeg at vandet er myldrende fyldt med cyclops, en hel del larver der svømmer i s-form (en form for myggelarver? - umiddelbart kunne jeg ikke artsbestemme dem) og enkelte hvide myggelarver.

Cyclopsene kommer sikkert fordi jeg podede vandhullet med vand fra vandhullet i mosen for en måneds tid siden. Da de lver at mikroskopiske allger i vandmassen må der være en del sådanne selvom vandet stadig er lige klart.

Spørgsmålet er så om der skal fisk i nu? Der er jo masser af mad til dem og hvis jeg kun søtter ganske få og små fisk i kunne man forvente en rimelig balance mellem dem som rovdyr og cyclopsene som byttedyr, sådan at jeg kunne undgå at fiodre hele sommeren.

På den anden side risikerer jeg at decimere bestanden af de algeædende cyclops så meget, at algerne blusser op og gør vandet grønt - hvis altså der er næring nok i det til en egentlig algeopblomstring.

Så jeg overvejer lige lidt endnu opm jeg skal sætte biologiloklaets blande de bestand af guppyer og platyer på sommerferie i det bærbare vandhul; om jeg skal købe 3 indianerplatyer og sætte dem ud eller om jeg skal lade det være og følge den naturlige indvandring og udvikling, så at sige...

Status efter 5 uger

Efter 5 ugers indkøringsperiode og overvejelser over hvilke dyr vi skal sætte ud i vandhullet kom så dagen (22. juni) hvor vi tømte et af biologilokalets 54 liters akvarier for dets indhold af hårdt prøvede guppyer og platyer og satte dem ud i vandhullet.

Disse arter skulle kunne leve udendørs om sommeren og i alle fald trængte de til at komme ud og leve under større og bedre forhold.

Vi har således sat 7 han-guppyer + 6 hunner ud, og 20 små platyer. Så er det spændende hvor mange der er at hente når vi om cirka 2 måneder tømmer vandhullet og tager fiskene ind igen.

Observationer: Spændende at se hvordan fiskene (som i øvrigt forventet) straks ændrede adfærd fra akvariets ustrukturerede svømmen rundt og op og ned til at svømme rundt i mindre grupper i overfladen af vandhullet.

Da vi satte dem ud var vandhullet fyldt med cyclops, en hel del hvide myggelarver og et par små vandbiller. Der er ingen synlig grønlig algebevoksning. Spørgsmålet er nu om fiskene spiser så mange cyclops + skider så meget i vandet (kvælstof) at algevæksten i vandet og på fladerne øges? Og kan jeg helt undlade at fodre hele sommeren, fordi disse få fisk helt kan leve af de veletablerede cyclops-bestand, tilførslen af myggelarver og algerne? Og hvad med de nedfaldne insekter på overfladen - er de en fødekilde for disse små fisk? Og overlever alle fiskene nattens temperaturfald???

Følg med i næste afsnit af føljetonen om Det bærbare vandhul...

Status efter sommeren

Da det blev for køligt udenfor i september fangde jeg guppyerne og platyerne, tømte bassinet og stillede det på depot. Fiskene kom i et almindeligt akvarium, hvor de har gået hele vinteren frem til marts, hvor jeg har stillet bassinet op indendørs i biologilokalet. Når vi kommer til juni flytter jeg så hele herligheden ud på terrassen igen.

Det er tydeligt at fiskene har en anden adfærd og flottere farver når de holdes udendørs om sommeren.