Undervisningsplaner for Balancen

Naturen som læremester

-      undervisningsplan for Balancen efterår/vinter 2020

Frihed først og sidst for Ånden, hvor den virker uden arm.

Frihed derhos og for hånden, som gør gavn og ingen harm.

(Grundtvig)

Formål med Balancen

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den Frie Lærerskole.

Balancen er det naturfagligt orienterede fællesfag, hvor vi arbejder med at forholde os til disse to store temaer på et naturfagligt grundlag af viden og færdigheder, komplementeret af et grundlæggende grundtvigsk syn på mennesket, livsoplysningen og dannelsen af sin lærerpersonlighed.

Dette grundtvigske syn på menneske og på skole betyder blandt andet, at undervisningen i Balancen sigter imod at undervisningen i de to temaer sker i et undervisningsmiljø baseret på værdier som inspiration, indsigt, glæde, tryghed og fællesskab.

Formålet med Balancen er alt i alt at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

---

Formålet er det første punkt i undervisningsplanen, fordi det helt overordnet sætter en ramme af mening og af retning for undervisningen.

Som lærer i de frie skoler er man i en eller anden grad forpligtet på at kunne give et godt svar på, hvad meningen er med de n undervisning som man laver; fordi det ligger i ånden eller i værdigrundlaget bag de frie skoler, at det at gå i skole skal give en form for alment menneskelig - og alment forståelig - mening (hvad det jo ikke nødvendigvis umiddelbart gør i alle skoleformer) plus at undervisningen bliver til i dialogen imellem læreren og eleverne, hvilket jo kan siges at forudsætte at eleverne kan se en form for dybere mening i det der foregår.

Når man bruger det at have et formål i sin undervisning, så har man også mulighed for at evaluere sin undervisning ud fra dette formål, fremfor udelukkende at evaluere undervisning efter målopfyldelse eller efter tilfredshedsundersøgelser.

En formålsevaluering kan for eksempel tage udgangspunkt i spørgsmål om, i hvor høj grad det er lykkedes os (lærere + studerende/elever) at lave en daglig undervisning i formålets ånd. Konkret kan man for eksempel spørge, hvor i undervisningen man har kunne mærke værdierne i formålet ført ud i daglig praksis: I hvilke situationer har du følt glæde? Hvornår har du oplevet at arbejde på noget i fællesskab? På hvilke måder er værdien indsigt kommet til udtryk i den daglige undervisning?

Efter formålet med undervisningen kommer vi til målsætningen:

 

Målsætninger for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne arbejde i og med Naturen som et rum for almen dannelse og for almen undervisning (naturmålet).

-        At få en dybere, mere balanceret og mere handlingsorienteret indsigt i begrebet sundhed (sundhedsmålet).

-        At begynde på arbejdet med udviklingen af din professionelle personlighed - din lærerrolle - med særlig vægt på hvordan du med netop din personlighed kan arbejde og trives i mange år som lærer i de frie skoler (professionsmålet).

Alt sammen med særligt sigte på et mere bæredygtigt,professionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

I forhold til formålet, så skal et mål gerne være mere konkret og mere målbart, så man bedre kan se for sig, hvad det konkret er man skal nå frem til, og i hvilken grad man har opnået målet når forløbet er færdigt.

Balancen målsætning er et eksempel på et elevorienteret mål, hvor det er den enkelte elev – eller den enkelte studerende, i dette tilfælde – som skal nå målet; man kan også lave undervisningsorienterede mål, hvor målet er at nå nogle konkrete ting, opnå en bestemt viden eller kunnen, i løbet af undervisningen.

Indhold

Indholdet er på en måde kernen i en undervisningsplan, fordi man her – ofte i stikord eller i overskrifter – beskriver, hvad det er undervisningen drejer sig om; hvilke temaer eller emner vi skal arbejde med.

Indholdet er også kernen i undervisningsplanen i den betydning, at det ofte er organiseret i form af en tidsplan: Hvornår skal vi arbejde med hvad? Når man har styr på det som lærer, så kan man sige at man har styr på det allermest nødvendige – på kernen – i undervisningen.

Sådan en tidsplan kan opbygges på forskellig vis; jeg foretrækker at lave den i form af en tabel med 3 kolonner: Én med ugenummer, en med ugens tema og en med forberedelse og nærmere info.

Oversigten over det sidste af indholdet i Balancens undervisning efterår 2020 ser således ud:

Uge

Lærer

Tema for undervisningen

Nærmere info – i overskrifter

Forberedelsen til timerne kommer på Viggo

48

IN

Krop & Sundhed

Introduktion til temaet.

Nærmere info og vejledning ligger på den hjemmeside, som jeg har lavet til Balancen og til Naturfag: Naturfagsundervisning.dk

49

IN

Krop & Sundhed

Studiegrupperne arbejder med studietekster, med sundhedsudfordringen og med undervisningsplanen.

Jeg holder foredrag om krop & sundhed.

Deadline for læsning af anden fagbog; notatarket afleveres i mappen ”Notatark om fagbøger” i 2020 Balancen på Viggo, inden søndag midnat.

50

IN

Krop & Sundhed

Studiegrupperne arbejder med studietekster, med sundhedsudfordringen og med undervisningsplanen.

Jeg holder foredrag om krop & sundhed.

51

IN

Krop & Sundhed

Studiegrupperne fremlægger deres undervisningsplan for et forløb i Krop & Sundhed, lavet til en målgruppe efter eget valg, og med de samme 7 punkter som Balancens undervisningsplan.

Rammer for fremlæggelsen:

-        30 minutter, inklusive tid til spørgsmål, feedback og diskussion

-        Der må være 1-2 ”på banen” fra gruppen ad gangen

-        Undervisningsplanen præsenteres digitalt via projektoren i Mindedal, enten som dokument eller som powerpoint.

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen især vægt på:

-        Faglig læsning

-        Naturpædagogik

-        Det levende ord og dialogbaseret undervisning

-        Personlig udvikling i retning af at blive en god lærer i de frie skoler

-        Sanselige og praktiske oplevelser i naturen som motivation for indsigt og handling

Dialogbaseret undervisning: Undervisningen i Balancen bliver til i dialog imellem læreren og de studerende. Der skal derfor være plads til samtalen i Balancens timer, såvel imellem de studerende indbyrdes som imellem de studerende og lærerne, hvilket vi for eksempel gør i form af oplæg eller foredrag med mulighed for spørgsmål & diskussion, tænketure, og praktisk arbejde i makkerpar.

Man kan argumentere for, at dialogbaseret undervisning bør ligge øverst i værktøjskassen hos lærere i de frie skoler, fordi Grundtvig og Kold lagde afgørende vægt på denne pædagogiske metode, som traditionelt kaldes for ”det levende ord” – og så i øvrigt fordi, det er en metode som fremmer demokrati, dannelse og selvstændighed.

Faglig læsning: Litteraturen er også et vigtigt element i Balancens undervisningsplan. Litteratur er her fagbøger, og overvejende fagbøger skrevet på en naturfaglig eller naturfilosofisk baggrund. Vi bruger naturligvis mest fagbøger eller faglige artikler, som er skrevet til en bred, folkelig målgruppe – fremfor fagbøger skrevet af eksperter til andre fagfolk.

Bøgerne på litteraturlisten er valgt efter, at de – ud over at have et rimeligt fagligt niveau – skulle være til at læse for de fleste studerende, om end de kræver en fokuseret og koncentreret indsats, hvis man ikke er vant til at læse længere faglige tekster.

Forventningen er, at du får læst – i ordets brede betydning – 2-3 fagbøger fra litteraturlisten i løbet af det semester, hvor du har Balancen.

Litteraturliste

Fagbøger i Balancen efterår 2020:

-        ”Mit liv som dyr” – Charles Foster

-        ”Etikken & universet”, Jakob Wolf

-        ”Min familie og andre dyr” – Gerald Durrell

-        “Træernes hemmelige liv” – Peter Wohlleben

-        ”The Mind of the Leader” – Rasmus Hougaard m.fl.

-        ” Bogen om Permakultur” – Mira Illeris og Esben Schultz

-        ”Permakulturhaven” – Karoline Nolsø Aaen & Tycho Holcomb

-        ”En ny Jord – Nuets muligheder og livets mening”, Eckhart Tolle

-        ” Stærkere – dyrk dine styrker…” – Kamber og Oehelenschlæger

-        ”Mindfulness – en guide til at finde fred…” – Williams og Penman

-        ”Tarme med Charme – alt om et undervurderet organ” – Giulia Enders

-        ”Den plantebaserede kost” – Maria Felding og Tobias Schmidt Hansen

-        ”Alt om sundhed – tanker om det gode liv” – Bente Klarlund Pedersen

-        ”En Orm – En Gud – om mennesket i verden”, redigeret af Ove Korsgaard

-        ”Naturens hemmelige netværk – hvordan træer laver skyer…” – Peter Wohlleben

Hvis du har lyst til at læse om Balancens temaer i et internationalt perspektiv, så kan du også vælge at læse i en eller flere af disse fagbøger på engelsk:

-        “The Garden Jungle – or Gardening to Save the Planet” – Dave Goulson

-        “The Chimp Paradox – the mind management programme…”, Steve Peters

-        “The Nature Principle – reconnecting with life in a virtual age”, Richard Louv.

-        ”The Science of meditation – how to change your brain, mind and body”, Daniel Golemann og Richard J. Davidson

Studietekster:

-        “God undervisning – en vejledning”, side på naturfagsundervisning.dk

-        ”Balancens begreber”, side på naturfagsundervisning.dk

-        ”Balancemeditationen”, side på naturfagsundervisning.dk

-        ”Sund debat”, side på naturfagsundervisning.dk

Med litteraturlisten er vi ved at have de grundlæggende elementer i en professionel undervisningsplan på plads. Så vi kunne fint slutte her, men jeg vil gerne vise dig et par andre ting, som kan være gode at have med i en undervisningsplan: En forventningsafstemning og noget om lærerrollen. Vi begynder med at se lidt nærmere på hvad der kan ligge i en forventningsafstemning:

Forventningsafstemning

Som lærer forventer jeg

-        At du deltager opmærksomt og konstruktivt i timerne

-        At du maksimalt er fraværende 5 gange i løbet af semestret

-        At du bruger 1½ time om ugen på at forberede dig på undervisningen i Balancen, herunder på at nå dit læsepensum på 2-3 fagbøger i løbet af semestret.

-        At du afleverer et notat på ½-1 A4ark om hver af de fagbøger, som du har læst

o   Motivation: Hvorfor valgte du at læse den bog?

o   Refleksion: Hvilke tanker har bogen vakt i dig?

o   Kompetence: Hvordan kunne du bruge noget af det du har læst i bogen i dit lærerarbejde?

Hvis noget i undervisningen i betydelig grad ikke lever op til dine forventninger, eller hvis noget går dig på, så sig til, så tager vi en snak om det. Hvis ikke jeg hører noget fra dig, så forventer jeg, at alt er ok.

En forventningsafstemning kan være et nyttigt redskab til i hvert fald 2 ting:

-        At sætte ord på – ellers oftest uudtalte – forventninger, så alle parter så vidt muligt er klar over, hvad der egentlig forventes. Det kan give mere ro, tryghed og klarhed.

-        At afstemme de formulerede forventninger, så de bliver rimelige og realistiske, og så folk rent faktisk gør det forventede – og ikke bare siger at de vil gøre det.

Lærerrollen

Arbejdet med lærerrollen er – naturligvis - en central del af læreruddannelsen, også i fællesfaget Balancen. 

Hvis ikke man har lagt tanker og træning i, hvordan man vil gå på banen som lærer, så bliver det vanskeligt at gøre dette på en passende, professionel og bæredygtig måde (bæredygtig vil i denne sammenhæng sige en måde, som man holde til i længden trivsels- og helbredsmæssigt) – for faglig viden og kunnen gør det som formodentlig bekendt langtfra alene på dagens arbejdsmarked.

Det er sikkert også de fleste af læserne bekendt, at der er rigtig mange – og meget forskelligartede – bud på gode lærerroller. I Balancen skal vi ikke så meget læse op på eller diskutere, hvilke lærerroller der er de bedste, men vi skal ved fælles hjælp give hver enkelt af jer mulighed for at tænke mere over og begynde at arbejde med at udvikle en professionel lærerrolle – som sagt med særlig vægt på en sund og bæredygtig en af slagsen.

I den følgende vil jeg først komme med nogle almene refleksioner over lærerrollen + skitsere 6 forskellige lærerroller, som jeg vil bede dig om at tænke over og diskutere med dine medstuderende i løbet af forløbet med Balancen. De 6 lærerroller jeg gerne vil præsentere dig for i Balancen er

-        Gartneren

-        Lærlingen

-        Entreprenøren

-        Producenten

-        Administratoren

-        Integratoren

Min lærerrolle er at være lærer for lærerstuderende – hvilket jo kan siges at være en ret speciel lærerrolle: Lærernes lærer! Grundlæggende går jeg ind i den rolle med en vis ydmyghed, vel vidende at der er nogle af jer der har langt større begavelse og talent for at være lærer, end jeg nogensinde kommer i nærheden af, i hvert fald i dette liv. Tilsvarende vil jeg anbefale at man som lærer altid holder sig for øje, at der i enhver klasse man underviser statistisk set vil være elever, som har en betydeligt højere intelligens – målt som IQ – end man selv har.

Og yderligere er det værd at holde sig for øje og forberede sig på, at du som lærer vil møde forældre, der – ofte i kraft af høje uddannelser og store stillinger - vil stille spørgsmål og ændringsforslag til det du gør som lærer, for eksempel ud fra en ide om, at de har en større faglig viden end du har, eller er bedre oplyste om samfundet, skolen og verden end du måske er ol.

Et bud på en professionel lærerrolle i sådanne situationer kan være – ud over at lytte venligt og interesseret og tage det du kan bruge af deres råd og ideer -  at fokusere på din lærerfaglighed; på din professionelle stolthed og styrke; på det du kan i form af at tilrettelægge undervisning, prioritere indholdet i undervisningen, kommunikere klart, møde forskellige mennesker i øjenhøjde, rumme eleverne på gode og dårlige dage, arbejde efter formål og mål, evaluere og hvad du nu elles har samlet op af lærerfaglighed i løbet af uddannelsen her på Lærerskolen.

En sådan italesat lærerfaglighed eller professionalitet aftvinger ofte en form for respekt fra de fleste mennesker, også overfor unge og ikke så erfarne lærere, måske fordi de fleste ikke-professionelle ikke har nogen tydelig forestilling om kompleksiteten og bredden i lærerarbejdet, MEN godt kan forstå og respektere den, hvis de får den beskrevet og forklaret nærmere.

I min lærerrolle har jeg - ud fra min natur og personlighed, ud fra teoretiske overvejelser og ud ikke mindst ud fra års dialog & diskussion med studerende, kolleger og ledere – især lagt vægt på 3 såkaldte funktioner eller aspekter af en lærerrolle: Organisation, innovation og inspiration.

Organisation i form af: Undervisningsplaner, indretning og drift af laboratorie- og undervisningslokaler, anlægs- og driftsplaner for økologiske køkkenhaver, forsøgsmarker, naturpletter mm. Jeg bruger rigtig meget tid på at organisere de bedst mulige rammer for undervisningen, fra undervisningsplanen for semestret over dagsordener for den daglige undervisning til alle de praktiske opgaver med at skaffe frø, afprøve ture og opgaver i naturen, forberede oplæg mv.

Innovation i form af: Opbygge eller videreudvikle fag i læreruddannelsen, som for eksempel fagene NASA, BIO/GEO, Filosofisk Metode, Friluftsliv, Balancen og Naturfag, det at arbejde med forskellige former for skolehaver i læreruddannelsen, det at bruge sine egne hjemmesider i undervisningen mm.

Og inspiration i form af den daglige bestræbelse på at inspirere hver enkelt - og meget forskelligartede - lærerstuderende såvel fagligt som professionelt til at blive den bedst mulige udgave af sig selv som lærer i de frie skoler – og vel at mærke på en måde, så man kan holde til det helbredsmæssigt og trives med det på den lange bane.

KUN at beskrive sin lærerrolle ud fra sådanne funktioner bliver dog nok for tørt og for teknisk for mange af os; Grundtvig ville nok sige, at det ville være for meget forstand og for lidt fantasi og følelse (jævnfør Grundtvigs menneskesyn – se. f.eks. ”En orm – en Gud” af Ove Korsgaard m.fl.). Fantasi er for Grundtvig noget med billeder; noget man kan se for sig, et forbillede som for eksempel idealer eller arketyper.

Et mere arketypisk og kraftfuldt billede kunne være at se sin lærerrolle som en slags pædagogisk gartner.

Billedet er det, at ligesom en økologisk gartner arbejder på at bevare og opdyrke en frugtbare jordbund, sådan at en mangfoldighed af afgrøder kan sås i den, vokse op i den og høstes på den, år efter år efter år - således kan man se det som en lærers opgave at skabe en frugtbar pædagogiske jordbund.

En frugtbar pædagogisk jordbund er – ligesom den konkrete, fysiske jordbund ude i haverne – et komplekst og mangesidigt fænomen, som for eksempel kan siges at bestå af:

-        Et varmt, inspirerende og varieret undervisningsmiljø

-        Et smukt, komfortabelt og funktionelt undervisningslokale, inde og ude

-        En undervisningsplan, med tilhørende materialer som litteratur, værktøj og oplæg

Billedet er så videre, at mens læreren især står for den frugtbare pædagogiske muld, så står eleverne eller de studerende selv for at så, dyrke og høste afgrøderne af viden, indsigt, færdigheder og for jeres vedkommende også en lærerprofil op af den sorten muld.

I dette billede af en undervisning og en lærerrolle er der også en vis balance imellem ansvar for egen læring og lærerens ansvar for undervisningen; en balance hvor det efter min opfattelse er vigtigt at stå med et ben i hver lejr, så at sige, så man ikke som lærer kommer til at stå med al ansvaret for læringen og udbyttet af undervisningen, ligesom dette naturligvis heller ikke i for høj grad kan overlades til selv voksne elever.

Følelser er følelser, og der er flere forskellige bud på, hvor mange og hvilke grundlæggende følelser mennesker har, og hvad man kan kalde for en følelse. Hvad man end kalder det, så vil jeg i min rolle som lærer lægge vægt på at fremme følelser som glæde, interesse og fællesskab, såvel med andre mennesker som med naturen.

Jeg vil også gerne pege på den lærerrolle, man kan kalde for en autentisk lærer, som er et begreb Per Fibæk Laursen har introduceret i den danske pædagogiske debat og litteratur. Noget af det gode og inspirerende ved det syn på lærerrollen er, at man stræber imod at levere en undervisning af høj kvalitet ved at

-        lægge et personligt engagement og en ægthed i den måde man er lærer på

-        arbejde ud fra værdier og have gode grunde til det man laver i sin undervisning

-        lægge vægt på at inspirere dem man underviser til at lære (og ikke kun på at undervise)

En anden god grund til at jeg gerne vil bruge begrebet den autentiske lærer i vores arbejde i Balancen er, at det ligger i teorien omkring det begreb, at alle kan blive gode lærere, uanset ens personlighed, intelligens og til dels også arbejdsevne, hvis man vil.

Der findes også teorier omkring det at være en autentisk leder, som også er interessante i vores arbejde.

I Balancen vil jeg også bruge ideen om at være en autentisk lærer eller leder på den måde, at jeg bestræber mig på at være ægte og ærlig i mødet med jer, på så vidt muligt at være mig selv og ikke spille en rolle i forhold til jer.

Ud fra min erfaring er denne lærerrolle en af de mest effektive og sunde; sund fordi man – alt andet lige – er mindre anspændt eller stresset i sit daglige arbejde som lærer, fordi man har indset, er bevidst om og har fundet fred med sin egen natur; man sigter imod at hvile i sig selv og træde i karakter som sig selv, så at sige.

På denne måde sænker man generelt spændingen i sit sympatiske nervesystem, og kan bedre arbejde i den såkaldte grønne zone i balancen imellem pres og præstation, og i glæde + ro området i balancen imellem høj og lav spænding i nervesystemet.

I arbejdet med sin autentiske lærerrolle vil jeg også anbefale at man gør status over og står åbent ved såvel sine stærke som sine svage karakteregenskaber. Som et eksempel på det vil jeg nævne nogle af mine egne svage og stærke karakteregenskaber:

Svage karakteregenskaber:

Svært ved at huske navne på kommando, på trods af repetition, huskeregler mv.

Svært ved at korrigere og rette på folk, også selv om det ville være godt og nyttigt for dem.

Utålmodig og ofte fortravlet i forhold til praktiske, administrative og repetitive opgaver i lærerarbejdet.

Stærke karakteregenskaber:

God til at få ideer, tage initiativer og føre dem ud i livet.

Har et stærkt og trænet intellekt, som spænder fra det naturvidenskabelige til det filosofiske.

Kan af natur lide mennesker som de er, har ingen favoritter og behandler så vidt muligt alle ens.

Fordelen ved på denne måde åbent at stå ved sine svage sider og lægge dem frem for dem man underviser er, at man derved tager det meste af anspændtheden og pinligheden – eller skylden og skammen, om man vil – ud af dem, og bedre kan møde folk som den man er, med ro i sindet.

Jeg ved efterhånden udmærket godt, af erfaring, at jeg har de svage sider, og I vil jo også efter al sandsynlighed efterhånden også se og sætte ord på mine svage sider, efterhånden som I lærer mig og dem at kende i vores daglige samarbejde og samvær; pointen og tricket er så, at de svage sider på denne måde hverken kommer bag på mig eller på jer: Vi trækker dem ud af det ubevidste mørke og ind i bevidsthedens lys, og derved forvandles de fra at være uhyggelige og farlige ”trolde” til at være mere ufarlige og håndterbare realiteter, som man kan bedre kan forholde sig fornuftigt og professionelt til.

Endelig vil jeg bemærke om min lærerrolle, at det at være lærer i et naturfagligt dannelsesfag som Balancen kan siges at indebære, at det ikke er mig som er læremesteren i faget, men at det er Naturen som er læremesteren.

Naturen som læremester betyder, at vi i Balancens timer prøver at lære af naturen; direkte igennem sanselige og kropslige aktiviteter i naturen i form af skolehaver, forsøgsmarker og naturen rundt omkring Lærerskolen, og indirekte i form af læsning af og samtaler om fagbøger, som handler om menneskets natur – med fokus på sundhed og trivsel – og om naturen omkring os.

Naturen som læremester betyder dybest set, at det er naturen som er den højeste autoritet med hensyn til, hvad der er sundt for krop og sind, og hvordan vi mennesker kan udvikle et mere bæredygtigt forhold til naturen (de to store temaer i Balancen); i praksis vil denne naturens autoritet som læremester jo i praksis ofte være formidlet og fortolket igennem mennesker (ofte, men ikke altid: Som sagt så er opgaven i Balancen også at prøve af lære noget af naturen igennem sin egen direkte sansemæssige kontakt med naturen), men bestræbelsen er at vælge forfattere, som baserer deres formidling af naturens visdom på solid videnskab eller gedigen filosofi.

Dette kan måske lyde banalt og selvindlysende, men det skal ses i lyset af de stærke strømninger i samfundet og blandt børn og unge, som tillægger for eksempel youtubestjerners, influenceres, meningsmageres mv. meninger og holdninger om sundhed og om natur – som ofte ikke er baseret på god videnskab eller filosofi, men på personlige holdninger, ideer og overbevisninger – langt større vægt og betydning end for eksempel sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger.

Samlet set kan ideen om den autentiske lærer + ideen at have naturen som læremester slås sammen i den anden lærerrolle, som jeg vil præsentere jer for i Balancen: Lærlingen.

En lærling er en arketype, og kan dermed give dybe genklange fra såvel det kollektive ubevidste (jævnfør C. G. Jung) som fra bøger og film: Troldmandens lærling, lærlingene i Star Wars universet og shamanernes lærlinge.

Styrken ved en lærlingeidentitet kan ligge i, at en lærling på den ene side er talentfuld og kraftfuld (ellers ville man ikke være lærling hos en Jedi-mester eller hos en troldmand) og på den anden side netop ikke er en udlært mester, og dermed i sagens natur åben for at lære, for at udvikle sig og for at blive bedre.

At være lærer kunne med god ret siges at være et af de moderne erhverv, som i høj grad kræver at man mobiliserer KRAFTEN (The Force) i sig selv, til glæde og gavn for de mennesker man kommer i berøring med…

Når du skal ud i 3-ugers og årspraktik som en del af uddannelsen her på Lærerskolen, så vil jeg foreslå at du tager udgangspunkt i lærerrollen LÆRLINGEN, som jeg tror vil være den mest sunde, bæredygtige og professionelle for de fleste af jer.

Når I skal lave en undervisningsplan i Balancen, så vil jeg foreslå at I også arbejder med nogle af Balancens andre bud på lærerroller.

De sidste 4 lærerroller er Entreprenøren, Producenten, Administratoren og Integratoren, som du kan finde skitseret på siden ”Samarbejde” på Naturfagsundervisning.dk.

Dermed er vi igennem de vigtigste elementer i den måde at lave en undervisningsplan på, som jeg gerne vil vise jer; i løbet af det kommende semester er det så for det første op til hver enkelt af jer at lægge så meget opmærksomhed, energi og engagement i timerne i Balancen at vi ved fælles kraft kan få ført værdierne, målene og planerne i den ud i livet. Alene kommer man jo som lærer ingen vegne med sine undervisningsplaner…

Og for det andet, så skal I selv i grupper lave en undervisningsplan efter den samme skabelon som Balancens, for at få denne centrale lærerfærdighed mere ind under huden.

Så er der kun tilbage at sige, at jeg glæder mig til samarbejdet med jer hen over semestret, og til at lære hver enkelt af jer nærmere at kende og blive lidt klogere på, hvad for et slags menneske og hvad for en slags lærer du er.

Ingvar Haubjerg Nielsen

Tillæg til undervisningsplanen:

Opgavebeskrivelse for studiegrupperne: Ved fælles kraft og i samarbejde at løse nedenstående opgaver på 6 X 45 minutters studiegruppetid i undervisningstiden + 6 X 60 minutters forberedelsestid til arbejdet i studiegrupperne.

-        Sundhedsudfordringen

-        Studere og diskutere studieteksterne

-        Undervisningsøvelsen: Lave en undervisningsplan i Krop & Sundhed

-        Vinterskolehaven

o   Løse én grovmotorisk jordplejeopgave i driften af skolehaverne (jeg viser hvor)

o   Løse to finmotoriske og æstetiske detaljeopgaver

§  En ugentlig buket af aktuelle ting fra naturen på et bord i Mindedal

§  5-10 pæne frøposer (x 2) med årets høst af frø fra skolehaven

·       Den ene frøsamling à glasskabet med frø i Mindedal

·       Den anden frøsamling à julegaver fra DFL til jeres familie og venner

 

 

Undervisningsplan for Balancen efterår 2018 - sundhedsforløbet

-        opdateret 25. november

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør

 (Søren Kierkegaard)

Formål med Balancen

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

Formålet med Balancen er herved at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

Undervisningen i Balancen sigter imod at kunne skabe et undervisnings- og læringsmiljø baseret på værdier som livsoplysning, personlig frihed, fælles kraft, nærvær, livsmod, glæde og trivsel.

                                                                                                                 

Målsætningen for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne glæde sig over naturen i hverdagen, forholde sig til naturen som vores livsgrundlag og se konkrete muligheder for at inddrage naturen i sit fremtidige virke som lærer (naturmålet).

-        At kunne forholde sig til sin egen og til sine elevers sundhed, personlige udvikling og trivsel, på et så frit, åbent og oplyst grundlag som muligt (sundhedsmålet).

-        At kunne træde i karakter som underviser, kollega og som leder på en lidt mere professionel måde (professionsmålet).

alt sammen med særligt sigte på et mere bæredygtigtprofessionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

Indhold

Uge

Overskrifter

Forberedelse & nærmere info

(uddybes efterhånden under ugens forberedelse på Viggo)

47

Introduktion til Balancens sundhedsforløb: ”Krop og sundhed”, og til et bud på et professionelt menneskesyn og verdensbillede: En professionsmodel.

Kære A-klasse

Velkommen til Balancens sundhedsforløb!

Vi mødes torsdag morgen efter morgensang i Mindedal.

Forberedelse:

Læs undervisningsplanen for sundhedsforløbet igennem (vedhæftet).

Påklædning til at kunne gå ½ times tænketur ude i landskabet (”Jorden rundt”).

Fredagens timer:

Forbered dig på fredagens timer ved at læse op på nogle af de grundlæggende begreber i Balancen; læs denne side på den hjemmeside som jeg har lavet til undervisningen ( http://www.naturfagsundervisning.dk/5311827 ) eller læs det vedhæftede dokument, hvis du foretrækker det.

Påklædning til at kunne gå ½ times tænketur ude i landskabet (”Åmosen tur-retur”).

Venlig hilsen - Ingvar

 

48

Teamarbejde indenfor temaet ”Krop og sundhed”

Efter tjek-ind kommer jeg med et oplæg til arbejdet med temaet ”Krop & Sundhed” – forberede dig på det ved at læse vejledningssiden ”Personlig udvikling”, den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311822

Derefter prøver vi at sammensætte de 5 bedst mulige arbejdsteam ud af klassens studerende – forbered dig på det ved at lave en lille prioriteret liste over, hvad du især har at give til teamet:

-        Hurtig læsning af bøger + klar formidling af det vigtigste af indholdet?

-        Handlekraft: God til at arbejde vedholdende og målrettet (i dette forløb med de 7 dages sundhedsudfordring)?

-        Overblik og ledelse: God til hurtigt at få overblik over opgaven og tidsrammen + til at

-        Stabilitet ift. fremmøde?

Opgavebeskrivelse: Teamene samarbejder om, ved fælles kraft og i en balance imellem

-        ingen stress kontra ingen slappen

-        fælles mødetid kontra individuelt arbejde

-        proces kontra produkt

at løse følgende 3 opgaver, på 3 x 60 minutters undervisningstid + 4 x 60 minutters studietid, altså i alt omkring 28 klokketimers arbejdstid per team:

-        7 dagens sundhedsudfordring

-        Faglig læsning af 3 bøger om sundhed, med særligt fokus på mad, meditation og motion

-        Dokumenter og diskuter (i sætninger og i billeder) i form af et 15 minutters powerpoint det vigtigste som I har fået ud af sundhedsudfordringen og den faglige læsning, gerne i form af viden, færdigheder og holdninger. Efter powerpointet skal teamet strukturere og styre 15 minutters samtale og diskussion i klassen af det, som I synes er allermest interessant og relevant at forholde sig til af det som I har arbejdet med.

49

Teamarbejde indenfor temaet ”Krop og sundhed”

Fælles foredrag i morgentimerne torsdag.

50

Fremlæggelser og afrunding af sundhedsforløbet

Hvert team fremlægger i 30 minutter: 15 minutters powerpoint + 15 minutters struktureret samtale og diskussion.

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen vægt på:

-        Variation og bevægelse i undervisningen : Som lærer tilstræber jeg at lave en undervisning med en balanceret mængde varierede arbejdsformer, gerne indenfor den samme time, og vi arbejder løbende med at afprøve, hvordan man kan bruge bevægelse i form af gåture og havearbejde som en del af hverdagens undervisning.

-        Naturen som læringsrum/udeskole : Vi arbejder med at inspirere til, hvordan man kan bruge naturen på og i nærheden af skolen som et alment (dvs. ikke specielt naturfagligt) læringsrum, som kan supplere og kvalificere den læring som foregår i det almindelige klasserum.

-        Faglig læsning ; hvert team læser, formidler til hinanden og diskuterer ved fælles kraft de fagbøger, som udgør en central del af det faglige, teoretiske fundament bag Balancen.

-        Undervisningsdifferentiering : Som studerende kan man læse Balancens fagbøger på forskellige niveauer, alt efter interesse, ambition og evner.

-        Dialogisk undervisning: Der skal være plads til samtalen i Balancens timer, såvel imellem de studerende indbyrdes som imellem de studerende og læreren, hvilket vi bl.a. gør i form af tænketure, teamarbejde og individuelle evalueringssamtaler.

Pædagogiske grundideer bag undervisningen i Balancen

-        Grundtvigs syn på bevidsthed, psykologi og kosmologi (= et bud på et pædagogiske grundsyn som lærer i de frie skoler)

-        Kierkegaards syn på ånd, vilje/valg og eksistens (supplerer, kompletterer og kritiserer Grundtvigs pædagogik; lægger mere vægt på ånd som en del af menneskets identitet, og på den individuelle eksistens med fokus på VILJEN og på det at VÆLGE)

-        Det naturvidenskabelige oplysningsideal, hvor man igennem præcis sansning, logisk tænkning og kritisk diskussion søger at finde frem til en så sand, almen og klart beskrevet forståelse af menneskets biologi og Naturens opbygning og funktion som muligt.

Forventningsafstemning

Som lærer forventer jeg

-        at du har sat dig ind i undervisningsplanen og arbejder aktivt med på at opfylde dens formål og nå målene

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i kalenderen på Viggo, og efter bedste evne deltager opmærksomt, aktivt og konstruktivt i timerne

-        at du så vidt muligt og mindst 80 % kommer til timerne. Reglen for at gennemføre fællesfaget er – som du sikkert ved – at man maksimalt kan være væk 5 gange i løbet af et semester (uanset grunden).

Hvis noget i undervisningen ikke lever op til dine forventninger, så sig til, så tager vi en snak om det.

Læsepensum:

Hver team læser og diskuterer – ved fælles kraft – 3 bøger.

De to bøger er fælles for alle 3 team:

”Alt om sundhed” – af Bente Klarlund Petersen

”Den plantebaserede kost” – Maria Felding og Tobias Schmidt Hansen

Den tredje bog er forskellige fra team til team; hvert team læser én af disse 5 bøger som den tredje bog i forløbets læsepensum:

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams & Penman.

”The Science of meditation” – Goleman & Davidson.

“Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden” – Belling & Frandsen.

”Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet” – Anders Dræby.

”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” – Eckhart Tolle.

 

Ingvar Haubjerg Nielsen

 

 


Undervisningsplan for Balancen forår 2018

-        Arbejdspapir per 14. maj

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør

 (Søren Kierkegaard)

Fællesfaget Balancen i en nøddeskal

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er:

Hvad kan man gøre for at leve et professionelt liv og virke i bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

Dette overordnede spørgsmål kan også formuleres som disse 3 underliggende spørgsmål:

Hvordan kan man leve sit professionelle liv på en sådan måde, at man ikke nedbryder sit personlige naturgrundlag i form af kroppen, men tværtimod kan virke som lærer med energi, velvære, sundhed og overskud, så længe man ønsker det/får mulighed for det?

Hvad kan vi som lærere gøre for at lave en sund og bæredygtig undervisning for vores elever, så de kommer til at trives og lære bedst muligt, som de hele mennesker vi (dvs. de frie skoler) tror på at de er, med krop, sind og ånd?

Hvordan kan man som lærer inspirere og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til det ydre naturgrundlag, som vi alle er afhængige af?

Formål med Balancen

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

Formålet med Balancen er herved at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

Undervisningen i Balancen sigter imod at udvikle et undervisnings- og læringsmiljø baseret på værdier som livsoplysning, personlig frihed, fælles kraft, nærvær, livsmod, glæde og trivsel.

                                                                                                                 

Målsætningen for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne glæde sig over naturen i hverdagen, forholde sig til naturen som vores livsgrundlag og se konkrete muligheder for at inddrage naturen i sit fremtidige virke som lærer (naturmålet).

-        At kunne forholde sig til sin egen og til sine elevers sundhed, personlige udvikling og trivsel, på et så frit, åbent og oplyst grundlag som muligt (sundhedsmålet).

-        At kunne træde frem i situationer som underviser og som leder på en professionel måde – hvilket i vores sammenhæng især vil sige at gøre det med ro, overblik og nærvær (professionsmålet).

alt sammen med særligt sigte på et mere bæredygtigtprofessionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

Det faglige indhold i Balancen, fordelt på en tidsplan

Uge

Indhold i overskrifter

Forberedelsesopgaver i hovedpunkter

3

Velkommen til fællesfaget Balancen!

Tjek ind

Mindfulnessøvelse: Fokus på åndedrættet

Om at bruge notesbøger

Demo af tænketur: Jorden rundt!

Præsentationsøvelser

Balancens timer foregår i ”Mindedal”; den røde murstensbygning i den nordligste del af Lærerskolens parkområde, ud mod Svendborgvej, øst for Hovedbygningen.

Køb en notesbog til Balancen (og blyanter, også gerne nogle med farver), og hav den med til denne første lektion: Jeg vil anbefale at købe en notesbog, som specifikt bruges i Balancens timer (såvel inde som ude) til at fylde med lektionsnotater, huskelister, tegninger, refleksioner, observationer og ideer - for eksempel til fremtidige undervisning eller til den undervisningsplan i natur og i sundhed, som du skal lave her i Balancen.

Tag notesbogen med til timerne i Balancen og hav den ellers liggende ved din arbejdsplads derhjemme, så du husker at øve dig i at bruge den løbende i dette semester.

Påklædning til at gå en halv times tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

Forbered en 2-minutters præsentation af dig selv, med fokus på 2 ting:

-        Navn, herunder hjælp (til mig) til at koble navnet til netop dig (30 sekunder)

-        Din egen fortælling om hvem du er (90 sekunder), gerne ud fra 3 punkter: Hvor har du dine rødder? Hvilke stærke sider har du, set i forhold til at skulle være lærer i de frie skoler? Hvilke svage sider (som du vil stå offentligt ved) kunne du tænke dig at luge lidt ud i, i løbet af dette forløb?

4

Formål med Balancen

Teksten om fællesfagene

Balancens professionsmodel

Balancens træning i samarbejde og i selvledelse

Forberedelse:

 

Vær klar til at fremføre din 2-minutters præsentation.

 

Læs de to vedhæftede tekster (formål med Balancen + en tekst om fællesfagene) og forbered dig på at gå en tænketur om formiddagen, hvor du diskuterer teksterne med en makker - med henblik på at forstå dem, diskutere dem og meget gerne komme med konkrete forbedringsforslag til især teksten om fællesfagene (målgruppe = 1. årgang).

 

Læs vejledningssiden om træning i samarbejde og i selvledelse: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844 ; fra oven af og ned til der hvor der står: TEKSTERNE HERUNDER ER ARKIV…

Påklædning til en tænketur ud i landskabet efter middag også.

5

Introduktion til temaet ”Krop og Sundhed”

De 4 sundhedsteam begynder på deres arbejde i denne uge.

 

Undervisningsplanen: Balancens undervisningsplan + en model eller skabelon for dem som I skal lave.

Fælles foredrag for hele årgangen i foredragssalen, med Jonas Møller fra Højskolernes Hus, 08.15 – 10.10 torsdag.

Læs vejledningssiden om personlig udvikling: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311822

Teamene i C-klassen har minimum 30 minutters teamarbejdstid i denne uge.

Teamene i B-klassen har minimum 90 minutters teamarbejdstid i denne uge.

 

B-Klassen: Læs undervisningsplanen for Balancen – du finder den her http://www.naturfagsundervisning.dk/5311840 eller vedhæftet denne lektie.

Formuler 3 svage/uudviklede sider ved din personlighed, i forhold til det at være professionel lærer, som du vil stå ved offentligt, som du ønsker at luge lidt ud i og som du mener at du har en rimelig chance for at kunne ændre på her i løbet af læreruddannelsen.

6

Målrettet personlig udvikling – med særligt fokus på krop og sundhed

 

Efter tjek-ind og oplæg fra mig bruges timerne i denne uge på træning af selvledelse og samarbejde (2 afgørende kendetegn ved en professionel lærer) i teamene: Teamene har minimum 2 x 60 minutters teamarbejdstid i denne uge.

C-Klassen: Læs undervisningsplanen for Balancen – du finder den her http://www.naturfagsundervisning.dk/5311840 eller vedhæftet denne lektie.

Formuler 3 svage/uudviklede sider ved din personlighed, i forhold til det at være professionel lærer, som du vil stå ved offentligt, som du ønsker at luge lidt ud i og som du mener at du har en rimelig chance for at kunne ændre på her i løbet af læreruddannelsen.

B-klassen: Læs ”Sundhedslærerens sunde mål”; de ligger et stykke nede på denne side: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311822 , og du kan også finde dem vedhæftet til disse lektier.

God vinterferie – når vi når dertil!

8

Målrettet personlig udvikling – med særligt fokus på krop og sundhed

Fælles forberedelse af praktikken for hele årgangen i foredragssalen, 13.35 – 15.30 torsdag.

C-klassen mandag:

Jeg holder oplæg om sundhedslærerens sunde mål, og bagefter er der 60 minutters teamarbejde.

C-klassen torsdag:

Team 1 og 2 fremlægger.

Teamet skal fremlægge for – og gerne diskutere med – klassen hvad de har fået ud af at arbejde med de 3 opgaver på opgavelisten for teamarbejdet: Læse 1-2 bøger om mindfulness + lave en undervisningsplan i sundhed over opskriften med de 5 ingredienser + arbejde med personlig udvikling i form af sunde mål over 7 dage.

Fremlæg resultater, erfaringer, refleksioner, ideer, inspirationer, frustrationer, særligt vigtige pointer mv.

Målgruppen er klassen, men tænk på den i denne sammenhæng som en samling af kolleger, som I ønsker at inspirere og diskutere arbejdet med sundhed med.

Tidsramme = 45 minutter per team.

B-klassen torsdag:

Team 1 og 2 fremlægger.

Teamet skal fremlægge for – og gerne diskutere med – klassen hvad de har fået ud af at arbejde med de 3 opgaver på opgavelisten for teamarbejdet: Læse 1-2 bøger om mindfulness + lave en undervisningsplan i sundhed over opskriften med de 5 ingredienser + arbejde med personlig udvikling i form af sunde mål over 7 dage.

Fremlæg resultater, erfaringer, refleksioner, ideer, inspirationer, frustrationer, særligt vigtige pointer mv.

Målgruppen er klassen, men tænk på den i denne sammenhæng som en samling af kolleger, som I ønsker at inspirere og diskutere arbejdet med sundhed med.

Tidsramme = 45 minutter per team.

Over middag er der fælles forberedelse af praktikken for hele årgangen i foredragssalen, 13.35 – 15.30.

9

Balancens praktikforberedelse: Introduktion til Balancens professionsmodel, Presbarometret, Kropskompasset og det parasympatiske gear

C- klassen mandag:

Team 3 og 4 fremlægger.

Teamet skal fremlægge for – og gerne diskutere med – klassen hvad de har fået ud af at arbejde med de 3 opgaver på opgavelisten for teamarbejdet: Læse 1-2 bøger om mindfulness + lave en undervisningsplan i sundhed over opskriften med de 5 ingredienser + arbejde med personlig udvikling i form af sunde mål over 7 dage.

Fremlæg resultater, erfaringer, refleksioner, ideer, inspirationer, frustrationer, særligt vigtige pointer mv.

Målgruppen er klassen, men tænk på den i denne sammenhæng som en samling af kolleger, som I ønsker at inspirere og diskutere arbejdet med sundhed med.

Tidsramme = 45 minutter per team.

C- klassen torsdag:

Balancens praktikforberedelse:

Introduktion til Balancens professionsmodel: En bud på en model for, hvad det vil sige at være en professionel lærer - vær klar til at tegne og notere modellen.

Tænketur – påklædning til at kunne gå en rask tur ude i landskabet.

Introduktion til stresshåndtering: Jeg vil præsentere et par modeller for, hvordan man kan håndtere pres og stress i lærearbejdet – vær klar til at tegne og notere.

B-klassen torsdag:

Team 3 og 4 fremlægger.

Teamet skal fremlægge for – og gerne diskutere med – klassen hvad de har fået ud af at arbejde med de 3 opgaver på opgavelisten for teamarbejdet: Læse 1-2 bøger om mindfulness + lave en undervisningsplan i sundhed over opskriften med de 5 ingredienser + arbejde med personlig udvikling i form af sunde mål over 7 dage.

Fremlæg resultater, erfaringer, refleksioner, ideer, inspirationer, frustrationer, særligt vigtige pointer mv.

Målgruppen er klassen, men tænk på den i denne sammenhæng som en samling af kolleger, som I ønsker at inspirere og diskutere arbejdet med sundhed med.

Tidsramme = 45 minutter per team.

Efter middagspausen er det tid til Balancens praktikforberedelse:

Introduktion til Balancens professionsmodel: En bud på en model for, hvad det vil sige at være en professionel lærer - vær klar til at tegne og notere modellen.

Tænketur – påklædning til at kunne gå en rask tur ude i landskabet.

Introduktion til stresshåndtering: Jeg vil præsentere et par modeller for, hvordan man kan håndtere pres og stress i lærearbejdet – vær klar til at tegne og notere.

14

Efterbehandling af praktikugerne

Balancens praktikefterbehandling:

Vi arbejder med erfaringerne fra praktikken i Balancen igennem oplæg fra mig (om Balancens professionsmodel og om forskellige modeller for stresshåndtering), tænketure og mindfulnessøvelser.

Velkommen tilbage fra praktik og fra Påske!

Onsdagens timer er afsat til fælles efterbehandling af praktikken for hele årgangen i foredragssalen, fra 13.35 – 15.30.

Marianne er dagens tovholder, og programmet for timerne er: Drøftelse af det fælles fokus for praktikken i dialoggrupper, præsentation af det personlige fokus og formulering af dit fokus for arbejdet frem mod 3. ugers praktikken på 2. årgang.

Om torsdagen er der praktikefterbehandling a la Balancen:

Det gør vi først og fremmest i form af en debriefing: Vi sætter stolene op i en rundkreds i den vestlige ende af undervisningslokalet, og så tager vi en runde hvor hvert enkelt i klassen fortæller om nogle af sine oplevelser og erfaringer fra praktikken, som man gerne vil dele og eventuelt diskutere med os andre.

Vi tager udgangspunkt i disse 3 punkter:

-        Iagttagelser af eller erfaringer med undervisning i temaerne sundhed eller bæredygtighed? Eller med lærerkompetencer som at lave en undervisningsplan, at står foran en klasse og undervise eller det at lede og styre slagets gang?

-        Iagttagelser af eller erfaringer med stress eller pres, hos dig selv eller hos andre: Hvor brænder det på? Hvad hjælper?

-        Det mest oplivende, inspirerende og opmuntrende som du oplevede derude: En time, en episode, et møde med et menneske, en stemning eller hvad det nu måtte være.

Forberedelse:

Forbered dig på at fortælle 5 minutter om nogle udvalgte erfaringer og refleksioner fra praktikken, gerne ud fra de 3 ovenstående punkter.

14/15

Introduktion til temaet ”Naturen og Mennesket”

 

Vi tager hul på det næste store tema i Balancens forløb i almen naturfaglig dannelse: Mennesket og Naturen.

Jeg holder et introducerende oplæg, vi går en tænketur ”Jorden rundt” og smager på foråret og reflekterer over oplægget, og til sidst tager vi en klassesamtale over spørgsmål, holdninger og ideer til temaet Mennesket & Naturen.

Forberedelse:

Påklædning til at gå en tænketur ”Jorden rundt”.

Grej til at kunne tage notater over dagens oplæg.

15

Planlægning af arbejdet med temaet ”Naturen og Mennesket”

Vi dykker dybere ned i planerne for forløbet ”Naturen og Mennesket”, diskuterer mængden, arten og formuleringen af teamenes arbejdsopgaver, og beslutter os for fordelingen af klassens medlemmer på de 4 naturteam.

Resten af tiden er afsat til teamarbejde, med mig som omvandrende vejleder.

Forberedelse:

Kig undervisningsplanen igennem – den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311840

Læs vejledningssiden om Skolehaven igennem, så du er klar til at begynde at planlægge arbejdet i skolehaverne sammen med dit team – den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311832

16

Teamene arbejder med temaet ”Naturen og Mennesket”, og jeg holder et oplæg i starten af hver time.

Efter Tjek-ind holder jeg en halv times oplæg til vores arbejde med temaet ”Naturen og Mennesket”.

Derefter er der teamarbejde, hvor teamene er selvledende og jeg laver vandrende vejledning + eventuelt individuelle samtaler.

Kl. 15.45 på torsdag er der Havehygge i Mindedal: Frivilligt havearbejde for hele skolesamfundet, hvor man kan komme og være med til at sætte gang i forspiringen af haveafgrøder som hokkaidogræskar, squash, tomater, bønner, solsikker og salat.

Forberedelse:

Teamene står for egne lektier.

Grej til at kunne tage notater over dagens oplæg.

Påklædning til at kunne arbejde med jord, vand og planter ude i skolehaverne.

Generelt om disse 3 uger

Pædagogik: 3 uger med rytme, fordybelse og selvledelse.

Lærerrolle: Indledende oplæg (om temaet, om professionsidentiteten og om det praktiske arbejde) + vandrende vejledning + mulighed for personlige samtaler.

 

17

Teamene arbejder med temaet ”Naturen og Mennesket”, og jeg holder et oplæg i starten af hver time.

Efter Tjek-ind holder jeg en halv times oplæg til vores arbejde med temaet ”Naturen og Mennesket”.

Derefter er der teamarbejde, hvor teamene er selvledende og jeg laver vandrende vejledning.

Forberedelse:

Teamene står for egne lektier.

Grej til at kunne tage notater over dagens oplæg.

Påklædning til at kunne arbejde med jord, vand og planter ude i skolehaverne.

 

18

Teamene arbejder med temaet ”Naturen og Mennesket”, og jeg holder et oplæg i starten af hver time.

Påklædning til at kunne arbejde med jord, vand og planter ude i skolehaverne.

21

Teamene arbejder med temaet ”Naturen og Mennesket”, og jeg holder et oplæg i starten af hver time.

Teamene fremlægger deres mundtlige og skriftlige formidling for resten af os, og får feedback fra det team som har læst deres skriftlige produkter.

 

Første lektion:

Efter Tjek-ind er der opsamling + overblik over planerne for resten af semestrets undervisning i Balancen + status for fremmøde.

Derefter er der teamarbejde den sidste lille 1½times tid af denne lektion.

Forberedelse:

Læs undervisningsplanen for de sidste 4 ugers undervisning i Balancen igennem – og noter dine spørgsmål, kommentarer eller ideer, hvis du har nogle.

Undervisningsplanen er vedhæftet og du kan også finde den her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311840

Anden lektion:

Repetition & afrunding af Balancens professionsmodeller.

Forberedelse:

Påklædning til at gå en tænketur ude i lyset og landskabet.

Orientering:

Deadline for teamenes teoretiske + praktiske opgaver er torsdag den 24. maj, kl. 23.59.

Hvis du har over 80% fravær (tjek på Viggo) så kan du ”indhente” op til to lektioner ved at arbejde ekstra i haverne inden 1. juni, efter nærmere aftale med mig.

Skriftlige opgave/produkt = 2 x faglig artikel (på papir eller som vedhæftet fil til besked på Viggo), en til mig og en til det næste team i rækken + 3 x 3 A4 ark (intro til have + plantepræsentation + opgaveark, helst også med opgaver til målgruppen børnehaveklasse); 3 laminerede A4-ark sat på skilte ude i haverne, 3 ikke-laminerede A4-ark til mig og 3 ikke-laminerede A4-ark til det næste team i rækken.

22

 

Første lektion:

I denne uges 1. lektion giver teamene hinanden et kvarters feedback på de skriftlige opgaver; team 1 giver feedback til team 2 osv.

Teamene har ½ times arbejdstid først i lektionen til i fællesskab at forberede de 15 minutters feedback.

Feedback gives med udgangspunkt i 3xI-modellen: Iagttagelser (objektive iagttagelser ved læsningen af det skriftlige materiale) + Indtryk (hvad gjorde et særligt indtryk på jer på I læste materialet) + Ideer (hvilke ideer har I til at gøre det skriftlige materiale bedre/anderledes/videreudvikle det?).

Forberedelse:

Læs op på det teams skriftlige produkt, som dit team skal give feedback på.

Anden lektion:

I denne uges 2. lektion gør vi status over, hvor langt vi er kommet med det praktiske arbejde i haverne, hvorefter hele klassen rykker ud i haverne og ved fælles kraft gør Lærerskolens skolehaver (køkkenhaver, spiselig staudehave, byhaver og naturpletter) endnu en tand mere velplejede, smukke og spændende.

Forberedelse:

Påklædning til at kunne arbejde ude i haverne med jord, vand og planter om torsdagen.

Orientering:

Semestrets fravær gøres op per 1. juni og jeg meddeler til årgangslæreren, hvem der ikke har gennemført Balancen med 80% fremmøde.

Jeg er til Styrelsesmøde mandag fra 13.30 – 15.30.

23

 

Første lektion:

Forberedelse af forårshavefejringen: Vi gennemgår programmet og aftaler og afstemmer de sidste detaljer.

Derefter får teamene ½ times fælles forberedelsestid, inden vi holder generalprøve på teamenes 10 minutters mundtlige formidling af hver deres have: Vi går rundt imellem de 4 former for skolehaver og bruger 15 minutter i hver af dem (10 minutters formidling fra havens team + 5 minutters feedback og diskussion).

Anden lektion:

C-klassen: Børnehaveklassen fra Ollerup Friskole kommer på besøg fra 8.45 – 10.00; hvert team står for at fortælle for børnene + aktivere dem med udgangspunkt i havens opgaveark (i alt 15 minutter per have). NB! Jeg skal lige have bekræftet at de kan her, men det er det eneste tidspunkt som vi kan tilbyde.

B-klassen: Fælles foredrag for hele årgangen

Orientering:

Forårshavefejring for hele skolesamfundet torsdag den 7. juni, fra 15.45 – 17.45

Torsdag den 7. juni er der foredrag for hele årgangen i timerne over middag: Per Krøjs kommer og overskriften for foredraget er: "Fællessangens betydning. Hvorfor synger vi? Hvad får man med sig fra fællessang, når det gælder værdier, dannelse og lærerarbejde?"

25

Afrunding og evaluering af Balancen

Torsdag den 21. juni, 14.30 – 15.30: Fælles evaluering af fællesfagene i foredragssalen.

Første lektion:

Repetition & afrunding af Balancens professionsmodeller.

Skriftlig evaluering af semestrets undervisning i Balancen (A4-ark)

Forberedelse:

Påklædning til at gå en tænketur ude i lyset og landskabet.

Anden lektion:

Mundtlig evaluering af semestrets undervisning i Balancen.

Forberedelse:

Påklædning til at gå en tænketur ude i lyset og landskabet (kun C-klassen).

Orientering:

Torsdag den 21. juni, 14.30 – 15.30: Fælles evaluering af fællesfagene i foredragssalen.

 

 

 

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen vægt på:

-        Variation og bevægelse i undervisningen : Som lærer tilstræber jeg at lave en undervisning med eb balanceret mængde varierede arbejdsformer, gerne indenfor den samme time, og vi arbejder løbende med at afprøve, hvordan man kan bruge bevægelse i form af gåture og havearbejde som en del af hverdagens undervisning.

-        Naturen som læringsrum/udeskole : Vi arbejder med at inspirere til, hvordan man kan bruge naturen på og i nærheden af skolen som et alment (dvs. ikke specielt naturfagligt) læringsrum, som kan supplere og kvalificere den læring som foregår i det almindelige klasserum.

-        Faglig læsning ; hvert team læser, formidler til hinanden og diskuterer ved fælles kraft de 4 fagbøger, som udgør det faglige, teoretiske fundament bag Balancen i år

-        Skriftlig opgave : Hver enkelt studerende laver 3 skriftlige opgaver, i dialog og diskussion med sit team og med læreren (se mere nedenfor).

-        Undervisningsdifferentiering : Som studerende kan man læse Balancens fagbøger på forskellige niveauer, alt efter interesse, ambition og evner.  Den skriftlige opgave kan også løses på forskellige niveauer/sværhedsgrader.

-        Dialogisk undervisning: Der skal være plads til samtalen i Balancens timer, såvel imellem de studerende indbyrdes som imellem de studerende og læreren, hvilket vi bl.a. gør i form af tænketure, teamarbejde og individuelle evalueringssamtaler.

Individuelle opgaver i Balancen

Der er 3 individuelle opgaver i Balancen

-        Et evalueringsark

-        En undervisningsplan for et forløb i Balancens temaer for en målgruppe efter eget valg

-        En rapport over dit 10 dages arbejde med personlig udvikling i retning af lærerarbejdet

Rammerne for opgaverne er

-        Evalueringsarket udfyldes og afleveres, på papir eller digitalt.

-        Undervisningsplanen: Hver studerende laver sin egen undervisningsplan i Balancen, rettet imod en målgruppe efter eget valg: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen, efterskole, højskole, aftenskole eller noget helt syvende. Undervisningsplanen skal indeholde formål, mål, indhold fordelt på en tidsplan, metoder, regler & aftaler og litteraturliste - og have et omfang svarende til 30 lektioner a 45 minutter. Du må selv om, hvorvidt de 30 lektioner er fordelt på én uge, på 15 uger eller på en helt tredje måde. Du bestemmer også selv, hvor detaljeret du vil beskrive de enkelte lektioner; om det kun er datoer og overskrifter hele vejen igennem, om lektionerne i det første tema er detaljeret beskrevet og resten i overskrifter, eller noget helt tredje.

-        Rapporten skal indeholde personlige (men ikke private) resultater og refleksioner over de 9 mål som vi alle sammen arbejder med, og være i størrelsesordenen 1 A4-ark. Rapporten afleveres på papir eller digitalt på Viggo.

Alle 3 opgaver skal blive til i dialog og diskussion med teamet og med læreren.

Målgruppen for alle 3 opgaver er læreren + de andre studerende i Balancen

Vejledning:

-        Om personlig udvikling: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311822

-        Balancens undervisningsplan som et eksempel på en professionel undervisningsplan: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311840

 

Pædagogiske grundideer bag undervisningsplanen

-        Grundtvigs syn på bevidsthed, psykologi og kosmologi (= et bud på dit pædagogiske grundsyn som lærer i de frie skoler)

-        Kierkegaards syn på ånd, vilje/valg og eksistens (supplerer, kompletterer og kritiserer Grundtvigs pædagogik; lægger mere vægt på ånd som en del af menneskets identitet, og på den individuelle eksistens med fokus på VILJEN og på det at VÆLGE)

-        Læringspyramiden (brugt kritisk, og uden procenter, som et bud på en ”pædagogisk tommelfingerregel”, som kan siges at passe godt til værdier og praksis i de frie skoler.

Regler & aftaler

Det kan være en god ide at italesætte og klargøre, hvilke fælles regler og aftaler vi har for de timer som vi har sammen. Det kan være med til at afstemme forventninger og sikre, at alle er klar over og med på, hvilke regler vi spiller efter, så at sige, og dermed begrænse usikkerhed og frustration.

På den anden side kan det også komme til at virke formynderisk, overflødigt og stå i vejen for mere naturlige og utvungne relationer imellem os.

En måde at balancere i det på kunne være at formulere det sådan her:

Som lærer forventer jeg

-        at du har sat dig ind i undervisningsplanen og arbejder aktivt med på at opfylde dens formål og nå målene

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i kalenderen på Viggo

-        at du så vidt muligt og mindst 80 % kommer til timerne og melder afbud på Viggo når du er forhindret, så vi har det til tjek-ind. Reglen for at gennemføre fællesfaget er – som du sikkert ved – at man maksimalt kan være væk 6 gange (uanset grunden).

-        at du deltager opmærksomt, aktivt og konstruktivt i timerne, hvilket jo kan gøres på mangfoldige måder; i Balancens timer er grundprincippet at man kigger op og computeren er klappet sammen, med mindre vi direkte skal bruge den i undervisningen. Notater mv. tages i hånden i den medbragte notesbog, fordi hensigten er at træne i det analoge i dette forløb: Det digtitale regner jeg med at du har lært og stort set mestrer, og hvis ikke, så kan du jo træne i det i mangfoldige andre sammenhænge.

Litteraturliste:

Balancens 4 grundbøger

”Udeskoledidaktik – for lærere og pædagoger” – Ejbye-Ernst, Barfod og Bentsen (red.)

”The Nature Principle”

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams og Penmann

”Den plantebaserede kost” – Maria Felding og Tobias Schmidt Hansen

Balancens havehåndbøger

”Havehåndbogen” – Jens Thejsen og Mia Stockholm

”Økologisk have – selvforsyning til husbehov” – Jens Juhl og Sølva Falgren

Balancens øvrige håndbogsamling

Håndbøgerne står i reolen bagerst i undervisningslokalet. Hold orden i samlingen!

Du må gerne låne en bog med hjem at læse, når du har noteret bogen, dit navn og mobilnummer i min notesbog.

Forsvundne bøger erstattes af den fælles tabskonto.

Ingvar Haubjerg Nielsen

 

 

 

 


Undervisningsplan Balancen forår 2017

-        Opdateret den 8. juni

Det at være lærer er i sandhed at være den lærende

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør

 (Søren Kierkegaard)

Med åndedræt og stofskifte er vi indlagte i naturens kredsløb, med vore sanser er vi indlagte i universet

 (K. E. Løgstrup)

Beskæftigelse med naturen hæmmer menneskeåndens hang til udskejelser og giver sjælen et smukt, sundt og rigt tankeindhold

(Jean-Jacques Rousseau)

Jeg er en idealist uden illusioner.

(John F. Kennedy)

Kernen i Balancen

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er: Hvordan kan man leve et professionelt liv i lidt bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

Dette grundlæggende spørgsmål kan også formuleres som disse 3 underliggende spørgsmål:

Hvordan kan man leve sit professionelle liv på en sådan måde, at man ikke nedbryder sit personlige naturgrundlag i form af kroppen, men tværtimod kan virke som lærer med energi, velvære, sundhed og overskud, så længe man ønsker det/får mulighed for det?

Hvad kan vi som lærere gøre for at lave en sund og bæredygtig undervisning for vores elever, så de kommer til at trives og lære bedst muligt, som de hele mennesker vi tror på at de er, med krop, sind og ånd?

Hvordan kan man som lærer inspirere og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til det ydre naturgrundlag, som vi alle er totalt og aldeles afhængige af?

 

Formål for forløbet

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

 

Formålet med Balancen er således samlet set at sætte fokus på et sundt og bæredygtigt liv i balance, hvilket vil sige et liv i en form for dynamisk balance med sig, med andre mennesker og med naturen, både på kort sigt som lærerstuderende på Lærerskolen og på lang sigt som lærer ude i de frie skoler.

Formålet med Balancen er på den måde at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

                                                                                                                 

Målsætningen for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne prioritere, planlægge og evaluere - alene og i samarbejde med andre - mere præcist, fleksibelt og realistisk

-        At kunne bruge hele kroppen, flere af sanserne og den nære natur (skolehaverne) mere bevidst, mere velovervejet og mere varieret i skolehverdagen

-        At kunne træde frem som lærer og som leder -  med mindre stress og nervøsitet og mere nærvær og overskud - såvel i klasseværelset som udendørs, inspireret af Balancens 3-i-en professionsidentitetsmodel

alt sammen med særligt sigte på et mere sundt og bæredygtigtprofessionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

 Indhold

Dato/uge

Overblik

Mere info + forberedelse

Mandag den 12. juni

Afrunding og evaluering af semestret

-        Tjek – ind

-        Oplæg

-        Pararbejde i skolehaverne (30 minutter)

-        2 team fremlægger

Forberedelse:

Påklædning til en sidste ½ times skolehavearbejde.

2 af teamene fremlægger de vigtigste resultater af forårets arbejde, set i forhold til teamarbejdets opgavebeskrivelse, vejledningspunkterne i samarbejde og selvledelse, og Balancens målsætninger.

Tidsramme: 20 minutter + 5 minutters spørgsmål og kommentarer.

Jeg foreslår, at team 3 og 4 fremlægger denne dag.

Tirsdag den 13. juni

Afrunding og evaluering af semestret

-        Tjek – ind

-        Teamarbejde (sidste 45 minutter)

-        2 team fremlægger

Forberedelse:

2 af teamene fremlægger de vigtigste resultater af forårets arbejde, set i forhold til teamarbejdets opgavebeskrivelse, vejledningspunkterne i samarbejde og selvledelse, og Balancens målsætninger.

Tidsramme: 20 minutter + 5 minutters spørgsmål og kommentarer.

Jeg foreslår, at team 3 og 4 fremlægger denne dag.

Fredag den 16. juni, B-klassen

Afrunding og evaluering af semestret

-        Tjek – ind

-        Oplæg

-        Pararbejde i skolehaverne (30 minutter)

-        2 team fremlægger

Forberedelse:

Påklædning til en sidste ½ times skolehavearbejde.

2 af teamene fremlægger de vigtigste resultater af forårets arbejde, set i forhold til teamarbejdets opgavebeskrivelse, vejledningspunkterne i samarbejde og selvledelse, og Balancens målsætninger.

Tidsramme: 20 minutter + 5 minutters spørgsmål og kommentarer.

Jeg foreslår, at team 1 og 2 fremlægger denne dag.

Fredag den 9. juni, C -klassen

Afrunding og evaluering af semestret

-        Tjek – ind

-        2 team fremlægger

-        Fælles evaluering af fællesfagene i foredragssalen

Forberedelse:

2 af teamene fremlægger de vigtigste resultater af forårets arbejde, set i forhold til teamarbejdets opgavebeskrivelse, vejledningspunkterne i samarbejde og selvledelse, og Balancens målsætninger.

Tidsramme: 20 minutter + 5 minutters spørgsmål og kommentarer.

Jeg foreslår, at team 1 og 2 fremlægger denne dag.

 

 

 

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen vægt på:

-        Naturen som læringsrum : Vi arbejder med at inspirere til, hvordan man kan bruge naturen på og i nærheden af skolen som et alment (dvs. ikke kun naturfagligt) læringsrum, som kan supplere og kvalificere den læring som foregår i det almindelige klasserum.

-        Faglig læsning ; Hver studerende læser 1 bog + minimum 4 kapitler fra minimum 2 andre bøger af fagbøgerne på den litteraturliste som udgør det faglige, teoretiske fundament bag Balancen, således at man alt i alt kommer til at læse i bøger om sundhed, om natur og om professionsidentiteten

-        Læringsmål: Balancens 5 målsætninger er alle læringsmål, og læreren taler med den enkelte studerende om, hvordan det går med at nå disse mål (personlige evalueringssamtaler).

-        Undervisningsdifferentiering : Som studerende kan man vælge en bog fra Balancens bogliste ud fra interesse, forudsætninger og faglige niveau; vi har fagbøger af forskellige sværhedsgrader, fra korte og konkrete bøger på dansk op til lange og abstrakte bøger på engelsk. Ligeledes er det muligt at nå Balancens målsætning på forskellige niveauer, fra det akkurat acceptable og op til det fremragende.

-        Variation og bevægelse i undervisningen : Som lærer tilstræber jeg at lave en undervisning med varierede arbejdsformer, gerne indenfor den samme time, og vi arbejder løbende med at afprøve, hvordan man kan bruge bevægelse i form af gåture og havearbejde som en del af hverdagens undervisning.

-        Samtaler: Der skal være plads til samtalen i Balancens timer, såvel imellem de studerende indbyrdes som imellem de studerende og læreren, hvilket vi bl.a. gør i form af tænketure, teamarbejde og individuelle samtaler med læreren.

Lærerens forventninger til dig som studerende

-        at du sætter dig grundigt ind i undervisningsplanen og aktivt arbejder med på at opfylde formålet og arbejder hen imod målsætningen

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i den ugentlige opdatering af Undervisningsplanen, og deltager opmærksomt og aktivt i timerne

-        at du komme stabilt til timerne og ved fravær melder afbud på Viggo om morgenen så vi har det med til dagens tjek-ind.

De sunde team

Team 1: Fie, Annika, Laura, Mathias, Carlos, Sara // Hannah, Rasmus R., Mathilde, Keller, Rasmus Krohn

Team 2: Cille, Anne Oline, Simon, Eric, Jeppe, Jacob // Rasmus D., Kasper, Julie, Kevin, Simon

Team 3: Anette, Mikkel, Alexander, Bella, Søren, Marie // Sidsel, Frederik, Jeppe, Mads, Lund.

Team 4: Lise Maj, Philippa, Svend, Clara, Andreas, Malene // Nicolai, Lotus, Marcell, Benjamin, Julie Rex.

Litteraturlisten – bøger om et liv i balance…

Balancens top 5:

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams og Penman (2 eksemplarer)

”Alt om sundhed” – Bente Klarlund Pedersen (2 eksemplarer)

”Økologisk have – selvforsyning til husbehov” – Juhl & Falgren

”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” – Eckhart Tolle

”Få tingene gjort – kunsten at være produktiv uden stress” – David Allen

 

Bøger om sundhed:

”Alt om sundhed” – Bente Klarlund Pedersen (2 eksemplarer)

”Super simpel sundhed” – Mads Bo

”Lev livet uden bekymringer” – Dale Carnegie

”Kost, Adfærd, Indlæringsevne” – Frede Brauner

”Tarme med charme” – Giulia Enders

”Den plantebaserede kost” – Felding og Hansen.

”Sand meditation” – Adyashanti.

”Mad din mirakelmedicin” – Jean Carper

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams og Penman (2 eksemplarer)

”Night School – the life-changing science of sleep” – Richard Wiseman.

 

Bøger om natur:

”Økologisk have – selvforsyning til husbehov” – Juhl & Falgren

”Skolehaver i praksis” – Ulla Skovsbøl.

”Natur” – Rasmus Ejrnæs

”The Nature Principle” – Richard Louv

”Det sidste barn i skoven” – Richard Louv.

”Etikken og universet” – Jakob Wolf

”Gaia – et nyt syn på Jordens liv” – James Lovelock

”Stilhedens budskab” – Eckhart Tolle (2 eksemplarer)

 

Bøger om professionsidentiteten:

”En orm – en gud; om mennesket i verden” – Ove Korsgaard (red.)

”7 mindfulnessprincipper for ledere” – Charlotte Mandrup

”Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet” - Hildebrandt & Stubberup.

”Livsfarlig ledelse” – Christian Ørsted.

”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” – Eckhart Tolle (2 eksemplarer)

”Empati – det der holder verden sammen” – Helle Jensen m.fl.

”Bevidsthed uden grænser – om østlige og vestlige veje til personlig udvikling” – Ken Wilber

”Få tingene gjort – kunsten at være produktiv uden stress” – David Allen

”Hjernesmart ledelse – det handler om forbindelser” – Anette Prehn

Hvis du har et bud på en bog om et liv i balance, så hører jeg gerne om det; måske er det en vi skal have på listen.

Brugen af Balancens bogsamling:

Bøgerne står i reolen bagerst i undervisningslokalet, på den NEDERSTE hylde. Når du tager en bog fra litteraturlisten, så vær altid opmærksom på at sætte bogen tilbage på denne nederste hylde, så de forskellige slags bøger ikke bliver blandet sammen.

Balancens bogsamling er håndbøger til brug i undervisningen – for eksempel når teamene arbejder og når vi har faglig læsning på dagsordenen – og er derfor ikke til hjemlån.

Når du har valgt – og fået en oplægstid til – det kapitel i en fagbog, som du vil lave din undervisningsøvelse ud fra, så kopier det; så kan du også bedre bearbejde det med understregninger, notater i teksten mv.

Når du har valgt den fagbog fra litteraturlisten, som du vil læse fra a-z, så bestil den hjem via biblioteket; Lærerskolens eller Svendborg bibliotek.

Forsvundne bøger erstattes af den fælles tabskonto.

Lidt læringsteorien bag undervisningen

Dr. William Glassers læringsteori: Læringspyramiden (se det lille billede øverst på siden).

Ingvar Haubjerg Nielsen

---

 

 

 


Undervisningsplan Balancen efterår 2016

-        Opdateret 12. december

Det at være lærer er i sandhed at være den lærende

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør

 (Søren Kierkegaard)

Med åndedræt og stofskifte er vi indlagte i naturens kredsløb, med vore sanser er vi indlagte i universet

 (K. E. Løgstrup)

Beskæftigelse med naturen hæmmer menneskeåndens hang til udskejelser og giver sjælen et smukt, sundt og rigt tankeindhold

(Jean-Jacques Rousseau)

Kernen i Balancen

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er: Hvordan kan man leve et professionelt liv i lidt bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

Dette grundlæggende spørgsmål kan også formuleres som disse 3 underliggende spørgsmål:

Hvordan kan man leve sit (professionelle) liv på en sådan måde, at man ikke nedbryder sit personlige naturgrundlag i form af kroppen, men tværtimod kan virke som lærer med energi, velvære, sundhed og overskud, så længe man ønsker det/får mulighed for det?

Hvad kan vi som lærere gøre for at lave en sund og bæredygtig undervisning for vores elever, så de kommer til at trives og lære bedst muligt, som de hele mennesker vi tror på at de er, med krop, sind og jeg?

Hvordan kan man som lærer inspirere og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til det ydre naturgrundlag, som vi alle er totalt og aldeles afhængige af?

 

Formål for forløbet

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

 

Formålet med Balancen er således samlet set at sætte fokus på et sundt og bæredygtigt liv i balance, hvilket vil sige et liv i en form for dynamisk balance med sig, med andre mennesker og med naturen, både på kort sigt som lærerstuderende på Lærerskolen og på lang sigt som lærer ude i de frie skoler.

Formålet med Balancen er på den måde at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

                                                                                                                 

Målsætningerne for Balancen

Balancen har 5 mål, som alle er læringsmål.

De 5 mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        planlægning og prioritering

-        eftertanke og evaluering

-        sund og professionel brug af kroppen og af naturen i skolehverdagen

-        oplivende livsoplysning om natur, om sundhed og om et bæredygtigt livssyn

-        at bruge sin personlighed professionelt, her i Balancen inspireret af Balancens 3-i-en professionsidentitetsmodel

alt sammen med særligt sigte på et bæredygtigt professionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

 Indhold

Dato

Indhold i timerne

Info og forberedelse

1/9

Der er ikke undervisning i Balancen denne torsdag, da jeg er på ekskursion til Jylland med naturfagsholdet på 5. årgang.

De timer, som vi holder fri nu, kan bruges til teamarbejde senere; teamene planlægger selv, når vi når dertil, hvor og hvordan de vil bruge denne tid i deres teamarbejde.

Køb en notesbog til Balancen: Jeg vil anbefale at købe en notesbog, som specifikt bruges i Balancens timer til at fylde med notater, huskeliste, tegninger, iagttagelser og refleksioner – og som du kan gemme og have stående på hylden til fremtidig brug og minde; lav din egen, personlige lærebog i Balancen.

2/9

Introduktion til Balancen.

Velkomst.

Oplæg om Balancens dannelsesmodel.

Tænketur med efterfølgende spørgsmål, samtale og diskussion i klassen.

 

Balancens timer foregår i ”Mindedal”; den røde murstensbygning i den nordligste del af Lærerskolens parkområde, ud mod Svendborgvej øst for Hovedbygningen.

Læs lidt om Balancens dannelsesmodel; den finder du på denne side: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311827 .

Hav notesbogen med til at notere Balancens dannelsesmodel ned i; du kan jo også vælge at gøre det digitalt, men – helt ærligt – har du ikke prøvet det nok i din skoletid og trænger du ikke til at prøve og lære noget nyt?

Påklædning til at gå en halv times demo tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

8/9

Introduktion til Balancen.

Balancens dannelsesmodel (færdiggøres).

Tænketur med efterfølgende præsentationsøvelse.

Præsentationsøvelse.

 

Hav notesbogen med til at notere dannelsesmodellen og professionsmodellen ned i.

Påklædning til at gå en 20 minutters demo tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

Forbered en 2-minutters præsentation af dig selv, med fokus på navn + hjælp til at koble navnet til netop dig, på dine geografiske rødder og på dine vigtigste refleksioner (dvs. hvilke tanker du gør dig, hvis du tænker nærmere over det) over Balancens grundlæggende spørgsmål – eller dele af det.

Læs siden om Balancemeditationen – den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311829

9/9

Introduktion til Balancen.

Præsentationsøvelser (fortsat).

Oplæg om undervisningsplanen.

Fælles regler og aftaler for timerne, herunder fravær.

Tænketur med efterfølgende spørgsmål, samtale og diskussion i klassen.

Læs hele undervisningsplanen igennem.

Påklædning til at gå et kvarters tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

 

 

 

15/9

Teamarbejde i Balancen: Natur, sundhed og professionsidentiteten

Sidste præsentationer

 

Oplæg om at arbejde i 6-personers team: Vejledning og opgavebeskrivelse.

 

Havevandring i skolehaverne

 

Teamdannelse: Ud fra målgruppe for undervisningsplanen + et par kriterier

 

De 4 team begynder deres arbejde med punkt 1 a) i vejledningen om teamarbejde, og slutter af med at beslutte, hvem der står for dagsordenen til morgendagens teamarbejde.

Læs siden ”Teamarbejde”; siden ligger her:

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844

Påklædning til at gå en havevandring i lærerskolens skolehaver.

Bestem dig for, hvilken af Adizes funktionstyper du er og tænk over, hvordan du kunne bruge den og hans typeteori i teamarbejdet.

 

 

 

 

16/9

Teamarbejde i Balancen: Natur, sundhed og professionsidentiteten

Oplæg om et liv i balance.

Teamarbejde (min. 60 minutter)

Individuelle læringsssamtaler i Blå Stue: Sofie og Tina.

Tommy, Sebastian og Rikke er stand-by.

Husk at have tøj med til det praktiske arbejde med jord, planter og vand i skolehaverne; for eksempel regnbukser og en gammel jakke til at trække uden på skoletøjet.

Dagsorden for de individuelle læringssamtaler:

-        Hvordan går det med dit fremmøde, dit engagement (i timerne og i forberedelsen til timerne) og din glæde & trivsel i Balancens timer?

-        Gennemgang af Balancens 5 læringsmål: Hvordan arbejder du konkret på at nå disse mål?

-        Eventuelt.

22/9

Teamarbejde i Balancen: Natur, sundhed og professionsidentiteten

-        Oplæg: Dannelse igennem læsning af bøger

-        teamarbejde (min. 60 minutter)

-        individuelle læringssamtaler i Blå Stue:

Brug denne uges forberedelsestid til Balancen på at komme i gang med/videre med læsning af fagbøger (vi venter med at bruge forberedelsestid på de sunde mål til torsdag i næste uge).

Husk at have tøj med til det praktiske arbejde med jord, planter og vand i skolehaverne; for eksempel regnbukser og en gammel jakke til at trække uden på skoletøjet .

De fleste redskaber til havearbejdet findes i det yderste, store depot i Mindedal; derudover bruger vi de 2 trillebøre som bor for enden af mit haveskur og plæneklipperen som bor inde i selve skuret.

Individuelle læringssamtaler: Sebastian 14.50 i Blå Stue og Tommy banker på samme sted 15.10. Rikke og Holse er stand-by. Dagsordene er den samme som i sidste uge.

23/9

Teamarbejde i Balancen: Natur, sundhed og professionsidentiteten

-        Oplæg: Dannelse i retning af et bæredygtigt livssyn

-        teamarbejde (min. 60 minutter)

-        individuelle læringssamtaler i Blå Stue

Individuelle læringssamtaler: Rikke 14.50 i Blå Stue og Holse banker på samme sted 15.10. Nanna og Morten er stand-by.

29/9

Teamarbejde i Balancen: Natur, sundhed og professionsidentiteten

-        Midtvejsevaluering af teamarbejdet

-        Overblik over undervisningsplanen for de kommende uger

-        teamarbejde (min. 60 minutter)

-        individuelle samtaler i Blå Stue

Repeter vejledningssiden om teamarbejde (til og med opgavebeskrivelsen; den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844 ) og forbered dig på en midtvejsevaluering af teamarbejdet i klassen:

-        Hvad har været særligt godt og velfungerende ved teamarbejde? (vælg gerne 3 ting)

-        Hvad kunne gøres bedre/være anderledes ved teamarbejdet? Er der noget vi skal gøre anderledes fremover?

-        Overvej, om I har brug for mere tid end de 5 x 60 + 115 minutter der er afsat til at løse opgaverne tilfredsstillende: 45 minutter? 60 minutter? 115 minutter?

Brugt fortsat det meste af Balancens forberedelsestid til at læse i din fagbog.

Individuelle læringssamtaler: Jeanette er klar 14.50 i Blå Stue og Holse banker på samme sted 15.10. Sebastian og Nanna er stand-by.

 

30/9

Teamarbejde i Balancen: Natur, sundhed og professionsidentiteten

-        Oplæg om Faglig formidling

-        Teamarbejde (min. 60 minutter)

-        Individuelle samtaler i Blå Stue

Individuelle læringssamtaler: Sebastian er klar 14.50 i Blå Stue og Nanna banker på samme sted 15.10. Marianne og Morten er stand-by.

 

 

6/10

Fællesforedrag

Torsdag den 6. oktober 13.35 er der fællesforedrag for hele årgangen i foredragssalen: Kim Linnet fra Musikefterskolen fortæller om sproglig kreativitet - i bl.a. Poetry Slam

 

7/10

Fællestime: Hele klassen arbejder fælles med de sidste af efterårets opgaver i Lærerskolens grønne hjerte – indsamling af overflødigt plantemateriale (ukrudt…) fra køkkenhaven, engen, noget af overdrevet og fra vandhullet, som så bruges til at lave en varmkompost

Eventuelt: 45 minutter til teamarbejde.

Påklædning til at kunne arbejde ude i Lærerskolens Grønne Hjerte fra 13.45 til 14.45, med planter, jord og vand.

Brug ellers ugens forberedelsestid til Balancen på at læse fagbøger fra Balancens litteraturliste (eller tilsvarende). Tjek om du er på med dit kvarters faglige formidling inden efterårsferien.

Vi tjekker ind i Mindedal og mødes derefter 13.45 i det grønne hjerte, hvor Malene Mann Sørensen (Haveambassadør) vil guide os igennem en times praktisk arbejde med indsamling af plantemasse til og opbygning af en varmkompost mm. (et eksempel på en bæredygtig efterårsaktivitet i skolehaven).

Fra 14.45 bestemmer teamene selv, om de vil arbejde videre i det grønne hjerte, eller de vil bruge resten af timen på teamarbejde – og jeg er til rådighed med vejledning for teamene eller for dem der skal holde oplæg i næste uge.

12/10

I denne samler vi op, midtvejsevaluerer og gør klar til temaet efter efterårsferien: Faglig formidling.

-        Oplæg om opsamling af teamarbejdet og om midtvejsevaluering

-        Klassen går fælles ud i Lærerskolens Grønne hjerte for at løse de sidste opgaver og gøre området vinterklart

-        Til sidst er der teamarbejde (minimum 30 minutter) og mulighed for vejledning, bl.a. i faglig formidling.

Påklædning til at kunne arbejde ude i ”Lærerskolens Grønne Hjerte” en times tid ONSDAG og torsdag.

Midtvejsevaluering: Læs om evalueringsmetoden ”Evalueringsark til skriftlig midtvejsevaluering”; den ligger øverst på siden her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311858 .

Udfyld evalueringsarket og mail det til mig senest fredag i denne uge; du kan også finde det som pdf-fil i klassens rum på Viggo.

13/10

I denne samler vi op, midtvejsevaluerer og gør klar til temaet efter efterårsferien: Faglig formidling.

-        Oplæg om de sidste af efterårets opgaver i skolehaverne

-        Klassen går fælles ud i Lærerskolens Grønne hjerte for at løse de sidste opgaver og gøre området vinterklart

-        Til sidst er der teamarbejde (minimum 30 minutter) og mulighed for vejledning, bl.a. i faglig formidling.

 

27/10

Faglig formidling - en konference om et liv i balance

NB! Jeg har fået 2/24 evalueringsark inden efterårsferien; hvis du ikke er en af de to der har afleveret evalueringsarket, så gå ind og hente det i klassens rum, udfyld det og mail det til naturnielzen@gmail.com i løbet af denne uge.

Dagens oplægsholdere: Kirstine, Ditte og Andreas.

Stand-by: Emil Just, Bjarke og Astrid.

Repeter siden om faglig formidling: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311855 ; brug den under forberedelsen af din egen faglige formidling, og til at give feedback på de andres faglige formidlinger.

Hver gang vi har timer i Balancen i denne periode (frem til revyugen), er der oplæg fra 3 studerende.

Hver studerende skal holde 15 minutters oplæg for klassen (se vejledningssiden om faglig formidling), med udgangspunkt i den fagbog som vedkommende har valgt at læse i Balancen + i Balancens centrale spørgsmål.

Formen er ligesom på en forskerkonference, hvor hver oplægsholder skal formidle det man har forsket/fordybet sig i, på en så professionel og interessant måde som muligt, bortset fra at vi her lægger (endnu mere) vægt på at blive dygtige formidlere.

Efter de 3 oplæg er der 20 minutters tænketur ude i naturen omkring Lærerskolen (en runde eller 10 minutter ud og 10 minutter hjem). Opgaven på tænketuren er tale om/reflektere over de 3 oplæg, såvel det faglige indhold som selve formidlingen, og at komme tilbage med noget at sige om begge dele.

Vel tilbage efter tænketuren (hold tidsplanen!) er der et kvarters ”plenum”, hvor klassen giver feedback til de 3 oplægsholdere og eventuelt diskuterer noget fra oplæggene nærmere.

Til sidst holder jeg hver gang 15 minutters oplæg om Balancens professionsmodel.

28/10

Faglig formidling - en konference om et liv i balance .

 

NB! Fredagens timer i Balancen ligger fra 13 – 14.55.

Dagens oplægsholdere: Emil Just, Bjarke og Astrid.

Stand-by: Nanna, Marianne og Tina

3/11

Faglig formidling - en konference om et liv i balance

Dagens oplægsholdere: Nanna, Andreas og Tina

Stand-by: Sebastian, Anna, Anne Ditte og Bjarke.

Efter dagens 3 oplæg er der 20 minutters bevægelse i form af en tænketur ude i naturen, et kvarters feedback og diskussion, og til sidst holder jeg et kvarters oplæg om Balancens professionsmodel.

Jeg vil bede de sidste om at udfylde evalueringsskemaet ”Personligt evalueringsark efteråret 2016”, som jeg har vedhæftet beskeden om ugens timer i Balancen.

Brug ellers din forberedelsestid til Balancen i denne uge på faglig læsning – og på at forberede dit kommende oplæg.

Hvis du har holdt oplæg, så forbered dig ekstra grundigt på at give feedback (ud fra vejledningssiden) og brug resten af tiden på noget mere faglig læsning (lån fra Balancens boghylde og noter det i min notesbog).

4/11

Faglig formidling - en konference om et liv i balance

Dagens oplægsholdere: Sebastian, Anna og Anne Ditte.

Stand-by: Cecilie, Munk, Jeanette og Bjarke.

10/11

Faglig formidling - en konference om et liv i balance

Dagens oplægsholdere: Joakim, Anna og Andreas.

Stand-by: Jonatan, Lyngø og Jeanette.

Jeg vil bede de sidste om at udfylde evalueringsskemaet ”Personligt evalueringsark efteråret 2016”, som jeg har vedhæftet beskeden om ugens timer i Balancen.

Ellers er dagsordenen i denne uge ganske som i sidste uge, så husk påklædning til at kunne gå 20 minutters tænketur ude i Naturen.

11/11

Faglig formidling - en konference om et liv i balance

Dagens oplægsholdere: Jonatan, Lyngø og Jeanette.

Stand-by: Bjarke, Morten og Holse.

God vind med revy-ugen!

24/11

Teamarbejde 2.0: Sundhed og en bæredygtig professionsidentitet

Oplæg om det nye tema + om vejledning og opgavebeskrivelse til teamarbejde 2.0

 

Teamdannelse: Jeg har sammensat 4 team på en måde, som jeg tror vil kunne give et optimalt teamarbejde + en mere bevidst træning i at samarbejde med dem som arbejdspladsen vælger at sætte en sammen med (professionaliteten).

 

De 4 team begynder deres arbejde med punkt 1 a) i vejledningen om teamarbejde og sørger for at have lagt en plan for de 4 timers arbejde (240 minutter) i teamene inden timerne er forbi.

Ingvar holder oplæg fra 13.35 til 14.05; derefter deltager jeg i den internationale konference om fællesskab som motivationsfaktor, mens I arbejder selvstændigt og uden vejleder i de 4 nye team resten af tiden.

Der er en del læseforberedelse til disse timer; læs teksterne på en sådan måde, at du er forberedt på at gennemgå dem sammen med resten af dit team i den knap 1½ time som er afsat til at sætte gang i teamarbejdet i disse timer.

Læs siden om Sunde mål: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311822 ; fra starten og ned til der hvor der står at man ikke skal læse mere…

Repeter siden om Balancemeditationen: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311829

Repeter siden om Teamarbejde (opgavebeskrivelsen er ny): http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844

25/11

Teamarbejde 2.0: Sundhed og en bæredygtig professionsidentitet

-        Oplæg om et liv i balance

-        Overblik over de sidste uger

-        teamarbejde (min. 60 minutter)

-        individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue

Samtaler: Sebastian, Morten og Lyngø.

Stand-by til samtaler: Kirstine, Jonatan og Joakim.

Dagsorden for de individuelle evalueringssamtaler:

-        Hvordan går det med dit fremmøde, dit engagement (i timerne og i forberedelsen til timerne) og din glæde & trivsel i Balancens timer?

-        Hvordan går det med at arbejde vedholdende med de 5 læringsmål og de 3 sunde mål?

-        Eventuelt: Hvordan løste du opgaverne med faglig formidling og med den skriftlige midtvejsevaluering?

1/12

Teamarbejde 2.0: Sundhed og en bæredygtig professionsidentitet

-        Oplæg om et liv i balance

-        teamarbejde (min. 60 minutter)

-        individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue

OBS: I denne uge er der ikke timer i Balancen fredag eftermiddag, men derimod timer i Tanken!

Hvis du ikke har holdt et 15 minutters oplæg (faglig formidling) for klassen ud fra en fagbog, og ønsker at komme til det, så send mig en besked, så fordeler jeg oplægstiderne onsdag den 14. december fra en ende af.

Dagens samtaler: Kirstine, Jonatan og Joakim.

Stand-by til samtaler: Emil Just, Ditte og Bjarke.

8/12

Teamarbejde 2.0: Sundhed og en bæredygtig professionsidentitet

-        Oplæg om et liv i balance

-        teamarbejde (min. 2 x 60 minutter)

-        individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue

OBS: I denne uge ligger Balancens timer fra kl. 10.35 – 15.30 om torsdagen.

Vi gør det sådan, at vi holder fast i den sædvanlige dagsorden med først oplæg, så vejledningstid (team eller individuelt) og til sidst teamarbejde parallelt med samtaler, både om formiddagen og om eftermiddagen, så timerne bliver varierede og balancerede for os alle.

Samtaler: Emil Just, Ditte og Bjarke. Astrid, Anne Ditte og Anna.

Stand- by til samtaler: Andreas, Andrea og Holse.

Hvis du ikke har holdt et 15 minutters oplæg (faglig formidling) for klassen ud fra en fagbog, og ønsker at komme til det, så send mig en besked, så skriver jeg dig på til onsdag den 14. december.

9/12

Teamarbejde 2.0: Sundhed og en bæredygtig professionsidentitet

-        20-minutters undervisninger af klassen, med udgangspunkt i teamets undervisningsplan og ellers med fokus på det indhold indenfor sundhedstemaet, som teamet finder mest interessant og relevant at undervise resten af klassen i. Hvert team får derefter 5 minutters 3- punkts fedback på deres undervisning.

 

14. december

Afrunding og evaluering af semestret

-        Team 3 underviser

-        Oplæg om Sundhed og velvære igennem meditation, med indlagt tænketur undervejs i oplægget

Lav ”Balancemeditationen” 2-3 gange i løbet af denne uge.

Påklædning til at gå en tænketur ude i december vinterlandskabet.

15. december

Afrunding og evaluering af semestret

-        Afsluttende oplæg om et liv i balance…

-        Teamarbejde: Evaluering af Balancens undervisningsplan og evaluering af teamarbejdet

-        Sidste individuelle samtaler

Læs hele undervisningsplanen for Balancen igennem, så du er klar til at evaluere den.

Tænk over, hvilke 3 råd om teamarbejde du kunne tænke dig at give til de næste, der skal arbejde med teamarbejde i Balancen.

Samtaler: Andreas, Andrea og Tommy

Tak for nu: Det har være glædeligt og lærerigt at arbejde sammen med jer, hver for sig og som klasse, og jeg ser frem til at vi ses igen i andre sammenhænge!

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen vægt på:

-        Naturen som læringsrum : Vi arbejder med at inspirere til, hvordan man kan bruge naturen på og i nærheden af skolen som et alment (dvs. ikke specielt naturfagligt) læringsrum, som kan supplere og kvalificere den læring som foregår i det almindelige klasserum.

-        Faglig læsning ; hver studerende læser mindst 1 og gerne flere af de fagbøger (Balancens bogsamling, se nedenfor) som udgør det faglige, teoretiske fundament bag Balancen.

-        Læringsmål: Balancens 5 målsætninger er alle læringsmål, og læreren taler med den enkelte studerende om, hvordan det går med at nå disse mål (personlige evalueringssamtaler).

-        Undervisningsdifferentiering : Som studerende kan man vælge en bog fra Balancens bogliste ud fra interesse, forudsætninger og faglige niveau; vi har fagbøger af forskellige sværhedsgrader, fra korte og konkrete bøger på dansk op til lange og abstrakte bøger på engelsk.

-        Variation og bevægelse i undervisningen : Som lærer tilstræber jeg at lave en undervisning med varierede arbejdsformer, gerne indenfor den samme time, og vi arbejder løbende med at afprøve, hvordan man kan bruge bevægelse i form af gåture og havearbejde som en del af hverdagens undervisning.

-        Samtaler: Der skal være plads til samtalen i Balancens timer, såvel imellem de studerende indbyrdes som imellem de studerende og læreren, hvilket vi bl.a. gør i form af tænketure, teamopgaver i haverne og individuelle samtaler med læreren.

De 4 sundhedsteam

Team 1: Holse, Ditte, Bjarke, Anne Ditte, Jonatan, Andrea.

Team 2: Kirstine, Andreas, Munk, Joakim, Jeanette, Astrid.

Team 3: Morten, Tina, Tommy, Marianne, Emil Just, Sofie.

Team 4: Nanna, Lyngø, Sebastian, Anna, Cecilie, Rikke.

 

Fælles regler og aftaler for timerne.

Det kan være en god ide at italesætte og klargøre, hvilke fælles regler og aftaler vi har for de timer som vi har sammen. Det kan være med til at afstemme forventninger og sikre, at alle er klar over og med på, hvilke regler vi spiller efter, så at sige, og dermed begrænse usikkerhed og frustration.

På den anden side kan det også komme til at virke formynderisk, overflødigt og stå i vejen for mere naturlige og utvungne relationer imellem os.

En måde at gøre det på kunne være at formulere ”lærerens forventninger/krav til de studerende” sådan her: Som lærer forventer jeg

-        at du har sat dig ind i undervisningsplanen og arbejder aktivt med på at opfylde dens formål og nå målene

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i den ugentlige opdatering af undervisningsplanen

-        at du komme stabilt til timerne og melder afbud når du er forhindret, så vi har det til tjek-ind (gerne afbud på min mobil: 42 40 02 26). Reglen for at gennemføre fællesfaget er – som sikkert bekendt – at man maksimalt kan være væk 6 gange (uanset grunden).

-        at du deltager opmærksomt og konstruktivt i timerne, ikke nødvendigvis ved at sige noget i klassesamtaler (det er ikke os alle, der er gode til det), men til gengæld ved at lytte og deltager så opmærksomt som muligt (det er langt hen ad vejen en øvelsessag, et spørgsmål om vilje), hvilket man gerne må gøre siddende i sofaen, på et tæppe på gulvet eller stående nede bag i lokalet.

-        at du bruger et par timers forberedelsestid om ugen til at arbejde med Balancens sunde mål.

Balancens bogsamling – bøger om et liv i balance…

”Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet” - Hildebrandt & Stubberup.

”Livsfarlig ledelse” – Christian Ørsted.

”Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang” – Svend Brinkmann.

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams og Penman (2 eksemplarer)

”Bevidst nærvejr – en vej ud af nedtrykthed” – Mark Williams m.fl.

”Alt om sundhed” – Bente Klarlund Pedersen (2 eksemplarer)

”Super simpel sundhed” – Mads Bo.

”Skolehaver i praksis” – Ulla Skovsbøl.

”Økologisk have – selvforsyning til husbehov” – Juhl & Falgren.

”Natur” – Rasmus Ejrnæs.

”Det sidste barn i skoven” – Richard Louv.

”The Nature Principle” – Richard Louv

“Mindfulness på arbejde” – Gabriella Nagy

”The end of Absence – reclaiming what we’ve lost…” – Michael Harris.

”Lev livet uden bekymringer” – Dale Carnegie

“Vind venner, indflydelse og fremgang” – Dale Carnegie.

”Rigtige mænd går også i sort” – Matzau & Cadogan.

”Vær nær – sammenhæng i samfundet” – Tor Nørretranders.

”Kost, Adfærd, Indlæringsevne” – Frede Brauner.

”Åndedrættet” – Lotte Paarup.

”Sand meditation” – Adyashanti.

”Etikken og universet” – Jakob Wolf

”Mad din mirakelmedicin” – Jean Carper

”Gaia – et nyt syn på Jordens liv” – James Lovelock

”The world beyond your head – how to flourish in an age af distraction” – Matthew Crawford

“5 gode minutter på jobbet – 100 mindfulnessøvelser, der kan hjælpe dig med at begrænse stress og yde dit bedste på jobbet” – Brantley og Millstine.

”Hvad fylder vi i børnene?” Jonna Deibjerg m.fl.

”Rip it up – forget positive thinking; it’s time for positive action” – Richard Wiseman

”7 mindfulnessprincipper for ledere” – Charlotte Mandrup

”Stilhedens budskab” – Eckhart Tolle (2 eksemplarer)

”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” – Eckhart Tolle (2 eksemplarer)

”Empati – det der holder verden sammen” – Helle Jensen m.fl.

”Nærvær og Empati i skolen” – Helle Jensen

”Tag fat- og hold fast: Sundhed i skolen – Akselsen og Mejding. (2 eksemplarer)

”Ind til essensen” – Ken Wilber

”Bevidsthed uden grænser – om østlige og vestlige veje til personlig udvikling” – Ken Wilber

”En orm – en gud; om mennesket i verden” – Ove Korsgaard (red.)

”Night School – the life-changing science of sleep” – Richard Wiseman.

“Til fods – verdens bedste motion” – Hellenius og Skinnarmo

”Trivsel og Selvværd – mental sundhed i skolen” – Karen Wistoft.

---

Hvis du har et bud på en bog om et liv i balance, så hører jeg gerne om det; måske er det en vi skal have på listen.

Brugen af Balancens bogsamling:

Bøgerne står i reolen bagerst i undervisningslokalet.

Du må gerne låne en bog med hjem at læse, når jeg har præsenteret  dem for klassen, og når du har noteret bogen, dit navn og mobilnummer i min notesbog.

Forsvundne bøger erstattes af den fælles tabskonto.

 

Ingvar Haubjerg Nielsen

 

 


Undervisningsplan Balancen forår 2016

-        opdateret den 16. juni (planerne for uge 24 og 25)

Det at være lærer er i sandhed at være den lærende (Søren Kierkegaard)

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør (Søren Kierkegaard)

Kernen i Balancen

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er: Hvordan kan man leve et liv i bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

Formål for forløbet

Formålet med Balancen er oprindeligt at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

 

Formålet med Balancen er derigennem at sætte fokus på et sundt og bæredygtigt liv i balance, hvilket vil sige et liv i en form for dynamisk balance med sig, med andre mennesker og med naturen, både på kort sigt som lærerstuderende på Lærerskolen og på lang sigt som lærer ude i de frie skoler.

Formålet med Balancen er på den måde at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

                                                                                              

Målsætningerne for Balancen

Balancen har 5 mål, som alle er læringsmål.

De 5 mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        eftertanke og evaluering

-        planlægning og prioritering

-        bevidst brug af kroppen og af naturen i skolehverdagen

-        oplivende livsoplysning (her med særligt fokus på sundhed og på natur) som ”nordpilen” i undervisningen i de frie skoler

-        at arbejde med at udvikle sin personlige professions- identitet, her med udgangspunkt i Balancens 3-i-en professionsidentitets model

alt sammen med særligt henblik på et mærkbart mere sundt, livsdueligt og bæredygtigt professionelt liv.

I første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

 

 Indhold

Uge

Indhold i timerne

Info og forberedelse

2

Introduktion til Balancen.

 

Velkomst.

 

Oplæg om ”Balancemodellen” – 1. kapitel.

 

Præsentationsøvelse: Dit navn, kort om din baggrund og dine vigtigste refleksioner over Balancens grundlæggende spørgsmål.

---

Gennemgang af Balancens bogsamling om et liv i balance.

 

Valg af den første af Balancens fagbøger, som du vil læse  og undervise klassen ud fra (først individuelt i 10 minutter i uge 4/5 og til sidst sammen med et team i 40 minutter i uge 21/22).

 

Noter lånet af bogen i udlånsbogen (hvis du er ene om den, ellers aftale om fordeling af bogen med de andre læsere) og skriv dig på et af oplægstidspunkterne til konferencen i uge 4 og 5.

 

Tid til faglig læsning med mulighed for dialog med læreren.

 

Også mulighed for vejledning i forhold til dit oplæg i uge 4 eller 5.

 

Info: Balancens timer foregår i ”Mindedal”.

 

Forbered en 2-minutters præsentation af dig selv til den første time, med fokus på navn, baggrund og på dine vigtigste refleksioner (hvilke tanker du gør dig) over Balancens grundlæggende spørgsmål.

 

Læs om Balancemodellen; den finder du på denne side: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311827 .

 

Hav IT eller papir & skriveredskaber med til at notere ”Balancemodellen” som tavletegning ned med. Køb gerne en notesbog til at skrive notater fra undervisningen, dine egne tanker om Balancens emner og iagttagelser fra arbejdet med sundhed og med natur ned i.

 

Mandag/tirsdag påklædning til at gå en kort tænketur i landskabet omkring Lærerskolen; jeg viser jer i løbet af de første uger en 2-3 forskellige ruter man kan gå Balancens tænketure ad.

 

Tænk over til fredag, om du har læst eller på anden måde kender en bog, som kunne give nogle interessante svar på Balancens centrale spørgsmål/kerne; du er således velkommen til selv at foreslå  en fagbog at læse i Balancen, fremfor at vælge en af dem på Balancens bogliste.

 

 

3

Introduktion til Balancen.

 

Gennemgang af undervisningsplanen, med mulighed for spørgsmål, kommentarer og debat.

 

Vi sætter tid og dato på, hvornår du holder dit oplæg på konferencen om Balancen i uge 4 og 5.

 

Oplæg om ”Balancemodellen” – 2. kapitel

 

---

 

Oplæg om ”Balancemodellen” – 3. kapitel

 

Oplæg om faglig formidling og feedback.

 

Tid til faglig læsning med mulighed for dialog med læreren.

 

Også mulighed for vejledning i forhold forberedelsen af det kvarter som du står for på de næste 2 ugers konference om Balancen.

Læs hele undervisningsplanen igennem til mandagens/tirsdagens timer.

 

Husk også påklædning til at gå en halv times tænketur mandag/tirsdag i landskabet omkring Lærerskolen.

 

Læs siden om ”Faglig formidling” til fredagens timer – den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311855

 

Læs i din fagbog og sæt tid af i din kalender til at forberede din 10 minutters undervisning af klassen ( + de efterfølgende 5 minutters dialog med klassen), en undervisning som for eksempel kan være i form af

-        en powerpoint eller prezi

-        en tavletegning eller model

-        et foredrag, med manus og tavlenotater

-        et kort oplæg med efterfølgende debat

-        en kort øvelse med intro og opsamling

 

Om tirsdagen er der Åbent Hus, så der skal jeg gå over til fagcafeen kl. 15.

 

 

4

Faglig formidling - en konference om Balancens grundlæggende spørgsmål, baseret på Balancens bogliste

 

 

Hvis du ikke skal holde oplæg i denne uge, så brug din forberedelsestid til at læse i din fagbog.

 

Organisering af konferencen om Balancen:

Hver studerende underviser klassen i 10 minutter + leder efterfølgende 5 minutters dialog med klassen: Vælg selv om det skal være i form af spørgsmål og debat, feedback fra klassen og fra læreren eller en tredje form for dialogbaseret undervisning.

 

Oplægsholdere mandag:

Anders, Mads, Kristian, Esben og Kathrine.

 

Oplægsholdere tirsdag:

Jesper L., Lasse, Mads A., Søren, Maja

 

Oplægsholdere fredag A- klassen:

Karen, Alexander, Emma, Mathias, Joachim.

 

Oplægsholdere fredag C- klassen:

Pernille, Niklas, Frost, Jesper H., Axel, Jon.

 

5

Faglig formidling - en konference om Balancens grundlæggende spørgsmål, baseret på Balancens bogliste

 

Hvis du ikke skal holde oplæg i denne uge, så brug din forberedelsestid til at læse i din/en fagbog.

 

Organisering af konferencen om Balancen:

Hver studerende underviser klassen i 10 minutter + leder efterfølgende 5 minutters dialog med klassen: Vælg selv om det skal være i form af spørgsmål og debat, feedback fra klassen og fra læreren eller en tredje form for dialogbaseret undervisning.

 

Oplægsholdere mandag:

Anne, Melinda, Marina, Frida, Malene.

 

Oplægsholdere tirsdag:

Nanna, Higgins, Iben, Ida, Mads S.

 

Oplægsholdere fredag A- klassen:

Magnus, Nicklas, Estrid, Mads Skovbjerg, Mie og Sune.

 

Oplægsholdere fredag C- klassen:

Sandra, Lise, Kirstin, Ida E., Louise, Mads S.?

 

6

Krop og sundhed – den sunde, samarbejdende og målrettede lærer

-        introduktion til temaet

-        oplæg om sunde mål

-        oplæg om teamarbejde

 

 

 

Mandag over middag er der praktikforberedelse for hele årgangen.

 

Læs siden ”Sunde Mål”: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311822

 

Læs siden om teamarbejde: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844

 

Påklædning til at kunne gå en ½ times tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

 

8

Krop og sundhed – den sunde, samarbejdende og målrettede lærer

-        læreroplæg om vedholdende arbejde med sunde mål (cirka 45 minutter)

-        teamarbejde over sunde mål (MIKS-modellen); cirka 2 x 60 minutters teamarbejde i denne uge

-        individuelle evalueringssamtaler; 3 samtaler a 15 minutter per lektion

 

 

 

13

Krop og sundhed – den sunde, samarbejdende og målrettede lærer

-        teamarbejde over sunde mål (MIKS-modellen), i denne uge 115 minutter.

 

Tirsdag den 29. og onsdag den 30. marts er jeg på kursus i stresshåndtering hele dagen, så teamene har al tiden (de 115 minutter) til deres selvledende og målrettede arbejde med ”Krop og Sundhed”.

 

Målet med dette arbejde er som sagt fordybelse i et selvvalgt område indenfor temaet ”Krop og sundhed” og formidling af dette område til resten af klassen.

 

Hvis du ikke er begyndt at arbejde med dine personlige målsætninger for sundhed, så læs vejledningssiden ”Krop og Sundhed” og læg fra land i denne uge.

 

Fredag formiddag er der fælles praktikefterbehandling for hele årgangen.

14

Krop og sundhed – den sunde, samarbejdende og målrettede lærer

-        læreroplæg om vedholdende arbejde med sunde mål (cirka 45 minutter)

-        teamarbejde over sunde mål (MIKS-modellen), cirka 60 minutter per lektion

-        individuelle evalueringssamtaler om fredagen; 3 samtaler a 15 minutter: Mads, Nicklas og Sune/Iben, Axel og Kirstin.

-        Stand-by:  Mie/Maja

 

Læs teksten om det personlige evalueringsark:

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311858 , hent det som fil i klassens rum på Viggo og aflever den udfyldte fil senest fredag den 15. april på naturnielzen@gmail.com

 

Forbered dig på at lave en 2-minutters midtvejsstatus over dit arbejde med dine egne sunde mål foran klassen i timerne på fredag; du kan fortælle om (nogle af) de mål du har sat dig + om hvilke succeser og sorger du har oplevet indtil nu, eller du kan besvare disse 3 spørgsmål:

 

- Hvad var det sværeste, det mest udfordrende, den største barriere for dig, ved at arbejde med sunde mål i perioden? Hvorfor var det det – og hvad kunne overvinde det?

 

- Hvornår i forløbet oplevede du den største glæde og inspiration? Prøv at forklare hvorfor.

 

- Hvad er det vigtigste du har lært af at arbejde med sunde mål – og hvad er dit bedste råd til de næste som skal arbejde med sunde mål?

 

15

Krop og sundhed – den sunde, samarbejdende og målrettede lærer

-        de 4 team underviser og går i dialog med klassen i 40 minutter hver.

-        herefter giver vi feedback og diskuterer didaktikken i 10 minutter

 

Plan for A-klassens teams undervisning:

 

Trivsel Mandag 13.40

Motion Mandag 14.40

Stillestund fredag 10.40

Kost fredag 11.40

 

Plan for C-klassens team undervisning:

 

Pausefokus tirsdag 13.40

Kost tirsdag 14.40

Motion fredag 08.20

Trivsel fredag 09.20.

 

 

Aflever det personlige evalueringsark + din mailrapport/erfaringsopsamling over arbejdet med Sunde Mål fredag den 15. april på naturnielzen@gmail.com

 

Du kan finde det det personlige evalueringsark her:

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311858   og du kan også hente det som fil i klassens rum på Viggo.

 

Mailrapporten er et svar på disse 3 spørgsmål:

Erfaringsopsamling over arbejde med sunde mål

1.       Hvad var det sværeste, det mest udfordrende, den største barriere for dig, ved at arbejde med sunde mål i perioden? Hvorfor var det det – og hvad kunne overvinde det?

2.       Hvornår i forløbet oplevede du den største glæde og inspiration? Prøv at forklare hvorfor.

3.       Hvad er det vigtigste du har lært af at arbejde med sunde mål – og hvad er dit bedste råd til de næste som skal arbejde med sunde mål?

16

Mennesket og naturen – den bæredygtige professionsidentitet

 

Mandag/tirsdag:

-        Velkommen til temaet ”Mennesket og Naturen”

-        Oplæg om arbejdet i skolehaverne

-        Borde og stole stilles op i 4 grupper

-        Havevandring i skolehaverne

-        Vi danner 4 nye team (på prøve til på fredag)

 

ONSDAG:

-        Oplæg om Balancens model for udviklingen af den personlige professionsidentitet

-        Oplæg om Havelavet

-        De 4 team ”konfirmeres” og begynder deres arbejde med punkt 1 a) i vejledningen om teamarbejde + tager en inspirationsrunde med ideer til hvordan den enkelte kan integrere arbejde med udviklingen af den personlige professionsidentitet i teamarbejdstiden.

Læs siden ”Skolehaverne” til mandag/tirsdag; læs der ned ad til og med litteraturlisten.

 

Siden ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311832

 

Påklædning til at gå en havevandring i lærerskolens skolehaver mandag/tirsdag.

 

Repeter siden ”Teamarbejde” til ONSDAG; repeter Adizes teori om samarbejde & ledelse, repeter min vejledning til temarbejde og tænk lidt over, hvordan du kunne bruge så vel dine positive som dine negative erfaringer med temarbejde til at gøre denne 2. periode med teamarbejde endnu bedre. Siden ligger her:

 

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844

 

 

 

17

Mennesket og naturen – den bæredygtige professionsidentitet

 

-        læreroplæg om et liv i balance: Presbarometeret

-        teamarbejde (min. 2 x 60 minutter i denne uge)

-        individuelle evalueringssamtaler

Husk at have tøj med til det praktiske arbejde med jord, planter og vand i skolehaverne; for eksempel regnbukser og en gammel jakke til at trække uden på skoletøjet.

Team 1 arbejder i skolehavens fællesarealer om mandagen/tirsdagen, mens team 2 gør det om fredagen: Spørg mig, hvad der konkret skal gøres denne gang i haverne.

De andre team arbejder i det bed i køkkenhaven, som de har fået ansvaret for.

 

Om tirsdagen skal jeg til Styrelsesmøde (Lærerskolens bestyrelse) om eftermiddagen fra 13.30, så der må teamene arbejde uden råd og vejledning fra mig.

 

Læs teksten om de individuelle evalueringssamtaler: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311858 , og forbered dig på samtalen når du er på listen.

 

Mandag: Nicklas og Sune. Magnus og Emma er stand-by.

 

Fredag -A: Magnus, Anne og Mie. Alexander er stand-by.

 

Fredag – C:

20

Mennesket og naturen – den bæredygtige professionsidentitet

 

-        Overblik over planen for de sidste ugers undervisning i Balancen

-        Oplæg til ugens arbejde med en bæredygtig professionsidentitet

-        oplæg til dagens teamarbejde i skolehaverne

-        teamarbejde (min. 2 x 60 minutter i denne uge)

-        individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue:

A-klassen onsdag: Emma, Alexander og Esben. Stand-by: Frida og Joachim.

A-klassen fredag: Frida, Joachim og Karen. Stand-by: Kathrine og Kristian.

C-klassen tirsdag: Lise, Sandra, Anders. Stand-by: Ida Amanda, Ida Emilie.

C-klassen fredag: Ida Amanda, Ida Emilie, Jesper Larsen. Stand-by: Jesper Krogh  og Jon.

Husk at have tøj med til det praktiske arbejde med jord, planter og vand i skolehaverne; for eksempel regnbukser og en gammel jakke til at trække uden på skoletøjet.

Husk at mandagens timer i Balancen læses om ONSDAGEN i denne uge.

Repeter dyrkningsplanerne for det bed i køkkenhaven, som dit team står for; de ligger på siden Skolehave: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311832

INFO om for meget fravær: Hvis du får for meget fravær (mere end 6 gange) til at bestå forløbet alene med din deltagelse, så kan du i Balancen lave en afløsningsopgave svarende til den tid du har været for meget væk. Opgaven er ½ skolehavearbejde og ½ fagbogslæsning, skal aftales nærmere med Ingvar og afsluttes med en mailrapport til naturnielzen@gmail.com senest mandag den 13. juni, så vi på årgangslærermødet i den uge kan gennemgå dem der ikke har bestået fællesfagene og meddele dem konsekvenserne heraf.

SÅ TJEK DIT FRAVÆR og hvis det er på kanten, så planlæg og prioriter (Balancens mål nr. 2 …) din tid så du kan bestå forløbet med en afløsningsopgave.

 

Team 3 arbejder i skolehavens fællesarealer om mandagen/tirsdagen, mens team 4 gør det om fredagen.

 

Ugens opgaver i naturhaverne (i prioriteret rækkefølge):

-        omhyggeligt grave de sidste tidsler og skvalderkålsplanter i blomsterengen op med HELE roden (brug grebene)

-        kultivere hele jordstykket med kultivatorer og rive det pænt jævnt og glat med river derefter

-        rense stien rundt om vandhullet for ukrudtsplanter og bagefter rive den pænt eller lægge et nyt lag grus ud på den

De andre team arbejder i det bed i køkkenhaven, som de har fået ansvaret for, laver udesidning/udesovning og forbereder uge 22’s undervisning af klassen – ud fra den planlægning & prioritering som de lavede i uge 16.

Ugernes opgaver i køkkenhaverne : Rens jorden for det sidste rodukrudt og det nys fremspirede frøukrudt, for derefter at så frøene, lægge kartofler og løg, og plante tomater, majs og græskarplanter.

 

Dagsorden for samtalerne:                  (prioriterede)

-        Hvordan går det med dit fremmøde, din aktivitet og din glæde & trivsel?

-        Gennemgang af Balancens læringsmål – hvordan går det med dig med hensyn til at nå disse målsætninger?

-        Drøftelse af udvalgte punkter fra dit personlige evalueringsark og fra mailrapporten over dit arbejde med sunde mål.

 

21

Mennesket og naturen – den bæredygtige professionsidentitet

 

-        Oplæg om et liv i balance

-        teamarbejde (C- klassen har min. 2 x 60 minutter i denne uge, mens A-klassen har min. 60 minutter)

-        individuelle evalueringssamtaler:

A-klassen fredag: Kathrine, Kristian og Mads Lycke. Stand-by: Malene og Marina.

C-klassen tirsdag: Jesper Krogh, Jon, Lasse. Stand-by: Louise og Luca.

C-klassen fredag: Louise, Luca, Mads Rostgaard. Stand-by: Mads Ulrik og Nanna.

Fælles foredrag for hele årgangen mandag den 23. maj fra 13.35 til 15.30 i foredragssalen (AFLYST; i stedet for mødes vi i Mindedal som sædvanlig).

 

Efterskoleforeningens formand Troels Borring kommer og holder oplæg og lægger op til dialog:

 

”Vi skal snakke om, hvor fedt det er at være lærer og at det er mere vigtigt end nogensinde – det kobler jeg op på børn, unge, forældre og samfund. Mit afsæt vil være efterskoleformen med tråd til alle øvrige.”

Teamarbejdet:

Dette er den sidste uge med teamarbejde, så fokus ligger på at få gjort haverne færdige + på at få forberedt næste uges undervisning af klassen i ”Mennesket og Naturen – og den bæredygtige professionsidentitet”.

Opgaverne i naturhaverne /”Lærerskolens grønne hjerte” (klassen giver den gas her ½ time om mandagen/tirsdagen):

-        omhyggeligt grave de sidste tidsler og skvalderkålsplanter i blomsterengen op med HELE roden (brug grebene)

-        kultivere hele jordstykket med kultivatorer og rive det pænt jævnt og glat med river derefter

-        rense stien rundt om vandhullet for ukrudtsplanter og lægge et nyt lag grus ud på den

-        slå arealerne (engene) imellem vandhullet og stien/græsplænen med leer

Opgaverne i køkkenhaverne:

-        Rens jorden for det sidste rodukrudt og det nys fremspirede frøukrudt

-        så frøene og læg kartofler og løg (Sommerafgrøder) i 8 rækker i den ene ½-del af jeres jordstykke, som beskrevet og tegnet på tavlen

-        så eller plant ud i den anden ½-del af jordstykket: Efterårsafgrøder

-        slå græsset på stierne i køkkenhaven.

Forslag til 40 minutters teoretisk og praktisk undervisning af klassen i ”Mennesket og Naturen”:

-        Teori: Undervis klassen i teorien bag det at udvide sin professionelle identitet fra EGO’et til JEG’et som det er beskrevet i den udleverede tekst fra ”Nuets Kraft”. Praksis: En form meditativ/refleksiv alene-udesidning, f.eks. i form af 10 minutter et sted på Lærerskolens campus eller i Åmosen.

-        Teori: Undervis klassen i teorien bag det at udvide sin professionelle identitet fra EGO’et til KROPPEN som det er beskrevet i kapitel 6 i ”Nuets Kraft” (side 115 – 120). Praksis: En form meditativ/refleksiv alene-udesidning, f.eks. i form af 10 minutter et sted på Lærerskolens campus eller i Åmosen.

-        Teori: Læs artiklen ”Ny køkkenhave i maj” i bladet ”Praktisk Økologi – gratis særnummer” og undervis klassen i hvordan man hurtigt laver en ny køkkenhave. Praksis: Vejledt af jer (brug metode 1 på side 16) prøver vi om klassen kan forvandle 5 kvadratmeter græsplæne til en køkkenhave på 20 minutter

-        Teori: Læs artiklen ”Den grønne gødning” i bladet ”Praktisk Økologi – gratis særnummer” og undervis klassen i hvordan man anlægger og tilsår et stykke jord med grøngødning. Praksis: Vejledt af jer (vælg den dækafgrøde som hedder ”Jordløseren” på side 41) ser vi hvor mange kvadratmeter brakjord (den der ligger imellem køkkenhaverne og P-pladsen) som klassen kan forvandle til renset og tilsået grøntgødningsareal på 20 minutter.

 

 

22

Mennesket, naturen og professionen

 

-        de 4 team underviser klassen i temaet ”Mennesket, naturen og professionen”, i teori og praksis, i 40 minutter hver

 

-        KRAV: 5-10 minutter af teamets undervisningstid skal bruges på en powerpoint eller en video, der på baggrund af en bog en artikel eller en hjemmeside (søg på ”10 gode grunde til udeskole) + teamets egne erfaringer skal argumentere over for et lærerkollegium om, at Natur fremover skal indgå som et obligatorisk, almentdannende element i skolens årsplan, f.eks. i form af skolehaver.

Om mandagen/tirsdagen underviser team 1 klassen og efter en pause er det team 2’s tur.

 

Team 3 og 4 underviser klassen fredag.

 

(Med mindre teamene har byttet indbyrdes).

 

 

 

24

Afrunding og en sidste evaluering af balancen

 

Fredagens timer:

 

Fokus for fredagens timer er at gøre ”Lærerskolens grønne hjerte” helt færdigt, smukt og informativt, så det klart til at vises frem og modtage besøgende, fra lørdagens dimission af 5. årgang og sommeren over.

 

Efter mit indledende oplæg fordeler vi C-klassen på gruppe porre, gruppe kålrabi, gruppe salat og gruppe morgenfrue, mens A-klassen fordeler sig på gruppe kartoffel, gruppe grøntkål, gruppe rødbede og gruppe gulerod.

 

Hvert gruppes opgave er så at anlægge eller færdiggøre (luge, smukkesere mv.) deres bed + at udfærdige og opsætte laminerede (gøres på kontoret) A4-infoark med informationer om deres afgrøde; det kunne for eksempel være info-ark om naturhistorie, sundhed, anvendelse eller aktiviteter.

 

Du kan for eksempel finde informationer til havens info-ark på disse hjemmesider

 

Havenyt.dk

Skoven-i-skolen.dk

Haveselskabet.dk

 

Eller i de blade og bøger som ligger i undervisningslokalet.

De sidste individuelle evalueringssamtaler foregår mandag og tirsdag i næste uge (se uge 25 nedenfor).

 

Timerne mandag/tirsdag:

-        Oplæg om sommerens havelaug

-        Oplæg til dagens arbejde

-        De 4 grupper løser deres opgaver i haverne, mens de taler om evalueringsspørgsmålene

-        Vi mødes i Mindedal, hvor de 4 grupper hver har 5 minutter til at fremlægge det væsentligste fra deres samtale over evalueringsspørgsmålene.

 

 

 

Påklædning til at kunne arbejde en sidste stund i skolehaverne. Medbring også computer til fredagens timer.

 

Hvis du endnu ikke har haft den individuelle evalueringssamtale, så skriv dig på til en tid på den liste, som hænger på opslagstavlen over akvariet i undervisningslokalet i Mindedal.

 

Om fredagen er der fælles evaluering af de obligatoriske fag for hele årgangen, i foredragssalen fra 11.45 til 12.30.

 

Evalueringen kommer ikke til at handle om indhold, mål og metoder i de enkelte fag (det evalueres i hvert fag for sig), men om det der er fælles for de obligatoriske fag:

-        Udviklingen af den studerendes personlighed i forhold til lærerarbejdet (professionsidentiteten)

-        Det alment dannende: Forskellige faglige vinkler på, hvad det vil sige at være et menneske i verden, belyst ud fra de 8 temaer i de 4 store fællesfag (demokrati, historie, sprog, tekst, menneskesyn, filosofi, sundhed og natur)

-        Særlige indsatsområder: Fælles intro og afslutning af fællesfagene på 1. årgang + fælles foredrag for hele årgangen. Studieintroducerende elementer (biblioteksintroduktion, faglig læsning og skrivning, studieteknik og studievaner, notatteknik). Praktikforberedelse og – efterbehandling.

 

Forbered dig til denne evaluering ved at tænke over, hvad du har været glad for ved hvert af de 3 punkter, og hvad der eventuelt kunne være anderledes.

 

Tænk over følgende 5 evalueringsspørgsmål inden mandagen/tirsdagens timer:

 

-        Hvilken forforståelse/fortælling gik du ind i Balancen med, og hvilken betydning havde det for din motivation for og din forståelse af Balancen som et obligatorisk fag i læreruddannelsen?

-        Hvordan kan man bedst muligt lære Balancens målgruppe (lærerstuderende på 1. årgang) at forholde sig professionelt til deres egne tanker; at betragte sine tanker mere som et redskab og mindre som sin identitet? (der i Balancens professionsmodel jo også består af kroppen og af jeget)

-        Hvad er det helt præcist som (af nogle) opleves som friere/løsere rammer i Balancen i forhold til andre fag, og er det et problem, en fordel eller begge dele?

-        Balancens bidrag til Lærerskolens almene dannelse har de to overskrifter: ”Krop og Sundhed” og ”Mennesket og Naturen”: Hvilke emner mener du ville være de mest interessante og relevante for lærerstuderende at beskæftige sig med under de to overskrifter?

-        Nu hvor du er ved at være færdig med Balancen, hvordan lyder så dit svar på Balancens grundlæggende spørgsmål: Hvordan kan man leve et liv i bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

 

 

Husk at h vis du får for meget fravær (mere end 6 gange) til at bestå forløbet alene med din deltagelse, så kan du i Balancen lave en afløsningsopgave svarende til den tid du har været for meget væk. Opgaven er ½ skolehavearbejde og ½ fagbogslæsning, skal aftales nærmere med Ingvar og afsluttes med en mailrapport til naturnielzen@gmail.com senest mandag den 13. juni, så vi på årgangslærermødet i den uge kan gennemgå dem der ikke har bestået fællesfagene og meddele dem konsekvenserne heraf.

 

I alt

15 undervisningsuger

 

25

Mandag og tirsdag i denne uge har jeg afsat tid til de sidste individuelle evalueringssamtaler; de foregår i Mindedal.

Malene, Marina, Mathias, Melinda, Mads Ulrik, Nanna, Niklas, Pernille, Sandra og Søren har ifølge mine notater endnu ikke haft en individuel evalueringssamtale; skriv dig på til en tid på den liste, som fra torsdag den 16. juni hænger på opslagstavlen over akvariet i undervisningslokalet i Mindedal.

 

 

Lærerens forventninger til dig som studerende

-        at du har sat dig ind i undervisningsplanen og arbejder aktivt på at opfylde dens formål og nå målene

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i den ugentlige opdatering af undervisningsplanen

-        at du komme stabilt til timerne og melder afbud når du er forhindret, så vi har det til tjek-ind (gerne afbud på min mobil: 42 40 02 26)

-        at du deltager opmærksomt og konstruktivt i timerne, bl.a. ved ikke at spille spil, tjekke facebook ol. i timerne

-        at du bruger et par timers forberedelsestid om ugen til at arbejde med Balancen

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen vægt på:

-        Naturen som læringsrum : Vi arbejder med at inspirere til, hvordan man kan bruge naturen på og i nærheden af skolen som et alment (dvs. ikke specielt naturfagligt) læringsrum, som kan supplere og kvalificere den læring som foregår i det almindelige klasserum.

-        Faglig læsning ; hver studerende læser mindst 1 og gerne flere af de fagbøger (Balancens bogsamling, se nedenfor) som udgør det faglige, teoretiske fundament bag balancen.

-        Læringsmål: Balancens 5 målsætninger er alle læringsmål, og læreren taler med den enkelte studerende om, hvordan det går med at nå disse mål (personlige evalueringssamtaler).

-        Undervisningsdifferentiering : Som studerende kan man vælge en bog fra Balancens bogliste ud fra ambitionsniveau og faglige niveau; vi har fagbøger af forskellige sværhedsgrader, fra korte og konkrete bøger på dansk op til lange og abstrakte bøger på engelsk.

-        Variation og bevægelse i undervisningen : Som lærer tilstræber jeg at lave en undervisning med varierede arbejdsformer, gerne indenfor den samme time, og vi arbejder løbende med at afprøve, hvordan man kan bruge bevægelse i form af gåture og havearbejde som en del af hverdagens undervisning.

Balancens bogsamling – bøger om et liv i balance… (38 titler, 42 eksemplarer)

”Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet” - Hildebrandt & Stubberup.

”Livsfarlig ledelse” – Christian Ørsted.

”Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang” – Svend Brinkmann.

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams og Penman (2 eksemplarer)

”Bevidst nærvejr – en vej ud af nedtrykthed” – Mark Williams m.fl.

”Alt om sundhed” – Bente Klarlund Pedersen (2 eksemplarer)

”Super simpel sundhed” – Mads Bo.

”Skolehaver i praksis” – Ulla Skovsbøl.

”Økologisk have – selvforsyning til husbehov” – Juhl & Falgren.

”Natur” – Rasmus Ejrnæs.

”Det sidste barn i skoven” – Richard Louv.

”The Nature Principle” – Richard Louv

“Mindfulness på arbejde” – Gabriella Nagy

”The end of Absence – reclaiming what we’ve lost…” – Michael Harris.

”Lev livet uden bekymringer” – Dale Carnegie

“Vind venner, indflydelse og fremgang” – Dale Carnegie.

”Rigtige mænd går også i sort” – Matzau & Cadogan.

”Vær nær – sammenhæng i samfundet” – Tor Nørretranders.

”Kost, Adfærd, Indlæringsevne” – Frede Brauner.

”Åndedrættet” – Lotte Paarup.

”Sand meditation” – Adyashanti.

”Etikken og universet” – Jakob Wolf

”Mad din mirakelmedicin” – Jean Carper

”Gaia – et nyt syn på Jordens liv” – James Lovelock

”The world beyond your head – how to flourish in an age af distraction” – Matthew Crawford

“5 gode minutter på jobbet – 100 mindfulnessøvelser, der kan hjælpe dig med at begrænse stress og yde dit bedste på jobbet” – Brantley og Millstine.

”Hvad fylder vi i børnene?” Jonna Deibjerg m.fl.

”Rip it up – forget positive thinking; it’s time for positive action” – Richard Wiseman

”7 mindfulnessprincipper for ledere” – Charlotte Mandrup

”Stilhedens budskab” – Eckhart Tolle (2 eksemplarer)

”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” – Eckhart Tolle (2 eksemplarer)

”Empati – det der holder verden sammen” – Helle Jensen m.fl.

”Nærvær og Empati i skolen” – Helle Jensen

”Tag fat- og hold fast: Sundhed i skolen – Akselsen og Mejding. (2 eksemplarer)

”Ind til essensen” – Ken Wilber

”Bevidsthed uden grænser – om østlige og vestlige veje til personlig udvikling” – Ken Wilber

”En orm – en gud; om mennesket i verden” – Ove Korsgaard (red.)

”Night School – the life-changing science of sleep” – Richard Wiseman.

“Til fods – verdens bedste motion” – Hellenius og Skinnarmo

”Trivsel og Selvværd – mental sundhed i skolen” – Karen Wistoft.

---

Hvis du har et bud på en bog om et liv i balance, så hører jeg gerne om det; måske er det en vi skal have på listen.

Brugen af Balancens bogsamling:

Bøgerne står i reolen bagerst i undervisningslokalet. Der er 47 studerende til 36 bøger, så blandt andet derfor kan man ikke uden videre låne en bog med hjem.

Vi laver en liste over, hvem der læser hvilken fagbog, og hænger den op på opslagstavlen.

Hvis man er ene om at læse en fagbog, så kan man godt låne den med hjem i 2 uger; husk at notere dig i den sort-røde udlånsnotesbog som også står i bogreolen. Hvis man er flere, der ønsker at læse den sammen fagbog, så finder man en ordning indbyrdes og noterer i udlånsbogen, hvem der har bogen hvornår.

Forsvundne bøger erstattes af den fælles tabskonto.

 

Ingvar Haubjerg Nielsen

 

 

Nyeste, opdaterede undervisningsplan for Balancen

Undervisningsplan Balancen efterår 2015

-          opdateret 11. december

Det at være lærer er i sandhed at være den lærende (Søren Kierkegaard)

Forord

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er:

Hvordan kan man i længden leve et optimalt og bæredygtigt liv i en form for balance med naturen omkring os, med de mennesker vi er omgivet af og med den natur som vi selv består af?

Formål for forløbet

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

 

Formålet med Balancen er med andre ord at sætte fokus på et sundt og bæredygtigt liv i balance, hvilket vil sige et liv i en form for dynamisk balance med naturen, med andre mennesker og med sin egen natur, både her og nu som lærerstuderende på Lærerskolen og som lærer ude i de frie skoler.

Formålet med Balancen er således at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling, rettet mod lærerarbejdet. Det gør vi med udgangspunkt i Balancemodellen, som er en didaktisk model for et bæredygtigt lærerliv, der forsøger at beskrive spændingsfeltet imellem uddannelse og dannelse, samt at sætte Grundtvigs begreb om selvbevidstheden i centrum for professionsidentiteten.

                                                                                                                 

Målsætninger for forløbet

Balancen har 5 målsætninger: De 4 er fælles og formuleret af læreren, mens den femte er individuel og formuleret af den studerende selv. Alle 5 målsætninger er læringsmål.

De 4 fælles målsætninger er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til at kunne arbejde med

-          planlægning og prioritering

-          eftertanke og evaluering

-          bevidst brug af kroppen og naturen i hverdagen

-          oplivende livsoplysning som ”nordpilen” i undervisningen i de frie skoler

alt sammen med særligt henblik på et mærkbart mere sundt, livsdueligt og bæredygtigt professionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

 

 

 Indhold

Uge

Indhold

Forberedelse og information

36

Introduktion til fællesfaget Balancen

 

Præsentationer og planer; jeg kommer med et eksempel på en professionel og personlig præsentation, med fokus på ens natur; styrker og begrænsninger.

 

 

Vi mødes til en fælles fællesfagsintroduktion 8.15 mandag i foredragssalen.

 

Påklædning til at gå en tænketur ”Jorden rundt” om mandagen.

 

Læs Balancens undervisningsplan til fredagens timer.

 

Forbered dig på at præsentere dig selv på 2 minutter, foran resten af klassen. Fokus i præsentationen skal være på, hvad du hedder/vil kaldes, hvor i verden dine rødder er og hvordan du er af natur (gerne med eksempler på styrker og på begrænsninger)

 

 

37

Første tema: Mennesket & Naturen

-          læreroplæg, tænketure og klassesamtaler (mandage)

-          teamarbejde og individuelle samtaler (fredage)

Tænk over, hvordan den personlige målsætning for Balancen kunne formuleres.

 

Påklædning til at gå en havevandring mandag morgen.

 

Læs siden ”Skolehaverne” til mandagens timer; den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311832

 

Læs til og med litteraturlisten; ned til der hvor der står: ”Siderne herunder skal du ikke læse…”

 

Læs siden ”Teamarbejde” til fredagens timer; den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844

 

Same procedure med læsning af denne side…

 

Hvert af de 4 team sørger for at få en biblioteksintroduktion hos Tina på biblioteket fredag imellem 14.15 og 15.30, med fokus på informationssøgning om, hvordan man laver en kompost og om køkkenurternes kulturhistorie (f.eks. gulerod, majs, grønne bønner eller salat; gerne en af de afgrøder som står i den køkkenhave som I skal arbejde med); Team 4 går på biblioteket 14.15, team 3 14.30, team 1 (!) 14.45 og team 2 15.00.

 

Ingvar har om fredagen samtaler med de første 5 på klasselisten i Blå Stue fra kl. 14.15; Alexander er klar i Blå Stue 14.15, Andreas banker på 14.30, Anna Toft 14.45, Anna Digens 15.00 og Anne Sofie 15.15.

 

Dagsorden for samtalerne:

-          Gennemgang af Balancens 4 læringsmål

-          Hvordan kunne dit selvformulerede læringsmål for Balancen lyde?

-          Hvordan går det med trivsel, fremmøde og studieaktivitet?

38

Mennesket & Naturen

 

Om mandagen har vi læreroplæg, tænketur og øvelse i at fremlægge sine tanker og ideer for klassen.

 

Om fredagen er der (efter tjek-ind) teamarbejde og individuelle samtaler.

Læs siden om ”Balancemodellen”:

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311827

 

Notesbog eller computer til at kunne notere ”Balancemodellen” ned i.

 

Påklædning til at kunne gå en tænketur i mandagens timer: jeg vil gerne vise jer en anden tænketursrute, som går igennem å-mosen, hvor der kan være lidt jordet og mudret enkelte steder.

 

Tilmeld dig til ”Mere liv i haven-festival” 31. oktober her: http://www.oekologi.dk/ ; der er en særlig rubrik for studerende på Lærerskolen, og her er tilmeldingen gratis (til gengæld er der så ikke mad inkluderet i ”prisen”).

 

Ingvar har om fredagen samtaler med de næste 5 på klasselisten i Blå Stue fra kl. 14.15; Cecilie er klar i Blå Stue 14.15, Christiane banker på 14.30, Emil 14.45, Mathias 15.00 og Mia Maja 15.15.

 

39

Mennesket & Naturen

 

Om mandagen har vi læreroplæg, tænketur og øvelse i at fremlægge sine tanker og ideer for klassen.

 

Om fredagen er der (efter tjek-ind) teamarbejde og individuelle samtaler.

 

Jeg kan vejlede i havearbejdet og teamarbejdet i en halv times tid frem til 14.10; hvis jeg ikke er i nærheden så ring på mobil 42400226.

Mandagens timer:

 

Tænk over, hvilke gode ”redskaber” eller metoder til at planlægge og prioritere, som du har mødt i dit liv. Tilsvarende med gode metoder til eftertanke og evaluering.

 

Påklædning til en tænketur hen forbi østenden af Ollerup sø; fugtig jord og græs kan forekomme.

 

Fredagens timer:

 

Ingvar har samtaler med de næste 5 fra klasselisten om fredagen fra 14.15:

 

Mikkel er klar i Blå Stue 14.15, Stokkendal banker på 14.30, Nikie 14.45, Nikolaj Boe 15.00 og Nikolaj Rosvig 15.15.

 

Hvis nogen af de 5 er fraværende, så er Christiane nr. 1 og Mia Maya nr. 2 til at tage deres plads.

 

Dagsorden for samtalerne:

-          Hvordan går det med fremmøde, studieaktivitet og trivsel?

-          Gennemgang af Balancens 4 læringsmål

-          Har du nogen eventuelt allerede nu nogle ideer til dit selvformulerede læringsmål for Balancen?

 

40

Mennesket & Naturen

 

Om mandagen har vi læreroplæg, tænketur og øvelse i at fremlægge sine tanker og ideer for klassen.

 

Om fredagen er der (efter tjek-ind) teamarbejde og individuelle samtaler.

 

Jeg kan vejlede i havearbejdet og teamarbejdet i en halv times tid frem til 14.10; hvis jeg ikke er i nærheden så ring på mobil 42400226.

Mandagens timer:

 

Tænk over, hvad der i dit liv har fungeret som en idealistisk ”Nordpil”; hvilke værdier, holdninger, livsfilosofier ol. har givet dit liv retning, mening og formål? Hvad har du brugt af ideer til at orientere dig i tilværelsen efter, til at finde ud af hvad der er ”op og ned” i livet, til at træffe dine valg ud fra?

 

Forbered dig på at drøfte dette med en makker på en tænketur, og på bagefter at fremlægge noget af det til eftertanke og inspiration for klassen.

 

Påklædning til at gå en ½-times tænketur; vælg selv en af de ture, som jeg har vist jer.

 

Fredagens timer:

 

Ingvar har samtaler med de næste 5 fra klasselisten om fredagen fra 14.15:

 

Sebastian er klar i Blå Stue 14.15, Shan banker på 14.30, Sofie 14.45, Teitur 15.00 og Tenna 15.15.

 

Hvis nogen af de 5 er fraværende, så er Christiane nr. 1 og Mikkel nr. 2 til at tage deres plads.

 

Dagsorden for samtalerne:

-          Hvordan går det med fremmøde, studieaktivitet og trivsel?

-          Gennemgang af Balancens 4 læringsmål

-          Har du nogen eventuelt allerede nu nogle ideer til dit selvformulerede læringsmål for Balancen?

41

Om mandagen har vi læreroplæg, tænketur og øvelse i at fremlægge sine tanker og ideer for klassen.

 

Om ONSDAGEN er der (efter tjek-ind) teamarbejde og individuelle samtaler.

 

Jeg kan vejlede i havearbejdet og teamarbejdet i en halv times tid frem til 14.10; hvis jeg ikke er i nærheden så ring på mobil 42400226.

Mandagens timer:

 

Tænk over, hvilken rolle naturen har spillet i dit liv; hvor ofte har du været ude i den, hvad har du lavet derude og hvad har det givet dig?

 

Overvej også, i hvilken grad oplevelsen af naturens rum, farver, former, dufte mv. har betydning for din livskvalitet?

 

Hvad forstår du ved begrebet ”jordforbindelse”, hvordan føles det henholdsvis at have/ikke have jordforbindelse og i hvilken grad har kontakten med naturen betydning for din oplevelse af en god jordforbindelse i hverdagen?

 

Påklædning til at gå en ½-times tænketur, denne gang alene og med ”sanse-stop”: Stop op når du sanser noget særligt smukt eller interessant i naturen (som for eksempel en blomst, et dyr , himlen) og prøv at fastholde det i din opmærksomhed i nogle sekunder, inden du går og tænker videre.

                                              

Onsdagens timer:

 

Deadline for teamets faglige skrivning er fredag den 9. oktober, inden midnat; aflever det på naturnielzen@gmail.com eller i mit dueslag i forhallen foran spisesalen.

 

Ingvar har samtaler med de næste 5 fra klasselisten om onsdagen fra 14.15:

 

Thilde er klar i Blå Stue 14.15, Tobias banker på 14.30, Vera 14.45, Vibeke 15.00 og Steffen 15.15.

 

Hvis nogen af de 5 er fraværende, så er Mikkel nr. 1, Susanna nr. 2 og Teitur nr. 3 til at tage deres plads.

 

Dagsorden for samtalerne:

-          Hvordan går det med fremmøde, studieaktivitet og trivsel?

-          Gennemgang af Balancens 4 læringsmål

-          Har du eventuelt allerede nu nogle ideer til dit selvformulerede læringsmål for Balancen?

 

 

 

43

Opsamling og midtvejsevaluering

 

Mandag morgen gennemgår jeg Grundtvigs menneskesyn i form af en tavletegning; hvis du ønsker at sætte dig mere ind i dette emne kan du læse kapitel 1 på denne side: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311859

Mandagens timer:

 

Tænk over, hvilken betydning opladning har for dit liv (for dit professionelle liv og for dit liv i det hele taget); hvornår lader du op og hvilke måder at lade op på foretrækker du?

 

Tænk dybere over dit medieforbrug: Hvor stort er det (timer/dag) og er det først og fremmest en form for opladning til resten af dit liv – eller er det nærmere en aktivitet i konkurrence med andre aktiviteter i dit liv?

 

Tænk over balancen imellem passiver og aktiver i dit liv; hvor meget af din tid bruger du på passive, stillesiddende, underholdende beskæftigelser – og hvor meget bruger du på beskæftigelser som gør at du bruger din krop og din bevidsthed aktivt og dynamisk, alene eller sammen med andre? Er det du gør nu bæredygtigt på lang sigt? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Påklædning til at kunne gå en rask tænketur sammen med en partner.

 

Faglig skrivning: Jeg har modtaget Team Nøgne Bygs (team 2) faglige skrivning inden deadline, men ikke noget fra Team 1, 3 eller 4; jeg ved ikke hvad der er gået galt, men de tre team kan om nødvendigt mødes i mandagens tænketurstid og få styr på sagerne, så jeg kan få deres faglige skrivning senest TIRSDAG MIDDAG – så har jeg tirsdag eftermiddag til at læse og kopiere teksterne til fredagens timer.

 

Fredagens timer:

 

Læs evalueringsark til individuel evaluering på denne side: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311858 igennem og aflever det senest fredag 15.30 på naturnielzen@gmail.com .

 

Tænk over, hvad det vigtigste du har lært om teamarbejde og om skolehave er + om du har nogle konkrete forslag til hvordan de 2 vejledningssider (den om teamarbejde og den om skolehaver) kunne blive endnu bedre + hvordan du kunne bruge det du nu har lært om teamarbejde og om skolehave i dit kommende arbejde ude i skolerne?

 

Ingvar har samtaler med de sidste fra klasselisten om fredagen fra 14.15; Susanna er klar i Blå Stue kl. 14.15, Mikkel banker på 14.35 og Teitur banker på 14.55.

 

Dagsorden for samtalerne:

-          Hvordan går det med din trivsel, din forberedelse og dit fremmøde?

-          Gennemgang af Balancens 4 læringsmål

-          Har du eventuelt allerede nu nogle ideer til dit selvformulerede læringsmål for Balancen?

44

Krop & Sundhed

-          Mandag: Teamene fremlægger og vi danner 4 nye underviserteam.

-          Fredag: De nye underviserteam konstituerer sig og planlægger de næste ugers undervisning. Samtidig med det er der individuelle samtaler i Blå Stue.

Mandagens timer:

 

Hvert team har forberedt 10 – 15 minutters fremlæggelse og drøftelse for klassen.

 

Medbring den bog du læser som faglig læsning og forbered dig på at skulle finde sammen med 3-6 andre i et af de 4 nye underviserteam (der skal være min. 4 og maks. 7 medlemmer i hvert af de 4 team), der i de kommende uger skal undervise hinanden og til sidst klassen i Balancens faglitteratur.

 

Fredagens timer:

 

Repeter siden om teamarbejde:

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844

 

Læs siden om Faglig Formidling:

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311855

 

De 4 nye underviserteam har denne gang til at planlægge & prioritere den undervisning som de skal stå for: De individuelle undervisningsøvelser indenfor teamet (30 minutters individuel undervisning efterfulgt af 10 minutters ledelse af feedback og didaktisk refleksion) + deres fælles svendestykke: Undervisning af resten af klassen (i uge 50) i 40 minutter, efterfulgt af 10 minutters ledelse af feedback og didaktisk refleksion i klassen.

 

Brug vejledningssiden om teamarbejde, men nu på baggrund af de erfaringer I gjorde jer i det første forløb.

 

Hvert af teamets medlemmer skal som sagt undervise resten af teamet i den bog fra Balancens litteraturliste, som man har valgt at læse og fordybe sig i.

 

Brug vejledningssiden om faglig formidling ( http://www.naturfagsundervisning.dk/5311855 ) når du forbereder din undervisning og når du giver feedback på de andres undervisning.

 

Ingvar har samtaler med de første 5 på klasselisten i Blå Stue fra kl. 14.15; Alexander er klar i Blå Stue 14.15, Andreas banker på 14.30, Anna Toft 14.45, Anna Digens 15.00 og Anne Sofie 15.15.

 

Dagsordenen for samtalerne er

-          Opsamling på fremmøde, forberedelse og trivsel.

-          Drøftelse af det individuelle evalueringsark

-          Dit arbejde med sunde mål

 

45

Krop & Sundhed

-          Mandag: Om mandagen har vi læreroplæg, tænketur og øvelse i at fremlægge sine tanker og ideer for klassen.

-          Fredag: Undervisningsøvelser i mindre grupper (team) og individuelle samtaler.

I løbet af ugen:

 

Læs siden om Krop & Sundhed ( http://www.naturfagsundervisning.dk/5311822 ) ned til hvor der står at du ikke behøver at læse mere….

 

 

46

Krop & Sundhed

-          Mandag: læreroplæg og 2 minutters fremlæggelser af hvordan det går med de sunde mål/sundhedsudfordringen.

-          Fredag: Undervisningsøvelser i mindre grupper (team) og individuelle samtaler.

Mandag:

 

Forbered dig på at fremlægge for klassen på 2 minutter, hvordan det indtil nu er gået ned at arbejde med dine sunde målsætninger.

 

I denne uge underviser 2 af teamets medlemmer, og parallelt med det har Ingvar samtaler med de næste 5 på klasselisten i Blå Stue.

 

 

 

48

Krop & Sundhed

-          Mandag: Om mandagen har vi læreroplæg, tænketur og øvelse i at fremlægge sine tanker og ideer for klassen.

-          Fredag: Undervisningsøvelser i mindre grupper (team) og individuelle samtaler.

Mandagens timer:

Påklædning til at gå ½ times tænketur ude i landskabet.

Fredagens timer:

Erfaringsopsamling over sunde mål

 

1.       Hvad var det sværeste, det mest udfordrende, den største barriere for dig, ved at arbejde med sunde mål i 10 dage? Hvorfor var det det - og hvad kunne overvinde det?

2.       Hvornår i forløbet oplevede du den største glæde og inspiration? Prøv at forklare hvorfor.

3.       Hvad er det vigtigste du har lært af at arbejde med sunde mål – og hvad er dit bedste råd til de næste som skal arbejde med sunde mål?

Send en mail hvor du svarer på disse 3 spørgsmål til naturnielzen@gmail.com , senest fredag den 27. november.

Ingvar har samtaler med de næste 5 på klasselisten i Blå Stue fra kl. 14.15; Shan er klar i Blå Stue 14.15, Sofie banker på 14.30, Teitur 14.45, Mathias 15.00 og Andreas 15.15; Tenna og Thilde er stand-by.

  Dagsordenen for samtalerne er

-          Opsamling på fremmøde, forberedelse og trivsel.

-          Drøftelse af det individuelle evalueringsark

-          Dit arbejde med sunde mål

 

49

Krop & Sundhed

-          Mandag: Om mandagen har vi læreroplæg, tænketur og øvelse i at fremlægge sine tanker og ideer for klassen.

-          Fredag: Undervisningsøvelser i mindre grupper (team) og individuelle samtaler.

Mandagens timer:

Påklædning til at gå ½ times tænketur ude i landskabet.

Tænk over:

-          Hvad er stilhed egentlig for et fænomen – og hvad er det modsatte af stilhed?

-          Hvilke kvaliteter – eller muligheder – kunne der ligge i stilheden?

-          Hvad er det mest udfordrende ved stilhed?

-          Findes der stilhed i dig? Er stilhed en del af menneskets natur?

-          Hvor i naturen kan man opleve en form for stilhed? Hvor er det mest stille sted du kender i Danmark? I nærheden af Lærerskolen?

-          Hvornår i løbet af et døgn oplever du stilhed?

-          Hvis du skulle beskrive en stilhedsøvelse til lærerskolestuderende, hvordan ville den så være? Hvordan skulle den være til efterskolelever?

I løbet af ugen:

 

Senest i denne uge forbereder teamet deres fælles svendestykke: Næste uges undervisning af resten af klassen i 40 minutter, efterfulgt af 10 minutters ledelse af feedback og didaktisk refleksion i klassen.

Genlæs siden om ”Faglig formidling” og brug den til forberedelsen at teamets undervisning + til at give de andre team feedback på deres undervisning:

 

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311855

 

Fredagens timer:  

Ingvar har samtaler med de næste 5 på klasselisten i Blå Stue fra kl. 14.15; Shan er klar i Blå Stue 14.15, Vera banker på 14.30, Vibeke 14.45, Steffen 15.00 og Teitur 15.15; Tenna og Susanna er stand-by.

  Dagsordenen for samtalerne er

-          Opsamling på fremmøde, forberedelse og trivsel.

-          Drøftelse af det individuelle evalueringsark

-          Dit arbejde med sunde mål

 

50

Balancens svendestykke : Hvert af de 4 team underviser af resten af klassen i 40 minutter på en måde, som viser hvad de har fået ud af at arbejde med Balancens grundlæggende spørgsmål (”Den røde tråd”), metoder, mål og litteratur:

 

Mandagens program:

 

0815: Krop & Sjæl (H.C. Ørsted)

 

0915: Stokkendal & co. (Mindedal)

 

Fredagens program:

 

13.35: Alexanders advokater

 

14.35: Satans køkkenhave

Mandagens timer:

 

Medbring tæppe og/eller pude – OBS: Vi mødes i HCØ kl. 08.15

 

Teamene er klar til at undervise resten af resten af klassen i 40 minutter, efterfulgt af 10 minutters ledelse af feedback og didaktisk refleksion i klassen; I kan for eksempel vælge at gøre det ud fra siden om ”Faglig formidling”:

 

http://www.naturfagsundervisning.dk/5311855

 

.

51

Afrunding og evaluering af forløbet

 

Mandag morgen holder jeg et oplæg om ”Kost og sundhed” og lægger op til en sidste tænketur ude i landskabet, hvorefter vi slutter af med fremlæggelse og drøftelse af de tanker, som I har gjort jer over oplægget og under tænketuren.

 

Om fredagen vil jeg viser jer en sidste evalueringsmodel: Mens I arbejder med den i 4 grupper har jeg de 3 sidste individuelle evalueringssamtaler.

 

Kl. 14.50 fremlægger grupperne resultatet af deres evaluering; hver gruppe har 10 minutter til fremlæggelse + drøftelse og gruppe 1 starter kl. 14.50.

Forberedelse til mandag:

 

Påklædning til at kunne gå en tænketur + overveje følgende spørgsmål:

 

Hvad skal der til for bedre at kunne holde balancen i forhold til sig selv; sig selv forstået som sin egen natur, sine behov, begær og ønsker, sine stemninger og følelser, og sin tankestrøm?

 

Hvad skal der til for bedre at kunne holde balancen i forhold til andre mennesker; deres natur, deres ønsker og behov, deres ideer og holdninger?

 

Hvad skal der til for bedre at kunne holde balancen i forhold til Naturen; udnyttelsen af naturgrundlaget, fødevareproduktion, forurening, artsrigdommen og klimaet?

 

Mange vil mene at ”robusthed” er en afgørende forudsætning for et godt lærerliv ”på den lange bane”; hvad kan det være for en form for robusthed – og hvordan kunne man opbygge eller træne den i læreruddannelsens første år, specielt i Balancen?

 

Forberedelse til fredag:

 

Læs hele denne undervisningsplan igennem, fra Forord til Organisering og tænk over, hvordan du - på baggrund af dine nuværende erfaringer – vil mene at især afsnittet ”Indhold” (fra uge 36 til 51) kunne organiseres bedst muligt i undervisningsplanen for Balancen Efterår 2016.

 

Forbered dig på de sidste individuelle evalueringssamtaler i Blå Stue: Shan er klar i Blå Stue kl. 14.00, Vibeke banker på 14.15 og Emil banker på 14.30.

 

I alt

14 undervisningsuger

 

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen vægt på:

-       Naturen som læringsrum : Vi arbejder med at udvikle ideer til, hvordan man kan bruge naturen på og i nærheden af skolen som et alment (dvs. ikke specielt naturfagligt) læringsrum, som kan supplere og kvalificere den læring som foregår i det almindelige klasserum.

-       Faglig læsning ; hver studerende læser en fagbog indenfor Balancens temaer og formidler den til resten af sit team.

-       Læringsmål: Balancens 5 målsætninger er alle læringsmål, og læreren taler med den enkelte studerende om, hvordan det går med at nå disse mål.

-       Undervisningsdifferentiering : Som studerende kan man vælge en bog fra Balancens bogliste ud fra ambitionsniveau og faglige niveau; vi har fagbøger af forskellige sværhedsgrader, fra korte og konkrete bøger på dansk op til lange og abstrakte bøger på engelsk.

-       Variation og bevægelse i undervisningen : Som lærer tilstræber jeg at lave en undervisning med varierede arbejdsformer indenfor den samme time, og vi arbejder løbende med at afprøve, hvordan man kan bruge bevægelse i form af gåture og havearbejde som en del af hverdagens undervisning.

Balancens bogliste (34 fagbøger)

”Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet” - Hildebrandt & Stubberup.

”Livsfarlig ledelse” – Christian Ørsted.

”Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang” – Svend Brinkmann.

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams og Penman

”Alt om sundhed” – Bente Klarlund Pedersen

”Super simpel sundhed” – Mads Bo.

”Skolehaver i praksis” – Ulla Skovsbøl.

”Økologisk have – selvforsyning til husbehov” – Juhl & Falgren.

”Natur” – Rasmus Ejrnæs.

”Det sidste barn i skoven” – Richard Louv.

”The Nature Principle” – Richard Louv

“Mindfulness på arbejde” – Gabriella Nagy

”Stilhedens budskab” – Eckhart Tolle.

”The end of Absence – reclaiming what we’ve lost…” – Michael Harris.

“Vind venner, indflydelse og fremgang” – Dale Carnegie.

”Rigtige mænd går også i sort” – Matzau & Cadogan.

”Vær nær – sammenhæng i samfundet” – Tor Nørretranders.

”Kost, Adfærd, Indlæringsevne” – Frede Brauner.

”Åndedrættet” – Lotte Paarup.

”Sand meditation” – Adyashanti.

”Etikken og universet” – Jakob Wolf

”Mad din mirakelmedicin” – Jean Carper

”Verden vokser” – Tor Nørretranders

”Gaia – et nyt syn på Jordens liv” – James Lovelock

”Hvad fylder vi i børnene?” Jonna Deibjerg m.fl.

”Bevidst nærvejr – en vej ud af nedtrykthed” – Mark Williams m.fl.

”Lev livet uden bekymringer” – Dale Carnegie

”Proof of Heaven” – Eben Alexander

”Vild verden – fremtidens føde” – Tor Nørretranders

”7 mindfulnessprincipper for ledere” – Charlotte Mandrup

”Alt om Sundhed – tanker om det gode liv” – Bente Klarlund Pedersen

”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” – Eckhart Tolle

”Empati – det der holder verden sammen” – Helle Jensen m.fl.

”Nærvær og Empati i skolen” – Helle Jensen

Bøgerne står i reolen i undervisningslokalet; hvis man ønsker at låne en af bøgerne i 14 dage for at læse i den hjemme, så skal man sende en mail til mig ( naturnielzen@gmail.com ) hvor bogens titel står i emnefeltet og hvor man i selve teksten skriver hvem man er, hvor man bor og hvorfor man har valgt at læse netop denne bog; på den måde kan jeg have et overblik over, hvem der har hvilke bøger hvor, når de ikke er på hylden i Mindedal.

Hvis man ønsker at genlåne bogen efter de 14 dages lånetid, så skal man først spørge i klassen, om der er nogen andre som venter på at komme til at låne denne bog med hjem.

Forsvundne bøger erstattes af den fælles tabskonto.

 

Organisering

De 4 skolehaveteam:

Team 1: Cecilie, Nikolaj Boe, Alexander, Christiane, Nikie, Anne Digens.

Team 2: Thilde, Andreas, Mathias, Shan, Sebastian, Anne Sofie

Team 3: Sofie, Emil, Mikkel, Tobias, Tenna, Vera.

Team 4: Anna Toft, Nikolaj Rosvig, Stokke, Teitur, Vibeke, Mia Maja.

Fordeling af ledelses- og observationsfunktioner i teamene:

Uge

Dagens teamleder

Dagens observatør

37

Cecilie, Thilde, Sofie, Anna Toft

Teamet vælger selv dagens observatør

38

Alexander, Mathias, Mikkel, Stokke

39

Christiane, Shan, Tobias, Teitur

40

Nikie, Andreas, Emil, Rosvig

 

Teamenes arbejdsopgaver:

1.      Praktisk skolehavearbejde

a.       høste afgrøder og frø på det anviste jordstykke

b.      rense jorden grundigt for rødder, småplanter mv.

c.       rive jorden pænt jævn og ren, og lave pæne kanter rundt om bedet

d.      lave en kompostbunke et sted på jordstykket.

2.      Faglig skrivning : Målgruppe: Medstuderende + læreren. Deadline fredag den 9. oktober, inden midnat. Rammer: Maksimalt 5 A4-sider, som afleveres på naturnielzen@gmail.com eller i Ingvars posthylde i forhallen foran spisesalen.

a.       en læringsrapport over teamarbejdet: Gennemgå de 5 punkter i ”Vejledning til teamarbejde” og beskriv, hvordan I har arbejdet med dem og hvad I har lært af dem.

b.      en læringsrapport over skolehavearbejdet: Hvad gjorde I og hvad lærte I af det?

c.       en tabel over høstudbyttet på jeres jordstykke: Hvor meget høstede I af hvad?

d.      en skriftlig formidling af en af afgrøderne fra køkkenhaven: Et A4-ark med tekst og billeder, som formidler historien (natur- og kulturhistorie) om planten.

e.       en trin- for-trin-vejledning til en skoleklasse om hvordan man kan lave en kompost

3.      Introduktion til biblioteket : Informationssøgning om planterne i køkkenhaven + om hvordan man laver en kompost.

 

Ingvar Haubjerg Nielsen

 

Undervisningsplan Balancen efterår 2017

-        opdateret 15. september

Nogle af de store filosoffer om noget af det Balancen handler om

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør

 (Søren Kierkegaard)

Med åndedræt og stofskifte er vi indlagte i naturens kredsløb, med vore sanser er vi indlagte i universet

 (K. E. Løgstrup)

Beskæftigelse med naturen hæmmer menneskeåndens hang til udskejelser og giver sjælen et smukt, sundt og rigt tankeindhold

(Jean-Jacques Rousseau)

Kernen i Balancen

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er: Hvordan kan man leve et professionelt liv i lidt bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

Dette overordnede spørgsmål kan også formuleres som disse 3 grundlæggende spørgsmål:

Hvordan kan man leve sit professionelle liv på en sådan måde, at man ikke nedbryder sit personlige naturgrundlag i form af kroppen, men tværtimod kan virke som lærer med energi, velvære, sundhed og overskud, så længe man ønsker det/får mulighed for det?

Hvad kan vi som lærere gøre for at lave en sund og bæredygtig undervisning for vores elever, så de kommer til at trives og lære bedst muligt, som de hele mennesker vi (dvs. de frie skoler) tror på at de er, med krop, sind og ånd?

Hvordan kan man som lærer inspirere og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til det ydre naturgrundlag, som vi alle er afhængige af?

Formål for forløbet

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

Formålet med Balancen er herved at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

                                                                                                                 

Målsætningen for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne glæde sig over naturen i hverdagen, forholde sig til naturen som vores livsgrundlag og bruge den som et anderledes undervisningsrum (naturmålet).

-        At kunne forholde sig til sin egen og til sine elevers sundhed, på et så frit, åbent og oplyst grundlag som muligt (sundhedsmålet).

-        At kunne træde frem som lærer og som leder -  med mindre anspændthed og stress, til fordel for mere ro, nærvær og overblik - såvel i klasseværelset som udendørs (professionsmålet).

alt sammen med særligt sigte på et mere bæredygtigtprofessionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

 Indhold

Dato

Indhold i timerne

Info og forberedelse

7/9

Introduktion til Balancen.

Tjek – ind.

Velkommen til Balancen: Velkomsttale, tænketur, spørgsmål og diskussion.

 

 

Balancens timer foregår i ”Mindedal”; den røde murstensbygning i den nordligste del af Lærerskolens parkområde, ud mod Svendborgvej, øst for Hovedbygningen.

Læs lidt om nogle af Balancens grundbegreber, som du finder på denne side: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311827 .

Køb en notesbog til Balancen: Jeg vil anbefale at købe en notesbog, som specifikt bruges i Balancens timer (såvel inde som ude) til at fylde med notater, huskeliste, tegninger, din undervisningsplan i Balancen, iagttagelser og refleksioner – og som du kan gemme og have stående på hylden til fremtidig brug og minde; lav din egen, personlige lærebog i Balancen.

Påklædning til at gå en halv times demo tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

Forbered dig på at kunne stå foran klassen og sige lidt om, hvordan du forholder dig til et eller flere af Balancens 3 grundlæggende spørgsmål:

Spørgsmålet om sundhed:

Hvordan kan man leve sit liv på en sådan måde, at man ikke nedbryder sit personlige naturgrundlag i form af kroppen, men tværtimod kan virke som lærer med energi, velvære, sundhed og overskud, så længe man ønsker det/får mulighed for det?

Spørgsmålet om undervisning:

 Hvad kan vi som lærere gøre for at lave en sund og bæredygtig undervisning for vores elever, så de kommer til at trives og lære bedst muligt, som de hele mennesker vi (dvs. de frie skoler) tror på at de er, med krop, sind og ånd?

Spørgsmålet om naturen:

Hvordan kan man som lærer inspirere og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til det ydre naturgrundlag, som vi alle er afhængige af?

8/9

Udeskole/skolehave: Markarbejde.

Præsentationsøvelser.

Påklædning til at arbejde 45 minutter på markområdet syd for Toften; vi skal ved fælles kraft have fjernet mest muligt af plantedækket ovenpå jorden (og lagt det til kompostering), så området er bedst muligt klart til pløjning og harvning om et par dage.

Forbered en 1½ -2 minutters præsentation af dig selv, med 3 fokuspunkter

-        Dit navn + hjælp til at koble navnet til netop dig/huske dit navn

-        En situation, hvor naturen gjorde et særligt indtryk på dig/betød noget særligt for dig

-        Et eksempel på et sundhedsråd, som du tror på og prøver at leve efter

Husk din notesbog (=egen lærebog i Balancen).

14/9

Balancens træning i teamarbejde

Oplæg om træningen i teamarbejde

Tænketur

Teamarbejde i klassens 4 team, start med at lave punkt 1 a) og b) i ”Vejledning i samarbejde og selvledelse…”

Læs vejledningssiden om teamarbejde – den ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311844

Find ud af – ud fra teksten og ud fra dine livserfaringer – hvilken type eller funktionsprofil du har ud fra Adizes’ teori, for eksempel EPai.

Påklædning til at kunne gå en tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

15/9

Undervisningsplanen

Oplæg om at lave en undervisningsplan

Oplæg om undervisningsplanen for Balancen som et grundfag i læreruddannelsen.

Tænketur med efterfølgende spørgsmål til og diskussion af undervisningsplanen i klassen.

Teamarbejde i klassens 4 team, gå videre med at lave punkt 1 c) i ”Vejledning i samarbejde og selvledelse…”

Læs undervisningsplanen igennem; den opdaterede undervisningsplan ligger her: http://www.naturfagsundervisning.dk/5311840

Påklædning til at gå en tænketur i landskabet omkring Lærerskolen.

Forbered dig på at kunne stå foran klassen og sige lidt i forbindelse med spørgsmål og diskussion efter tænketuren.

 

21/9

Mennesket og Naturen

Oplæg om temaet ”Mennesket og Naturen”.

Teamarbejde i klassens 4 team, gå videre med at lave punkt 1 d) i ”Vejledning i samarbejde og selvledelse…”

Efter Tjek-ind og læreroplæg er der 90 minutters teamarbejde, ude og inde, med vejledning fra mig (cirkulerende vejledning).

22/9

Mennesket og Naturen

Oplæg om undervisningsøvelser, og om feedback på undervisningsøvelser

Efter Tjek-ind og læreroplæg er der 90 minutters teamarbejde, ude og inde, med vejledning fra mig (cirkulerende vejledning).

28/9

Oplæg om professionsidentiteten i læreruddannelsen

Høstfest -aften?

Generel dagsorden for timerne frem til efterårsferien:

-        30 minutters tjek-ind og læreroplæg

-        45 minutters teamarbejde

-        30 minutters undervisningsøvelser; 10 minutters undervisning + 5 minutters feedback.

Team 1 underviser klassen 10 minutter i Kapitel 1: ”Singing for Bears – Discovering the Full Use of the Senses”.

Team 2 underviser klassen i kapitel 1: “Pædagogiske værdier”

29/9

 

Team 3 underviser klassen 10 minutter i kapitel 2: ”The Hybrid Mind – Enchancing Intelligence trough the World Outdoors”.

Team 4 underviser klassen 10 minutter i kapitel 2 “Udeskole og Læring”.

5/10

Høstfest -aften?

Team 2 underviser klassen 10 minutter i kapitel 3: ”Fountains of Life – The Mind/Body/Nature Connection”.

Team 1 underviser klassen 10 minutter i kapitel 3: ”Teorier om vidensformer og hukommelse…”

Hvis vejret er godt: Høstfest for skolesamfundet fra 15.40 til 18.

Programmet for høstfesten:

1/3 faglig undervisning (40 minutter) af gæsterne ude i Lærerskolens Grønne Hjerte (udeskole/skolehave); efter undervisningen giver gæsterne feedback ud fra deres viden og erfaring om haver, udeskole og pædagogik.

1/3 høst-festlig aktivering (40 minutter) af gæsterne: Traditionelle danse og sange knyttet til høstfester.

1/3 høst-festbord (40 minutter): Smagsprøver på årets høst i den økologiske køkkenhave.

6/10

 

Team 4 underviser klassen 10 minutter i kapitel 9: ”The Incredible Experience of Being Where You Are”.

Team 3 underviser klassen i 10 minutter i kapitel 4: ”Didaktik”

12/10

Høstfest -aften?

Team 1 underviser klassen i kapitel 13: ”The Nature Principle af Home – Way beyond Feng Shui”.

Team 2 underviser klassen i kapitel 5: ”Udeskoleslogans i et begejstret felt…”

Hvis vejret er godt: Høstfest for dem der passede haverne i forårssemestret, dvs. nuværende 2. årgang, fra 15.35 til 18.

13/10

 

Team 3 underviser klassen i kapitel 21:”Where Mountains Once Were and Rivers Will Be”.

Team 4 underviser klassen 10 minutter i “Forskning i udeskole”.

26/10

Balancens individuelle samtaler og opgaver

 

27/10

 

 

2/11

 

 

3/11

 

 

9/11

Balancens 2. tema: ”Krop og Sundhed”

 

10/11

 

 

16/11

 

 

17/11

 

 

23/11

 

 

24/11

 

 

 

 

Revyuge

 

7/12

 

 

8/12

 

 

14/12

Afrunding og evaluering af semestret

 

15/12

 

 

21/12

 

 

22/12

Juleferie

 

 

Metoder

Udover en række almene metoder (som undervisningsplaner, evaluering og IT) så lægger vi i Balancen vægt på:

-        Variation og bevægelse i undervisningen : Som lærer tilstræber jeg at lave en undervisning med varierede arbejdsformer, gerne indenfor den samme time, og vi arbejder løbende med at afprøve, hvordan man kan bruge bevægelse i form af gåture og havearbejde som en del af hverdagens undervisning.

-        Naturen som læringsrum/udeskole : Vi arbejder med at inspirere til, hvordan man kan bruge naturen på og i nærheden af skolen som et alment (dvs. ikke specielt naturfagligt) læringsrum, som kan supplere og kvalificere den læring som foregår i det almindelige klasserum.

-        Faglig læsning ; hvert team læser, formidler til hinanden og diskuterer ved fælles kraft de 5 fagbøger, som udgør det faglige, teoretiske fundament bag Balancen.

-        Skriftlig opgave : Hver enkelt studerende laver sin egen undervisningsplan i Balancen, rettet imod en målgruppe efter eget valg: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen, efterskole, højskole, aftenskole eller noget helt syvende. Undervisningsplanen skal indeholde formål, mål, indhold fordelt på en tidsplan, metoder, regler & aftaler og litteraturliste - og have et omfang svarende til 30 lektioner a 45 minutter. Du må selv om, hvorvidt de 30 lektioner er fordelt på én uge, på 15 uger eller på en helt tredje måde.

-        Undervisningsdifferentiering : Som studerende kan man vælge fagbøger til individuel, ekstra læsning fra Balancens bogliste ud fra interesse, forudsætninger og faglige niveau; vi har fagbøger af forskellige sværhedsgrader, fra korte og konkrete bøger på dansk op til lange og abstrakte bøger på engelsk. Den skriftlige opgave kan også løses på forskellige niveauer/sværhedsgrader.

-        Samtaler: Der skal være plads til samtalen i Balancens timer, såvel imellem de studerende indbyrdes som imellem de studerende og læreren, hvilket vi bl.a. gør i form af tænketure, teamopgaver i haverne og individuelle evalueringssamtaler.

Pædagogiske grundideer bag undervisningsplanen

-        Grundtvigs syn på bevidsthed, psykologi og kosmologi (= et bud på dit pædagogiske grundsyn som lærer i de frie skoler)

-        Kierkegaards syn på ånd, vilje/valg og eksistens (supplerer, kompletterer og kritiserer Grundtvigs pædagogik; lægger mere vægt på ånd som en del af menneskets identitet, og på den individuelle eksistens med fokus på VILJEN og på det at VÆLGE)

-        Læringspyramiden (brugt kritisk, og uden procenter, som et bud på en ”pædagogisk tommelfingerregel”, som kan siges at passe godt til værdier og praksis i de frie skoler.

Regler & aftaler

Det kan være en god ide at italesætte og klargøre, hvilke fælles regler og aftaler vi har for de timer som vi har sammen. Det kan være med til at afstemme forventninger og sikre, at alle er klar over og med på, hvilke regler vi spiller efter, så at sige, og dermed begrænse usikkerhed og frustration.

På den anden side kan det også komme til at virke formynderisk, overflødigt og stå i vejen for mere naturlige og utvungne relationer imellem os.

En måde at gøre det på kunne være at formulere ”lærerens forventninger/krav til de studerende” sådan her:

Som lærer forventer jeg

-        at du har sat dig ind i undervisningsplanen og arbejder aktivt med på at opfylde dens formål og nå målene

-        at du forbereder dig til timerne som beskrevet i kalenderen på Viggo

-        at du så vidt muligt og mindst 80 % kommer til timerne og melder afbud når du er forhindret, så vi har det til tjek-ind (gerne afbud på min mobil: 42 40 02 26). Reglen for at gennemføre fællesfaget er – som sikkert bekendt – at man maksimalt kan være væk 6 gange (uanset grunden).

-        at du – på en eller anden måde -  deltager opmærksomt, aktivt og konstruktivt i timerne.

Litteraturliste:

Balancens 4 grundbøger

”Udeskoledidaktik – for lærere og pædagoger” – Ejbye-Ernst, Barfod og Bentsen (red.)

”The Nature Principle”/”Vitamin N”– Richard Louv (overvejer endnu hvilken af disse 2 det bliver)

”Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden” – Williams og Penman

”Den plantebaserede kost” – Maria Felding og Tobias Schmidt Hansen

Balancens havehåndbøger

”Havehåndbogen” – Jens Thejsen og Mia Stockholm

”Økologisk have – selvforsyning til husbehov” – Jens Juhl og Sølva Falgren

Balancens øvrige håndbogsamling

Håndbøgerne står i reolen bagerst i undervisningslokalet. Hold orden i samlingen!

Du må gerne låne en bog med hjem at læse, når du har noteret bogen, dit navn og mobilnummer i min notesbog.

Forsvundne bøger erstattes af den fælles tabskonto.

 

Ingvar Haubjerg Nielsen