Fagbeskrivelse for Balancen

Det hele menneske og den levende natur

Fagbeskrivelse for fællesfaget Balancen

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør

 (Søren Kierkegaard)

Med åndedræt og stofskifte er vi indlagte i naturens kredsløb, med vore sanser er vi indlagte i universet

 (K. E. Løgstrup)

Beskæftigelse med naturen hæmmer menneskeåndens hang til udskejelser og giver sjælen et smukt, sundt og rigt tankeindhold

(Jean-Jacques Rousseau)

Kernen i Balancen

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er: Hvordan kan man leve et professionelt liv i lidt bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

Dette grundlæggende spørgsmål kan også formuleres som disse 3 underliggende spørgsmål:

Hvordan kan man leve sit professionelle liv på en sådan måde, at man ikke nedbryder sit personlige naturgrundlag i form af kroppen, men tværtimod kan virke som lærer med energi, velvære, sundhed og overskud, så længe man ønsker det/får mulighed for det?

Hvad kan vi som lærere gøre for at lave en sund og bæredygtig undervisning for vores elever, så de kommer til at trives og lære bedst muligt, som de hele mennesker vi tror på at de er, med krop, sind og ånd?

Hvordan kan man som lærer inspirere og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til det ydre naturgrundlag, som vi alle er totalt og aldeles afhængige af?

Formål med Balancen

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den Frie Lærerskole.

Balancen er det naturfagligt orienterede fællesfag, hvor vi arbejder med at forholde os til disse to store temaer på et naturfagligt grundlag af viden og færdigheder, komplementeret af et grundlæggende grundtvigsk syn på mennesket, livsoplysningen og dannelsen af sin lærerpersonlighed.

Dette grundtvigske syn på menneske og på skole betyder blandt andet, at undervisningen i Balancen sigter imod at undervisningen i de to temaer sker i et undervisningsmiljø baseret på værdier som inspiration, indsigt, glæde, tryghed og fællesskab.

Formålet med Balancen er alt i alt at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

---

Formålet er det første punkt i undervisningsplanen, fordi det helt overordnet sætter en ramme af mening og af retning for undervisningen.

Som lærer i de frie skoler er man i en eller anden grad forpligtet på at kunne give et godt svar på, hvad meningen er med de n undervisning som man laver; fordi det ligger i ånden eller i værdigrundlaget bag de frie skoler, at det at gå i skole skal give en form for alment menneskelig - og alment forståelig - mening (hvad det jo ikke nødvendigvis umiddelbart gør i alle skoleformer) plus at undervisningen bliver til i dialogen imellem læreren og eleverne, hvilket jo kan siges at forudsætte at eleverne kan se en form for dybere mening i det der foregår.

Når man bruger det at have et formål i sin undervisning, så har man også mulighed for at evaluere sin undervisning ud fra dette formål, fremfor udelukkende at evaluere undervisning efter målopfyldelse eller efter tilfredshedsundersøgelser.

En formålsevaluering kan for eksempel tage udgangspunkt i spørgsmål om, i hvor høj grad det er lykkedes os (lærere + studerende/elever) at lave en daglig undervisning i formålets ånd. Konkret kan man for eksempel spørge, hvor i undervisningen man har kunne mærke værdierne i formålet ført ud i daglig praksis: I hvilke situationer har du følt glæde? Hvornår har du oplevet at arbejde på noget i fællesskab? På hvilke måder er værdien indsigt kommet til udtryk i den daglige undervisning?

Efter formålet med undervisningen kommer vi til målsætningen:

 

Målsætninger for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne arbejde i og med Naturen som et rum for almen dannelse og for almen undervisning (naturmålet).

-        At få en dybere, mere balanceret og mere handlingsorienteret indsigt i begrebet sundhed (sundhedsmålet).

-        At begynde på arbejdet med udviklingen af din professionelle personlighed - din lærerpersonlighed - med særlig vægt på hvordan du med netop din personlighed kan arbejde og trives i mange år som lærer i de frie skoler (professionsmålet).

Alt sammen med særligt sigte på et mere bæredygtigt,professionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

I forhold til formålet, så skal et mål gerne være mere konkret og mere målbart, så man bedre kan se for sig, hvad det konkret er man skal nå frem til, og i hvilken grad man har opnået målet når forløbet er færdigt.

Balancen målsætning er et eksempel på et elevorienteret mål, hvor det er den enkelte elev – eller den enkelte studerende, i dette tilfælde – som skal nå målet; man kan også lave undervisningsorienterede mål, hvor målet er at nå nogle konkrete ting, opnå en bestemt viden eller kunnen, i løbet af undervisningen.

 

Historien om fællesfaget Balancen

Balancen er et af de 4 større fælles og obligatoriske undervisningsforløb, som alle lærerstuderende på Den frie Lærerskole har i løbet af det første studieår.

 Navnet ”Balancen” udsprang af de drøftelser vi havde, da vi lavede den seneste undervisningsplan for hele Lærerskolen.

 ”Balancen” blev valgt som overskrift for den del af den fælles undervisning, som indeholder de to temaer ”Natur” og ”Sundhed”, og som skal præsentere de studerende for en grundlæggende naturfaglig tænkning og arbejdsform i en læreruddannelsessammenhæng.

 Ideen var, at ordet balance er en god overskrift for essensen i arbejdet med såvel natur som sundhed: Der er behov for balance i menneskets forhold til naturen, både forstået som mere balance i den måde vi bruger og udnytter naturens ressourcer på (svarende til begrebet bæredygtighed) og forstået på den måde at vi som mennesker har brug for naturomgivelser og naturoplevelser for at holde balancen – fysisk som mentalt – i vores moderne teknologiske og krævende virkelighed.

Også i forhold til arbejdet med temaet Sundhed er balance en god overskrift: Essensen i sundhed kan med god ret hævdes at ligge i det at kunne holde balancen i forhold til de mangeartede udfordringer, som livet stiller os over for: Grundlæggende for kroppens sundhed er opretholdelsen af den indre biologiske balance, som kaldes for homøstase; hvis vi kommer til så at sige at byde vores krop for meget eller for lidt – motion, afspænding, fedtstoffer, proteiner, drikkevarer, vitaminer, arbejde mm. – så kan det blive udfordrende for kroppen at opretholde den indre homøstatiske balance, hvilket igen kan komme til at gå udover vores normale sundhed, velvære og livsglæde.

Forskning har vist, at kropsfornemmelser, følelser, tanker og handlingsimpulser er tæt forbundne, således at en ubalance i et af disse områder af mennesket kan spredes til hele systemet - og at man omvendt aktivt kan arbejde på at opretholde en dynamisk og sund balance i krop og sind, hvis man har en vis indsigt og øvelse i det.

Balancen handler derfor også om, hvad man kan gøre for at holde balancen i en ofte travl hverdag som lærerstuderende og som lærer, og på den måde - i samspil med andre faktorer som arbejdsmiljø og samfundsforhold - selv bedst muligt bidrage til et langt, aktivt og glædesfyldt arbejdsliv.

 Endelig var det tanken, at Balancen som et naturfagligt baseret undervisningsforløb skulle balancere den i øvrigt humanistisk baserede undervisning i de andre obligatoriske og fælles forløb i læreruddannelsen. Hensigten var således at give alle lærere uddannet fra Lærerskolen en bredt funderet – altså både humanistisk og naturvidenskabelig baseret - og bredt anvendelig fælles grundviden.